Rogaland legeforening

Lokalforening

2019

SKIL fornyer seg

SKIL (Senter for Kvalitetsutvikling I Legekontor) ble stiftet i januar 2014. Tidligere hadde en hatt “SAK” som jobbet med det samme, men dette navnet ble som kjent tatt av Statens Autorisasjonskontor for helsepersonell (take home message: Husk å registrere navn, før staten tar det). SKIL er et AS, men eies av Legeforeningen, NFA, AF, PSL og NORSAM. “SKIL skal støtte og veilede praksisnær kvalitetsutvikling i legekontor, gjennom tverrfaglige nettverk og kollegagrupper” (www.skilnet.no).
Peter Christersson
30. desember 2019
Nydelig førvintervær i Bergen
Nydelig førvintervær i Bergen

SKIL, som ligger i Bergen, sprer kunnskap om systematisk kvalitetsforbedringsarbeid gjennom kurs og møter i smågrupper. Det er pt utviklet 4 gratis “småkurs” og 5 kliniske emnekurs. Emnekursene består av 3 sesjoner, som alle starter med en obligatorisk e-læringsdel med kursprøve, etterfulgt av gruppesamlinger hvor en, ved hjelp av ekstern veileder, reflekterer over egen praksis. Deltakerne i disse kursene får tilgang til kvalitetsindikatorer fra egen praksis gjennom et program (Medrave) som henter ut data fra EPJ. Kursene har en klinisk innpakning, men er egentlig kurs i kvalitetsarbeid, hvor modul 1 går på kvalitetskontroll/oversikt over egen praksis, modul 2 PDSA-testing og modul 3 på hvordan en kan vedlikeholde kvalitetsarbeidet over tid.

SKIL har i øyeblikket 15 veiledere (kommuneleger og fastleger med særlig interesse for kvalitetsarbeid), hvorav 2 også er fast ansatt i SKIL.

SKIL fornyer seg
En nydelig førvintersdag, like før Halloween, ble blant annet Morten Finckenhagen (SLV), Gunnar Frode Olsen (leder av NFAs kvalitetsutvalg KUP), farmasøyt Kjell H. Halvorsen (Universitetet i Tromsø), professor/klinisk farmakolog Lars Slørdal (NTNU) og undertegnede (SKIL-veileder og Syd-vestens representant) invitert til workshop i Bergen. Vi skulle reviderte SKILs eldste kliniske emnekurs; Legemiddelgjennomgang. Dette kurset har nå blitt gjennomført av 250 leger i Norge, siden 2015.

Noen kommuner, som for eksempel Ringsaker, har fått mer enn doblet sin bruk av takst 2LD (legemiddelgjennomgang) etter å ha gjennomført kurset, mens en i Molde kommune har sett en reduksjon på 6% av forskrivning av legemidler med særlig høy risiko for bivirkninger. Å gjennomføre kurset, ser altså ut til å føre til reell endring av praksis og kvalitetshevning. Dette er av betydning, når estimat tyder på at 5-20% av innleggelser av eldre i indremedisinske sykehusavdelinger skyldes uheldig legemiddelbruk.

Fastlegeforskriftens §7 pålegger kommunene å sørge for at det drives systematisk med kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet. Dette speiles også i §4-2 i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. Dette har en del kommuner tatt ad nota, og derfor gått inn og støttet SKIL-kurs økonomisk for sine leger. Lokalt kan en trekke fram Klepp og Stavanger som foregangskommuner. I slike tilfeller henter SKIL inn aggregerte data på kvalitetsindikatorer som kommunen får presentert i en kommunerapport.

SKIL har ansatt en egen pedagog, som har særlig kompetanse på e-læring, og kursene er basert på didaktisk relasjonstenkning, og benytter også pedagogiske prinsipp som MAKVIS(E) og IPER (google kan brukes til videre selvstudier om emnet...). Under workshop fikk vi være med på revisjonsarbeidet, hvor hver enkelt modul, delkapittel og lysbilde ble kritisk gjennomgått for å se at de pedagogiske prinsippene lå til grunn, og at det til enhver tid var kobling opp mot læringsmålene i kurset. Som medlem i kurskomiteen i Rogaland Legeforening, var dette veldig nyttig og inspirerende. Jeg tror vi har et visst forbedringspotensiale her. Kanskje vi skal kjøre et kvalitetsprosjekt?