De gode eksemplene - Tverrfaglig møte med pasient og fastlege på Smerteklinikken

Av Pascal Löhr, seksjonsoverlege, Smerteklinikken Helse Stavanger. 

Smerteklinikken har i flere år hatt tilbud om felleskonsultasjon/tverrfaglig møte med pasient, pårørende og fastlege. I noen tilfeller har også andre spesialister fra sykehuset deltatt. Fastlegene har god kjennskap til sine pasienter og deres livssituasjon, og de er derfor en meget viktig ressurs for oss på smerteklinikken.

Etter vår mening og erfaring er slike fellesmøter et nyttig verktøy for å avklare både pasientenes og fastlegenes forventninger, og for best mulig planlegging av behandlingen for pasienter med langvarige smerter. Pasienter med kroniske smerter og helseplager trenger kontinuerlig oppfølging, og dette er oftest ivaretatt i primærhelsetjeneste på en god måte. Likevel trengs det av og til råd og veiledning fra oss på Smerteklinikken. Noen pasienter har også behov for spesielle tiltak. Utfordringene er særlig store for pasienter med psykososiale utfordringer og/eller uheldig medikamentbruk.

 

Felleskonsultasjoner/tverrfaglige møter med fastlege og pasient (og evt pårørende) styrker samarbeidet mellom primær- og spesialisthelsetjenesten og skaper mer ro og forutsigbarhet for pasienten og fastlegen. Tilbudet har vært godt mottatt av fastlegene, og svært få fastleger har takket nei til å delta på felleskonsultasjon.

Fastlegen kommenterer:

Tverrfaglige konsultasjoner kan være en meget effektiv bruk av tid for de kompliserte problemstillingene der du har nytte av å få overført spesialistens aggregerte kunnskaper relatert til en gitt pasient men også potensielt stor overføringsverdi i oppfølgingen av tilsvarende pasienter.

Man kan også nyte godt av spesialistens autoritet på fagområdet og dermed kanskje raskere få lagt noen baller døde..

Man må ikke nødvendigvis være fysisk tilstede. Det er i økende grad mulig å bruke videodeltagelse og dette er et av de områdene der det synes å ha stort potensiale.

Økonomisk vil det både gjennomført som fysisk oppmøte og på video tilfredsstille bruken av takst 14.

Jan Robert Johannessen, fastlege, Hinnatrekanten legesenter.