Osteoporosepoliklinikken ved Oropedisk avdeling Helse Stavanger er åpnet!

Hvorfor skal ortopeder bry seg om beinkvaliteten?
Nordiske land ligger på topp både når det gjelder beinskjørhet og hoftebrudd i verden, og befolkningen i Rogaland er intet unntak. Det er også kjent at den aldersjusterte bruddinsidensen øker eksponentielt etter fylte 50 år både for kvinner og menn. Ved 20-30 års alderen er beinmassen på topp, og daler gradvis. Tapet av beinmasse går raskere etter overgangsalderen hos kvinner. 1 av 2 kvinner og 1 av 5 menn vil få beinskjørhet i løpet av livet. Samtidig vil halvparten av alle kvinner og nesten én av fire menn med alder over 50 år oppleve minst ett brudd.
Hoftebrudd topper statistikken av brudd i Norge og har 10 ganger høyere 1 års-dødelighet (25%) enn hjerneslag (2,4%) og øvrige pasienter lever med redusert funksjon, smerter og tap av selvstendighet (25% havner på sykehjem). Ett hoftebrudd er estimert med en kostnad på 640 000 kr det første året, og vi opererer rundt 9000 hvert år i hele Norge. Vi behandler også brudd i håndledd, overarm, bekken, rygg og andre steder i kroppen hos pasienter med beinskjørhet. Disse pasientene har over 30 prosent økt risiko for å få hoftebrudd og dobbelt så høy risiko for andre brudd sammenlignet med personer uten tidligere brudd. Personer som har hatt flere brudd har åtte ganger økt risiko. SSB anslår at den eldre befolkningen vil øke betraktelig i tiden fremover mot 2035 og en antar en dobling av brudd dersom en ikke klarer å komme inn med strukturerte forebyggende tiltak. Med rundt 370 000 innbyggere som sokner til Stavanger Universitetssjukehus, må vi ta grep for å få bruddinsidensen ned og hindre så mange hoftebrudd og kompresjonsbrudd i ryggen som mulig.

 

Vi tilbyr:
1.Måling av beintetthet (DXA) etter indikasjon (Se liste).
2.Konsultasjon i forbindelse med måling av beintetthet med osteoporosesykepleier/lege dersom pasienten (over/lik 50 år) er behandlet ved ortopedisk avdeling for brudd eller har gjennomgått lavenergibrudd de siste 2 årene.


Neste brudd kan forebygges
Tidligere har det vært tilfeldig hvem som ble henvist til DXA og studier har vist at kun rundt 5-17% ble henvist av de som burde henvises etter brudd i Norge (Devold et al, 2012). De seneste 10-20 årene har det vært en global bevisstgjøring (eks Capture the fracture initiative til IOF, Fracture Liaison Services, Close the Care Gap o.l) omkring sekundærforebygging av brudd på bakgrunn av flere gode studier. Disse viser at med gode sekundærforebyggende medisiner mot osteoporose kan en hindre opp mot 40% av hoftebruddene og 70% av kompresjonsbruddene i ryggen (Lih et al 2011, McLelland et al, 2004). Høsten 2015 kom det derfor en behandlingsveileder ved lavenergibrudd for personer med alder over 50 år fra Faggruppen for osteoporose og beinhelse i Norsk Ortopedisk forening (www.lavenergibrudd.no). Ved brudd og alder over 50 år er det anbefalt at en foretar en beintetthetsmåling (DXA) og starter eventuell sekundærforebyggende behandling. Osteoporosepoliklinikken ved Oslo Skadelegevakt har vist at 78% av de som var henvist til DXA i henhold til ny veileder, hadde behandlingstrengende lav beintetthet (Lund et al, 2018).

Siden 2016 er det arbeidet målrettet med å få på plass en osteoporosepoliklinikk tilknyttet ortopedisk avdeling også i Helse Stavanger. I mellomtiden er det gjort lokale tilpasninger til behandlingsveilederen. Vi innførte rutiner ved avdelingen slik at alle med hoftebrudd fikk startet behandling etter veileder på ortopedisk eller ortogeriatrisk avdeling før hjemreise.  En innførte også rutiner på at pasienter over 50 år med øvrige beinbrudd fikk henvisning til beintetthetsmåling (DXA) og ble bedt om å kontakte sin fastlege for videre oppfølging av målingen. For den siste gruppen har det vært en suboptimal løsning og kun rundt 45% ble henvist fra Skadepoliklinikken. Det er ukjent hvor mange som oppsøkte sin fastlege for svar på DXA i etterkant.

 
Endelig åpning av osteoporosepoliklinikk ved ortopedisk avdeling!
Gleden var stor da vi etter 4 års intensiv «lobby-virksomhet» og søknader til ulike midler, fikk innvilget midler av styret i Helse Stavanger til drift av en osteoporosepoliklinikk ved ortopedisk avdeling som skal sørge for god og helhetlig oppfølging av dem med lavenergibrudd. Vi fikk overta den 10 år gamle DXA maskinen fra røntgenavdelingen med 3000 pasienter på venteliste «på kjøpet». I tillegg utsatte Covid-19 åpningen noen måneder. Det var derfor på overtid og en gledens dag da det endelig var offisiell åpning i lokaler på Hillevåg med brask og bram 31.aug i år (selvsagt i covid19-ånd med få inviterte og uten kaffi/kake, men med masse håndsprit). Her var det bare å brette opp ermene!

DXA maskinen kjører nå i full drift 5 dager i uken, kl 08.00-15.30, alle dager, unntatt helg og helligdager. Det er knyttet to faste osteoporosesykepleiere og en sekretær ved osteoporosepoliklinikken samt to ekstra sykepleiere som dekker inn for sykdom, fri etter helge-vakt, karantene ol. Poliklinikken er sortert under Ortopedisk avdeling og er lokalisert i samme lokaler i Hillevåg som dagkirurgen. Fem ortopeder er tilknyttet poliklinikken som sikrer faglige vurderinger i henhold til rutiner og oppstart av behandling og ved å skrive ut e-resepter.

Bentetthetsmåling (DXA, se faktaboks og kriterier under)
1.     Ved DXA måling av pasienter uten brudd og/eller alder under 50 år:

Avhengig av årsaken til henvisningen sendes DXA svaret til henvisende legen og pasienten bes kontakte henviser for svar dersom avtale ikke allerede foreligger. Unge med osteoporose bør utredes for underliggende årsaker (Helsebiblioteket.no eller www.legehandboka.no)

2.     DXA måling pasienten har hatt brudd de siste 2 årene og ved alder lik eller over 50 år:  

Dersom det fremgår av henvisningen at pasienten har vært behandlet for brudd de siste 2 årene eller er behandlet for brudd ved Helse Stavanger, vil pasienten settes opp til en konsultasjon med en osteoporosesykepleier ved Ortopedisk avdeling i etterkant av DXA målingen. Det tas også sidebilde av ryggen for å kartlegge for okkulte kompresjonsbrudd ved høydetap på 4 cm eller mer og ingen røntgenhistorikk for kompresjonsbrudd fra før.

 
Ved konsultasjon
Ved konsultasjonsinnkallingen er det sendt med ett pasientskjema som er ett egenerklæringsskjema. Skjema en kartlegging på generelle helseopplysninger, tidligere brudd, hoftebrudd i nær familie, sykdommer, medikamenter, livsstilsfaktorer (røyk/alkohol), mosjon, høyde som ung, vekt, inntak av matvarer rike på D-vitamin og kalsium samt falltendens. Ved konsultasjonen går sykepleier gjennom skjema sammen med pasienten. Dersom det viser at pasienten trenger behandling, vil osteoporosesykepleieren sammen med legen, igangsette behandling eller eventuell videre utredning.

Valg av behandling vil avhenge av T-score (DXA), frakturtyper, antall frakturer, komorbiditet, nyrefunksjon, stoffskiftet, D-vitamin og kalsium nivå og eventuelle nyoppdagede okkulte kompresjonsfrakturer i ryggen.  Ortoped ved Ortopedisk avdeling kontrollerer og kvalitetssikre eventuell oppstart av behandling og skriver e-resept som skal ligge klar senest uken etter timen. Legen kontakter pasienten ved uklarheter eventuelt i samarbeid med endokrinolog.

Før konsultasjonen bes derfor pasienten å ha med:

1.     Blodprøvesvar av kalsium/albumin, D-vitamin, GFR (kreatinin), stoffskiftet (f-T4 og TSH) som er tatt 1-2 uker før timen. Pasienten bes kontakte sitt fastlege-kontor for disse og at blodprøvesvarene sendes enten elektronisk eller tas med på papir til konsultasjonen.

2.     Medisinliste (dersom pasienten benytter medisiner).

3.     Utfylt pasientskjema som ligger ved time-innkallingen.

 

Hva er beintetthetsmåling?

Beintetthetsmåling gjøres ved en dobbel røntgen-absorbsjonsmetri måling (DXA-måling). Denne undersøkelsen bruker svak røntgenstråling og er ufarlig. Undersøkelsen varer ca 10-15 min og pasienten må kunne samarbeide og ligge flatt på ryggen. Undersøkelsen kan gjentas for å sjekke hvordan tilstanden utvikler seg og eventuelt for å evaluere om behandlingen virker etter 1 - 3 år avhengig av hvilken behandling pasienten får.

 

Kriterier for henvisning til beintetthetsmåling
Indikasjon for måling av beintetthet hos barn og voksne er (ISCD=The International Society For Clinical Densitometry, 2015): 

- Kvinner over 65 år og menn over 70 år.
- Menopausale og post-menopausale kvinner yngre enn 65 år og menn yngre enn 70 år med klinisk risikofaktor:
•        Lav kroppsvekt (BMI < 19)
•        Lavenergi/insuffisiens brudd
•        Bruk av høyrisiko medisinering (eks prednisolon, kortison-midler, psykofarmaka og nevroleptika).
•        Sykdom eller tilstander assosiert med beintap (eks stoffskiftesykdom, RA).
–Andre voksne med
•        Lavenergi fraktur.
•        Sykdom, tilstander eller medisinering assosiert med beintap eller lav beintetthet.
- Alle som
•        Vurderes til medikamentell terapi av beinskjørhet.
•        Overvåke behandlingseffekt.
•        Ikke mottar behandling der påvist beintap ville ført til behandling.

 

Henvisningen bes inneholde følgende opplysninger:
-        Dersom kun til DXA:
o   Kriterier/årsak til behov for beintetthetsmåling (eks stoffskiftesykdom)
o   Mobilitet: klarer pasienten å gå selv, legge seg på benken selv, ligge på rygg?
o   Klarer pasienten å samarbeide?
o   For de eldre enn 50 år: Høydetap fra ung på over 4 cm?
-        Ekstra informasjon ved ønske om OPP konsultasjon (må da tilfredsstille kriteriene alder>50 og beinbrudd):
o   Alder ved beinbrudd og hvilke type.
o   Risikofaktorer som røyk, alkoholoverforbruk, lav BMI (ernæringssvikt)
o   Kroniske sykdommer for eksempel reumatiske sykdommer, KOLS, diabetes, kreftdiagnoser
o   Oppdatert medikamentliste
o   Blodprøver: TSH, f-T4, D-vitamin, kalsium/albumin,  og GFR.

 

 

 

Nyttige linker:
https://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-a/ortopedisk-avdeling/osteoporosepoliklinikk

https://helsenorge.no/sykdom/muskel-og-skjelett/benskjorhet-osteoporose
www.Nof-norge.org
www.Lavenergibrudd.no

Åpning av Osteoporosepoliklinikken