Mangelfull behandling ved langvarige ikke-kreftrelaterte smerter

Virkningsfull behandling av langvarige smerter inkluderer tverrfaglig og personsentrert helsehjelp. Det finnes lite dokumentert nytte av medikamenter generelt og opioider spesielt ved langvarige ikke-kreftrelaterte smerter. Likevel blir de fleste pasientene tilbudt hovedsakelig farmakologisk behandling av dette ofte komplekse helseproblemet. Helsedirektoratet fastslår også at utviklingen av tverrfaglige smerteklinikker i Norge går senere enn forventet.

Helsehjelp lite tilpasset pasienten

Kine Gjesdal

I min doktorgradsavhandling (2019) utforsket jeg det offentlige helsetilbudet ved langvarige ikke-kreftrelaterte smerter fra flere perspektiv. Jeg intervjuet pasienter som får helsehjelp for langvarige smerter og sykepleiere ved offentlige smerteklinikker fra alle de fire helseregionene i Norge. Totalt ble 18 personer som lever med ikke-kreftrelatert smerte og 10 sykepleiere ved 10 ulike smerteklinikker i Norge intervjuet. Metodetriangulering som kombinerte de to perspektivene (sykepleier og pasient) ble brukt i det siste delstudiet.

Jeg fant et betydelig gap mellom hva nasjonale og internasjonale retningslinjer anbefaler av behandling, og behandlingen som pasienter med langvarige ikke-kreftrelaterte smerter blir tilbudt. Gapet kommer av at smertebehandlingen pasienten får, er lite tilpasset den enkelte pasient. En annen årsak er mangelfull informasjonsutveksling, både mellom pasient og behandler, og mellom behandlere på ulike tjenestenivå. I tillegg opplevde sykepleierne at det var krevende å organisere tverrfaglig helsehjelp ved de offentlige smerteklinikkene på en hensiktsfull måte. Dette kommer hovedsakelig av manglende ressurser og lange ventelister.

Funnene understreker behovet for mer ressurser øremerket smertebehandling i både primær- og spesialisthelsetjenesten, og et behov for mer personsentrert behandling ved langvarige ikke-kreftrelaterte smerter. Dette vil kreve både mer ressurser og økt kompetanse hos helsepersonell. Funnene tyder også på at mer fokus på kontinuitet er nødvendig for å bedre behandlingen, slik at pasientene aktivt kan delta i egen behandling og behandlingsvalg. Dette kan styrke pasientenes mulighet for egen håndtering av smertene, noe som vi vet er avgjørende for behandlingsutfallet.

POINT- veien videre

Et sentralt moment for å motvirke en opioid-epidemi i Norge er å fokusere nettopp på å utvikle bedre behandling av langvarige ikke-kreftrelaterte smerter. Et NFR-støttet prosjekt (Preventing an opioid crisis in Norway: focusing on treatment of chronic pain 2020-2024) hvor blant annet SUS og Stavanger kommune er partnere, skal nå utforske hvilke pasienter som får forskrevet opioider hvor langvarige ikke-kreftrelaterte smerter er indikasjonen, samt undersøke hvilke konsekvenser dette kan ha for pasientens helse. I tillegg skal KORFOR sammen med Stavanger kommune sitt Helsehus, utvikle og teste et ikke-medikamentelt og tverrfaglig behandlingsopplegg for mennesker som lever med ikke-kreftrelaterte smerter. Behandlingstilbudet vil inneholde fysisk aktivitet, fokus på søvn og kosthold, og mestringsstrategier, og utvikles og gjennomføres i samarbeid mellom fysioterapeut, idrettspedagog, psykolog, sosionom og ernæringsfysiolog på Helsehuset.

 

Målet er å utvikle og teste virksomme behandlingsalternativ som er lett tilgjengelige for pasientene, og som kan bidra til bedre helse, og redusert bruk av opioider for pasienter med langvarige smerter. Fastlegene er sentrale i oppfølgingen av pasienter med langvarige, ikke-kreftrelaterte smerter, og fastlegene i Stavanger kommune vil bli involvert i utviklingen av og utprøvingen av dette behandlingstilbudet.

 

Kine Gjesdal, sykepleier, PhD, Førsteamanuensis ved Det helsevitskapelege fakultet, UiS./Forsker, KORFOR.