Kommunikasjonsferdigheter kan læres - også digitalt

Motiverende samtale – eller motiverende intervju (MI) – er en måte å rådgi/kommunisere med pasienter om endring. Metoden er delvis utviklet av psykologen professor William R. Miller, og kom som en reaksjon på amerikansk konfronterende misbruksbehandling på 70-tallet.. En snakker i MI om et holdningssett som skal ligge bak rådgivningen/kommunikasjonen, med hovedpunkter: Utforskende stil, medfølelse, samarbeidende stil og autonomi.
Silje Lill Rimstad og Ingrid Rasmussen Strømsvold. Fotograf: Geir Petter Røssland, kommunikasjonsrådgiver KoRus vest Stavanger
Silje Lill Rimstad og Ingrid Rasmussen Strømsvold. Fotograf: Geir Petter Røssland, kommunikasjonsrådgiver KoRus vest Stavanger

I MI deler en opp i fire viktige prosesser; relasjonsbygging, fokusering, utforskning og planlegging.  MI brukes særlig i behandling av avhengighet – det være seg alkohol eller andre rusmidler. Prinsipielt er det ikke noe i veien for å bruke teknikkene også ved andre endringsprosesser som røykeslutt, vekttap, kostholdsomlegging eller lignende.

Å hjelpe pasienter med avhengighetsproblematikk og andre livsstilsintervensjoner er en viktig del av allmennmedisin. Kurskomiteen til Rogaland Legeforening bestemte seg for å arrangere kurs i MI i samarbeid med to MI-rådgivere fra KoRus vest Stavanger – Silje Lill Rimstad og Ingrid R. Strømsvold. KoRus vest Stavanger er et av 7 regionale kompetansesenter innen rus, finansiert av Helsedirektoratet.

Hele 34 stykker hadde meldt seg på kurset. Covid-pandemien satte en effektiv stopper for dette, og kurset ble avlyst/utsatt. Etter flere frustrerende oppbluss av smitte i det ganske land, gikk vi i dialog med kursholderne om mulighetene for å gjøre kurset om til digitalt. Rimstad og Strømsvold var ikke vanskelig å be, og de snudde seg rundt på imponerende vis.

16 deltakere deltok på kurset – via zoom – som gikk to enkelte dager i mai. Undertegnede var kursleder og deltaker – delvis via mobiltelefon på flytoget fra Gardermoen til Oslo.

MI er altså en kommunikasjons-/rådgivningsmetode. Å lære teorien, skulle være greit nok. Men, skal en tilegne seg ferdigheter til bruk i egen praksis, er det helt essensielt å kunne gjøre metodene til sine egne – og da gjennom øvelse. Kunne dette virkelig la seg kombinere med et digitalt kurs?

Covid har ført til en betydelig økt bruk av digital kommunikasjon – inkludert nettmøter med bruk av mikrofon og kamera. Zoom er en egnet platform til møter/kurs med flere deltakere. Foredragsholder kan synes i bildet – samtidig som lysbilder fra powerpoint vises. Langs kantene av skjermen, kan en se live video av de andre kursdeltakerne i små vinduer. Det finnes chatfunksjon, som åpner for dialog mellom foredragsholder og deltakere – uten at en må bryte inn i selve foredraget. Videre kan kurslederne dele deltakerne opp i såkalte «break out rooms», hvor mindre grupper av deltakere kan ha sin egen digitale lille kohort – og rollespille ulike scenario.

Erfaring – både som kursleder og kursdeltaker – og etter å ha gått gjennom deltakernes tilbakemelding, var det åpenbart at MI-kurs digitalt, var en suksess. Det tekniske fungerte problemfritt, og en klarte å holde fokus gjennom hele dagen – mye grunnet dyktige og engasjerte foredragsholdere – og hyppige små pauser. Dagene ble avsluttet med Kahoot (som foredragsholderne sa de hadde lært av Rogaland Legeforenings kurskomite :)), og digital tilbakemelding.

Alle ser fram til at vi igjen skal kunne møtes fysisk i de tradisjonelle kursukene til Rogaland Legeforening. At vi skal kunne få møte gamle og nye kolleger, henge rundt kaffimaskinene, spise frukt, drøse, tulle og utveksle erfaringer. Fram til det skjer, er zoom et ypperlig verktøy for digitale kurs.

Peter Christersson