Nye behandlingsmetoder gir psykisk helsehjelp til flere pasienter

Korte ventetider og økt fleksibilitet for pasientene. Med eMeistring og Helse og arbeid kan flere pasienter få tilbud om rask behandling for psykiske lidelser.

Etterspørselen etter psykisk helsehjelp er stor. Med rask behandling øker sjansene til å gjenvinne livskvalitet og arbeidsevne. Tilbakemeldinger fra både pasienter og henvisere er tydelige på at de ønsker en mer tilgjengelig helsehjelp.

Nå etableres nye behandlingsmetoder ved DPS`ene i Helse Vest. Dette vil bidra til å øke variasjon og fleksibiliteten i psykologisk behandling for flere pasientgrupper. Med eMeistring vil pasienter raskt kunne få tilgang til evidensbasert kognitiv behandling via Internett for angst og depresjon. I Helse og arbeid kan pasienter som er sykemeldt eller står i fare for å bli det, tilbys et strukturert korttidsterapeutisk behandlingstilbud med mål om å komme tilbake i jobb. Disse behandlingsmetodene vil utgjøre et viktig komplement til tradisjonell utredning og behandling ved DPS.  

eMeistring- psykologbehandling på internett
eMeistring er veiledet psykologisk behandling via internett. Innholdet i behandlingen er evidensbasert, og bygger på kognitiv terapi, men kontakten mellom terapeut og pasient skjer skriftlig via nettet. I dag finnes behandlingsmoduler for depresjon, sosialangst og panikklidelse. Behandlingsprogrammet går over 14 uker og har vist seg å være svært effektiv. Forskning viser at internettbehandlingen gir et like godt resultat som ansikt-til-ansikt behandling.

Økt fleksibilitet og korte ventetider
eMeistring stimulerer til en aktiv pasientrolle og som gjør det mulig å gjennomføre behandlingen når og hvor det passer pasienten selv. Dette gjør at eMeistring passer for personer som bor langt unna DPS’et og de som har vansker med å ta fri fra jobb eller skole på dagtid.

Behandlingen egner seg også for de som ikke ønsker å oppsøke sitt lokale DPS og opplever stigma knyttet til dette. eMeistring krever motivasjon og selvstendig arbeid med moduler og oppgaver.

 

Tilbud i heile regionen
Ved utgangen av 2020 blir eMeistring tilgjengelig i heile Helse Vest. Helse Fonna og Helse Stavanger starter 1. desember og pasienter kan henvises enten av fastlege eller behandler i spesialisthelsetjenesten. Det arbeides med en løsning for selvhenvisning (direkte kontakt) til eMeistring som antas å være klar ved årsskiftet.

Henvisninger til eMeistring rettes til lokalt DPS hvor de blir rettighetsvurdert i inntaksteam. Etter rettighetsvurdering får pasienten tilsendt prescreening og tilbud om en vurderingstime hos behandler i eMeistrings-teamet. Timen kan gjennomføres enten ved fysisk oppmøte eller som videokonsultasjon.

-        eMeistring har vist seg til å være like bra som ansikt-til-ansikts behandling, derfor gleder vi oss til å ta dette i bruk og ta imot nye pasienter fra 1. desember, sier Camilla Jansen psykologstudent og teamleder ved Haugaland DPS.

Behandlingen er avhengig av at pasienten arbeider med programmet omtrent en time hver dag. Pasienten har ukentlig kontakt med sin eMeistrings-terapeut via elektroniske meldinger. Gjennom denne kontakten får pasienten individuelt tilpasset veiledning gjennom behandlingen. I denne behandlingen lærer pasienten hvordan han eller hun kan bryte ut av vonde sirkler og skape en bedre hverdag for seg selv.

Hver eMeistrings-terapeut kan behandle tre ganger så mange pasienter sammenliknet med tradisjonell «ansikt til ansikt»-behandling. eMeistring kan derfor bidra til at flere pasienter kan få hjelp raskt.

Helse og arbeid
Er pasienten din sykemeldt eller står i fare for å bli det? Da kan vedkommende være i målgruppen for behandlingstilbudet Helse og arbeid. Dette tilbudet er i hovedsak for personer med psykiske lidelser som mild til moderat angst og depresjon.

 

-        Behandlingen har som målsetning å forebygge videre sykemelding og komme raskere tilbake i arbeid. Helse og Arbeid tilbyr også behandling for studenter som står i fare for å falle ut av utdanning/skole, der målet er å fungere bedre i en studiehverdag, sier Thomas Lundqvist psykologspesialist og poliklinikkleder ved Haugaland DPS.

 

Slik henviser du pasienter til Helse og arbeid
I Helse Fonna og Helse Stavanger gis tilbudet ved de lokale DPS-ene. Henvisning sendes til spesialisthelsetjenesten og må merkes med «Helse og arbeid».

 

I forbindelse med henvisning er det helt sentralt at fastlege kartlegger pasientens behandlingsmålsetning når det gjelder arbeid-/skole. I forbindelse med rettighetsvurdering av henvisningen vil og informasjon om arbeidsforhold og sykemeldingsstatus være av stor betydning.

 

Parallelt med behandling vil tilrettelegging av arbeidstid i form av gradert sykemelding kunne være et viktig tiltak. Fokus i behandling vil være problemer eller symptomer som står i veien for å kunne fungere i jobb, og derfor vil nært samarbeid mellom DPS, fastlege og arbeidsgiver være avgjørende.

eMeistring
eMeistringsteam med ved Haugaland DPS er klare til å ta i bruk den nye behandlingsmetoden og gleder seg til å ta imot nye henvisninger fra fastlegene. Bak fra venstre: Kjell Magnar Haugland (psykologspesialist), Desire Furnes (psykolog), Camilla Jansen (psykologstudent, teamleader). Framme fra venstre: Einar Kristvik Risholm (psykolog) og Admira Sulejmanovic (psykiatrisk sykepleier). Foto: Helse Fonna.