SHARE

Foto: Siri WiigFoto: Siri Wiig

SHARE - Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten ble etablert ved Universitetet i Stavanger (UiS) i 2017. Sammen med nasjonale samarbeidspartnere ved NTNU Gjøvik og Stiftelsen Norsk Luftambulanse, utgjør senteret Norges største forskergruppe innen kvalitet og sikkerhet i alle ledd av helsetjenestene. Senteret vil bidra til å endre forståelsen av kvalitet og sikkerhet i dagens helsetjenester gjennom utvikling og bruk av et helhetlig rammeverk for resiliens som omfatter alle nivå i helsetjenestene.

Senteret har som mål å være et internasjonalt anerkjent forskningssenter innen fagfeltet resiliens, som gjennom forskning og formidling bidrar til utvikling av ny kunnskap og intervensjoner slik at vi bedre kan definere forholdene som skaper høy kvalitet og god sikkerhet for pasienter.

Det er i dag rundt 70 forskere tilknyttet senteret med bakgrunn som sykepleiere, leger, psykologer, fysioterapeuter, ergoterapeut, og innen sosiologi, jus, sikkerhets- og ingeniørfag. Senterets bærebjelke er den solide basen av doktorgradsstipendiater som blant annet forsker på områder som tverrfaglig teamarbeid, samhandling og involvering, helsesteknologi, regulering og tilsyn, evaluering av forbedringstiltak og analyse av helsetjenester. Senteret har en solid portefølje av eksternt finansierte prosjekter fra Norges forskningsråd, Trond Mohn stiftelsen, Helse Vest og samarbeidspartnere.

Senteret er tilknyttet Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger. Nettverk for pårørendeforskning er også forankret ved forskningssenteret.

SHARE har en egen forskningsstrategi og en egen strategi for brukerinvolvering. Målet med brukerinvolveringsstrategien er at pasienter og andre interessegrupper i helsetjenesten får en sentral rolle i forskningsprosessen i alle SHARE sine forskningsprosjekter, fra prioritering og planlegging, til ledelse og gjennomføring, til formidling av resultater og implementering av endringer i praksis. Brukerinvolvering i forskning forbedrer dens kvalitet og relevans. SHARE opprettet høsten 2020 et eget involveringspanel bestående av eksterne medlemmer som representerer forskjellige aktører fra ulike deler av helsesystemet. Panelet samler pasienter, pårørende, helsepersonell og beslutningstakere fra ulike nivåer av helsetjenesten, representanter fra ulike interessegrupper, samt representanter for fag- og forskningsmiljøer fra forskjellige deler av landet. Panelet skal gi anbefalinger og innspill i forbindelse med forskning og relaterte aktiviteter i SHARE. Legeforeningen i Rogaland er invitert inn og deltar som medlem av dette panelet.

 

Kontaktinfo: senterleder og professor Siri Wiig siri.wiig@uis.no og senterkoordinator Lene Schibevaag lene.schibevaag@uis.no

Nettsider: https://www.uis.no/nb/share-senter-kvalitet-og-sikkerhet-i-helsetjenesten


Siri Wiig, PhD
Center Director
Professor of Quality and Safety in Healthcare Systems
UIS