Økt fokus på viktigheten av influensavaksine for helsepersonell

Innsatsen for å øke graden av dem som tar influensavaksine i 2019 har uten tvil vært høyere enn tidligere år, i håp om at graden av vaksinedekning blant helsearbeidere øker. Smittevernoverlege Lars Kåre Kleppe har laget en oversikt over vaksinedekningen på de forskjellige avdelingene på SUS. Flere avdelinger har klart 100% vaksinedekning blant sine ansatte. Målsetningen for 2019 er 75%, så langt i år ligger en god del av avdelingene svært godt an. Blant andre har mottaksklinikkens 60 LIS-leger over 80% dekning og har økt målet til 95% dekning blant sine ansatte 
Økt fokus på viktigheten av influensavaksine for helsepersonell

Ifølge en reportasje NRK Rogaland rundt temaet vaksinedekning i oktober estimeres det at omtrent 30% av helsearbeidere vaksinerte seg i 2017, denne andelen hadde steget til rundt 50% i 2018.

Klinikk for psykisk helsevern for voksne gjorde et kjempehopp i fjor fra 15 til 40 % sammenliknet med året før. Årets tall antyder tilbakegang fra fjoråret, men det er fremdeles tid til å øke andelen vaksinerte J

På SUS har blitt satt inn flere tiltak for tilrettelegging til ansatte som ønsker å vaksinere seg. Både i form av flere personer på postene som vaksinerer, utvidede åpningstider for vaksinering på sentrale steder ved SUS og fokus på informasjonen om viktigheten av at helsepersonell vaksinerer seg. Årets tall indikerer at dette har gitt resultater.

Også FHI´s estimater for årets tall indikerer en ytterligere økning av vaksinedekning blant helsepersonell sammenliknet med i fjor.

Helsearbeidere har høyere sannsynlighet for å få influensa enn andre voksne, som gjør det spesielt viktig å være bevisst smittefaren. Det estimeres at det er rundt 900 personer som dør av influensa hvert år på landsbasis.

Det er på grunnlag av dette FHI anbefaler vaksine til alle som har pasientkontakt. De kan ha lite symptomer, og derfor gå på jobb i god tro, der de igjen kan smitte syke personer med redusert immunforsvar.

Den direkte beskyttelsen av helsepersonell har en del forskning som mangler før en kan sette to streker under svaret. Forskning gjort på området indikerer at friske helsearbeidere med fullt fungerende immunforsvar vil ha bedre beskyttelse enn en del pasienter fra risikogruppene som ofte har dårligere effekt på grunn av deres nedsatte immunforsvar. Risikogruppene vil derfor ha god nytte av gruppeimmuniteten et stort antall vaksinerte helsearbeidere utgjør.

Med tanke på dette er kanskje bivirkningene å leve med? De vanligste bivirkningene er: Lokalreaksjon: rødhet, ømhet og hevelse. Allmennsymptomer: feber, muskelsmerter og generell uvelhet.

Den indirekte beskyttelsen er vanskelig å finne forskning av god kvalitet. Forskning som er gjort på området indikerer at vaksinering av helsearbeidere reduserer risikoen for influensainfeksjon hos pasienter. Jo flere jo bedre, det er derimot ikke funnet en terskel for hvor stor andel som må vaksineres for å indusere flokkimmunitet. Dette forklares i stor grad at vaksinen i gjennomsnitt har rundt 60% effektivitet.

For å få best mulig beskyttelse bør man vaksinere fra oktober til november/desember, men man har nytte av vaksinering så lenge det er influensa i omløp.

Hvis noen som jobber på SUS har sittet på gjerdet er det fremdeles datoer for å få vaksine, oversikt både på intranett og på plakater på sentrale steder på SUS.

Beskytt deg selv og pasientene dine!

 

Kilder:

https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-rogaland/201910/DKRO99102519/avspiller

https://tidsskriftet.no/2013/11/podkast/friske-bor-ikke-ta-influensavaksine

https://www.vaksinebloggen.no/er-det-lurt-a-ta-influensavaksinen-arleg/

https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/kunnskapsgrunnlag/influensavaksine-til-helsepersonell---kunnskapsgrunnlaget/

http://pulsen.sus.no/enheter/FFU/smittevern/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/enheter/FFU/smittevern/Documents/Influensavaksinering%2020192020/influensavaksinering%20felles%20presentasjon%20til%20undervisninger.pptx&action=default&DefaultItemOpen=1

https://www.fhi.no/sv/influensa/influensavaksine/vaksinasjonsdekningstall-for-influensavaksine/

 

Influensavaksine anbefales spesielt for:

·        Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine

·        Beboere i omsorgsboliger og sykehjem

·        Alle fra fylte 65 år

Barn og voksne med:

·        Diabetes type 1 og 2

·        Kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt

·        Kronisk nevrologisk sykdom eller skade

·        Nedsatt immunforsvar

·        Svært alvorlig fedme (KMI over 40)

·        Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:

·        Helsepersonell som har pasientkontakt.

·        Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter