Rogaland legeforening

Lokalforening

2021

IMPRESS-Norway

IMPRESS-Norway er akronymet for Improving Public Cancer Care by Implementing Precision Medicine in Norway. Denne omfattende nasjonale studien bidrar til målrettet kreftbehandling og samtidig innføring av presisjonsdiagnostikk. Presisjonsmedisin i Impress Norway innebærer bruk av behandling som er rettet mot spesifikke genmutasjoner i tumorvev (såkalte somatiske mutasjoner).
Cecilie Fredvik Torkildsen
7. desember 2021
Cecilie Fredvik Torkildsen, foto Svein Lunde
Cecilie Fredvik Torkildsen, foto Svein Lunde, Sus

image68sd.pngStudien er bare aktuell for pasienter som har en langtkommet kreftsykdom der det ikke lenger foreligger et veletablert behandlingsalternativ. Den er godt forankret i det offentlige helsevesenet og er strategisk viktig for Norge. I tillegg til å kunne tilby flere pasienter målrettet behandling er det sekundære målet et betydelig nasjonalt onkologisk løft. Det er tildelt  65 millioner kroner til formålet. For at det skal være gjennomførbart kreves en nasjonal infrastruktur der fagmiljøene samarbeider på tvers av sykehus og spesialitet. Det er derfor etablert nasjonale digitale multidisiplinære møter der representanter fra ulike relevante kliniske faggrupper anbefaler behandling og oppfølging av hver enkelt pasient basert på genuttrykket i den enkeltes tumorbiopsi.

Persontilpasset medisin er ikke noe nytt. Vi har alltid tilbudt pasienter behandling på bakgrunn av deres ønsker, deres allmenntilstand og tatt hensyn til andre underliggende sykdommer. Med presisjonsmedisin tas den persontilpassede medisinske behandlingen et steg videre, fra person til genom. Presisjonsmedisinen er bare delvis etablert fra før, og da med et svært begrenset antall mutasjoner og profiler. I denne studien vil all utredning og seleksjon av pasienter og legemidler foregå ut fra mutasjonsprofil, eller molekylær profil i svulsten. Genpanelet som brukes (TSO500) omfatter kjente og relevante mutasjoner fra flere solide svulster i tillegg til mikrosatelitt stabilitet/instabilitet (MSI) og mutasjonsbyrde (TMB) som er markører som kan indikere effekt av immunterapi. Allerede godkjente legemidler brukes på denne måten på tvers av tradisjonelle kreftdiagnoser og indikasjoner. I tillegg tas det blodprøver for analyse av mutasjoner i sirkulerende DNA i blod. Denne typen presisjonsmedisin krever både avansert medisinsk-teknisk utstyr, opplæring i å tolke resultater og kontinuerlig faglig oppdatering innen pågående studier og nye legemidler.

Roche var første legemiddelfirma som signerte en avtale om utprøving av legemidler i studien. Senere har også Novartis og Lilly inngått en avtale med IMPRESS-Norway. Første sykehus som var klare til å inkludere pasienter var Helse Førde, som startet opp i april 2021. Til nå har over halvparten av sykehusene som skal delta i studien åpnet for inklusjon og alle helseregioner har klart å inkludere pasienter til studien.

Ved Stavanger Universitetssykehus åpnet man for inklusjon av pasienter til IMPRESS i mai 2021. Hovedutprøver ved SUS er Bjørnar Gilje og ved Haugesund sjukehus Sverre Fluge. I Stavanger fikk første pasient behandling fra september 2021. I Stavanger fikk første pasient behandling fra september 2021. Haugesund sjukehus åpnet for inklusjon i begynnelsen av november 2021 og har allerede inkludert pasienter til prescreening. 

Kapasiteten for screening i Impress er nå økt til 16 pasienter per uke for hele landet.  Etter hvert som de enkelte sykehus får bygd ut infrastruktur til å kjøre genanalyser vil denne kapasiteten øke. Helse Bergen skal etter planen starte med med TSO500 gensekvensering i begynnelsen av 2022. Fra oppstart og til midten av november har 156 pasienter er blitt inkludert til molekylær utredning, 110 av disse er evaluert i nasjonalt molekylært MDT møte og 26 henvist til en IMPRESS kohort. 

For mer informasjon: IMPRESS-Norway – Presisjonsmedisin studie i Norge (impressnorway.com)