Tjenesteutvikling for mennesker med rus- og psykiske lidelser (ROP)

Syd-Vesten har etterspurt Stavanger kommune om hvordan de jobber med rus- og psykiske lidelser:

Stavanger kommune
Av
Rebecca Line Vold, prosjektleder, Stavanger kommune

Mennesker med samtidige alvorlige ruslidelser og psykiske lidelser har store helseproblemer. Det er godt dokumentert at de også har økt sykelighet og dødelig av somatiske lidelser. Behandlingen er krevende og stiller store krav til samarbeid mellom ulike aktører, og noen av pasientene motsetter seg også behandling. Stavanger kommune avsatte derfor våren 2018 10 mill. kroner i forbindelse med årsoppgjøret for 2017 til et forsknings- og utviklingsprosjekt knyttet til mennesker med alvorlige rus- og psykiske lidelser, såkalte ROP-lidelser. I rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan for 2018 heter det om prosjektet:

Stavanger kommune har de siste 10 årene hatt stor oppmerksomhet på brukere med ROP-lidelser. For en del av disse er det krevende å finne tiltak som har positiv effekt. Dette gjelder ikke bare Stavanger, men alle kommuner og samarbeidspartnere (spesialisthelsetjenesten, politi, brannvesen etc). Det er behov for å gjennomføre forskning og utvikling som kan bidra til ny praksis for brukere med ROP-lidelser. Målsettingen vil være å utvikle nye måter å tilnærme seg disse brukerne på og å identifisere juridiske og organisatoriske hindringer for å gi nødvendig og tilstrekkelig hjelp. Finansiering vil bli vurdert i forbindelse med årsoppgjøret for 2017. Det anslås at det er behov for avsetning på kr 10 mill.

I budsjettvedtaket for 2018 er det bedt om en sak til politisk behandling med beskrivelse av prosjektet før det starter opp. Det ble senere avklart politisk at det skulle engasjeres en egen prosjektleder. Prosjektleder Rebecca Line Vold startet 1. desember 2018, og arbeider med å:

  • Kartlegge utfordringene, dagens tilbud, brukerbehov og aktuelle brukere
  • Utarbeide kunnskapsgrunnlag, prosjektbeskrivelse, målsetting og mandat for prosjektet

Målgruppen for prosjektet er mennesker med alvorlige ROP-lidelser, med voldsrisiko eller annen krevende atferd, og som per i dag ikke har et tilfredsstillende tilbud.

Prosjektet vil innebære utforming av individuelt tilpassede tilbud til en mindre gruppe brukere med tett, tverrfaglig oppfølging. Det skal legges til rette for forpliktende samhandling med spesialisthelsetjeneste og andre aktuelle samarbeidspartnere.

Stavanger kommune ønsker også å koble på et forskningsmiljø som skal drive følgeforskning på de ulike tiltakene, slik at vi kan lære av dette og justere tiltakene underveis. 

Sak til kommunalstyret for levekår med prosjektbeskrivelse og forslag til mandat skal etter planen fremlegges i juni.