Praksiskonsulentordningen, PKO

I en travel hverdag, over alt hvor leger, sykepleiere og hjelpepersonell utøver sitt virke, er og blir jobben vår en konstant størrelse. Informasjonsflyten er uendelig, men arbeidsmengden hadde kanskje vært enda større uten praksiskonsulentordningen.
Syd-Vesten har intervjuet Eirik Viste som er Praksiskoordinator, og leder for Praksiskonsulentordningen, heretter kalt PKO. Han over tok i januar 2021, etter Olav Thorsen som var med på å innføre ordningen for 23 år siden.
Eirik Viste, foto privat
Eirik Viste, foto privat

Hva er PKO, og hvordan har ordningen utviklet seg?
PKO er et nettverk av allmennpraktiserende leger og sykepleiere som skal sikre og styrke samarbeidet mellom sykehusets avdelinger, allmennpraktiserende leger og den kommunale pleie- og omsorgstjenesten til beste for enkeltpasienten. Datidens Sentralsykehuset i Rogaland var blant de første i Norge som startet opp med denne ordningen. Det har etter hvert blitt en nasjonal ordning med avtale mellom de regionale helseforetakene og Den Norske Legeforening.

Hvorfor trenger vi PKO og hva er formålet med ordningen?
Det er et stadig behov for å styrke samhandlingen mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. PKO har som oppgave å være brobyggere mellom 1.- og 2. linjetjenesten. Formålet til PKO er å videreutvikle gode pasientforløp og oppgavefordeling mellom 1. og 2. linjetjenesten.

Hvem jobber PKO for?
Praksiskonsulenter er allmennleger ansatt av sykehuset. Når sykehuset skal tilnærme seg primærhelsetjenesten er det nyttig å ha personer som har tilknytning til, og kjenner til arbeidshverdagen i primærhelsetjenesten, og hvilken type informasjon som er nødvendig at når ut til de som er involvert i pasientforløp. PKO er ansatt i helseforetaket, men jobber for 1. og 2. linjetjenesten.

Hva er PKO i forhold til samhandlingslegen?
Svein Reidar Kjosavik griper mer tak i enkeltsaker, mens praksiskonsulenter jobber på overordnet nivå. De skal ivareta interessene til både avdelingen og allmennpraksis, og tjenesten skal utføres på en lojal måte overfor begge parter.

Hvor får vi informasjon om PKO?
Det finnes en egen informasjonskanal på https://praksisnytt.blogspot.com . Her går det også an å finne PROFS dokumentet (Prosedyrer for samhandling mellom fastlege og sykehus) som er et veldig nyttig dokument som illustrerer hva som er forventet av 1. og 2. linjetjenesten.
Ut over dette er det mye informasjon å finne på www.sus.no/samhandling.

Det er for tiden utlyst en stilling som PKO i Webcruiter, og vi oppfordrer interresserte til å søke. 

Åsmund Heggheim