Nytt fra PSL

Året 2020 var naturligvis også for avtalespesialistene i Helse Vest preget av korona-situasjonen. Det har tvunget seg fram en ny måte å innrette virksomheten på.  Noen ble pålagt å stenge ned og kun ta imot ø hjelp pasienter i en måned (øyelegene). Deretter 30 % aktivitet og gradvis økning til full drift fra juni. De fleste har nedskalert driften ved å ha lengre tid mellom hver pasient slik at det ikke blir for mange på venterommet. Dette har naturligvis ført til et etterslep av arbeidsoppgaver. For mange har det ført til at man har måttet utvide arbeidstiden. For eksempel innen luftveissykdommer er tilstrømningen av nyhenviste pasienter rekordhøy, som følge av et generelt økt fokus på luftveisplager. Som et resultat av dette har noen økt arbeidstiden med klinisk rettet arbeid med 20-30 %.

I 2020 kom det ingen nye hjemler innen avtalepraksis, men to hjemler innen psykiatri er videreført etter senior (Stavanger og Sandnes), ellers en i indremedisin (Sandnes) og en i revmatologi (Stavanger). Videre er to hjemler innen ØNH besatt med overtakelse i 2021 (Stavanger og Egersund-området) og en junior/senior ordning innen ØNH er inngått i Haugesund. Det er planlagt intervjuer for en annen psykiatrihjemmel (Stavanger), midlertidig utsatt pga pandemien. I Egersund er det ledig en stilling i Gynekologi, utlyst to ganger uten søkere.

Ifjor arbeidet vi med å få til et pilotprosjekt innen rettighetsvurdering av henviste pasienter innen psykisk helsetjeneste hvor også avtalepsykologene skulle være med. Det var mange brikker som ikke var helt avklart og det var ikke kapasitet blant hjemmelshaverne å påta seg ytterligere oppgaver som ville gå ut over kurativ virksomhet.

Ett politisk satsningsområde fra Bent Høie er at avtalespesialistene skal tildele pasientrettigheter i henhold til Helsedirektoratets prioriteringsforskrift i den enkelte praksis, begrunnet behovet i bedre tilgjengelighet for pasienter. Nå er det endelig avklart at eventuelle fristbrudd fra spesialisten ikke skal belastes den enkelte utøver økonomisk, men det er Helse Vest som tar regningen for behandling annet sted dersom en pasientrettighet blir innrømmet, men ikke får undersøkelse innen angitt tid. Legeforeningen har arbeidet aktivt med dette og fått gjennomslag for viktige premisser. Allerede fra 1 mars i år trer dette i kraft for avtalespesialister innen psykiatri (og psykologi), da gjennom en nyordning med felles henvisningsmottak. Det betyr at fastleger og andre ikke lenger kan sende en henvisning til psykiater A eller B. Om likevel så skjer må avtalespesialisten videresende denne til Felles Henvisningsmottak hvor søknaden blir vurdert av representanter fra DPS og en avtalespesialist vil også være representert i dette arbeidet. Om dette skal være en fast eller flere rullerende spesialister er ikke avklart, hvordan kompensasjonen for dette vil bli vet man ikke per i dag. Dette vil også ha en annen dyptgripende konsekvens, både for avtalespesialisten og pasienten. Hvis en pasient tidligere har vært hos psykiater A tidligere (og behandlingen avsluttet), er det ikke gitt at det er samme avtalespesialist som følge opp. Pasienten kan ikke få time der uten å ha blitt vurdert av Felles Henvisningsmottak, mantraet er «En vei inn» til spesialist i psykisk helsevern. Selv om dette er en nasjonal ordning og ment å være permanent så er det lagt inn en 2 års prøveperiode. Etterhvert vil også somatiske spesialister bli pålagt rettighetsvurdering av henviste pasienter, men foreløpig er dette uten felles henvisningsmottak. Og slik håper vi det forblir.