Hva slags kurs skal vi arrangere?

Kliniske emnekurs er en forutsetning for at fastleger skal kunne oppnå og beholde spesialitet i allmennmedisin. Kurskomitéen i Fonnaregionen gjennomførte i 2019 en kartlegging blant medlemmene som blir brukt i arbeidet med å planlegge og arrangere nye kurs.

Innledning

Det legges ned mye arbeid i å arrangere emnekurs som er nødvendig i den allmennmedisinske spesialiseringen. Kurskomiteen for Fonnaregionen er underlagt Rogaland legeforening, ble etablert i 2016, har hovedsete i Haugesund og ledes av allmennlege Stein Roar Kringeland. Per i dag består komitéen av 6 medlemmer som har månedlige møter med mål om arrangere kliniske emnekurs ca. en gang i halvåret.

 

Fonnaregionen kan grovt sett deles inn i Haugalandet, Sunnhordland, Hardangerregionen og deler av Ryfylke (Suldal og Sauda) som vist på bildet under. Det er til sammen 16 kommuner med rundt 180.000 innbyggere i Fonnaregionen. Det er en ekstra utfordring for kurskomitéen i Fonnaregionen å nå ut til sin målgruppe etter hvert som legene i nedslagsfeltet er fordelt på to lokalforeninger.

Kurs
Bilde 1: Fonnaregionen tilsvarer samme nedslagsfelt som Helse Fonna og utgjøres av 18 kommuner fordelt på fire ulike regioner og to fylker, med til sammen ca. 180.000 pasienter. Helse Fonna er eit lokalt helseforetak eigd av Helse Vest RHF. Det består av tre somatiske sykehus i Haugesund, Stord og Odda, et psykiatrisk sykehus på Valen i Kvinnherad, fire distriktspsykiatriske senter (Stord, Karmøy, Haugesund og Folgefonn) og ti ambulansestasjoner

Metode og materiale

Vinteren 2019 ble det gjennomført en nettbasert spørreundersøkelse om kurs i regi av kurskomitéen for Fonnaregionen. Vi lagde undersøkelsen selv med google skjema og stilte spørsmål som skulle belyse hvilke typer kurs medlemmene ønsket seg, både med tanke på innhold/tema og form/organisering. Undersøkelsen ble gjennomført med administrativ støtte fra organisasjonssekretærene i Rogaland og Hordaland legeforening.

 

Resultater

Det kom inn 106 svar. Det var en liten overvekt av kvinner (58 %), og majoriteten var mellom 21 og 40 år (64 %). De aller fleste var fastleger (87 %), men det var også innslag av blant annet sykehjemsleger og legevaktsleger. I underkant av 30 % av legene oppga tilhørighet til Fonnaregionen, resten var fra områdene Bergen og Stavanger.

 

Tema for kurs

I tabellen har vi delt inn i tre grupper etter hvor mange kryss det enkelte kurset fikk, samt mellom organkurs og temakurs. Hver lege var oppfordret til å sette minst tre kryss. Antall kryss varierte fra 1 til 20, med et gjennomsnitt på rundt 3-6. Tallet i parentes angir antall kryss, ikke prosent.

Tema for kurs

 

Type kurs

Når det gjaldt hvilke typer kurs medlemmene ønsket seg var det tydelig av heldagskurs på dagtid på ukedager var det foretrukne valget, for eksempel torsdag og fredag klokken 08-15 (72). Tilsvarende kurs fredag og lørdag var et godt andrevalg (39). Kun 14 stykker ønsket rent helgekurs lørdag og søndag. Kveldskurs klokken 16-21 fire dager på rad (mandag-torsdag) var litt mer populært enn om det var fire-fem spredte kurskvelder, f.eks. hver onsdag i noen måneder (hhv. 12 og 11 stemmer). Frokostseminar fikk ikke spesielt mange avkrysninger (5), det gjorde heller ikke alternativet med tre kursdager 08-15 spredt over et helt år (8). En kommenterte at emnekurs spredt over flere ettermiddager utelukker de med lang reisevei. En annen: “Synes det er best å ha emnekurs på dagtid. LItt av poenget med kurs er også et avbrudd fra praksis, et pusterom der du lærer og får ny inspirasjon og motivasjon. Dersom kursene holdes på ettermiddag/helg tror jeg utbytte av et kurs blir dårligere; og det blir mindre fokus på innhold/det man skal lære og mer fokus på kurspoengene i seg selv…”

 

Arrangørsted

På spørsmål om hvor kursene bør arrangeres var Haugesund det foretrukne valget (51), etterfulgt av Stord (34), Odda (15), Bergen (13) og Stavanger (11). Det kom flere forslag under “annet”, blant annet Rosendal, Hotell Ullensvang, Bryne, feriesteder som Solstrand Hotell. Det kom også kommentarer. En mente at det er en fordel at kurs arrangeres på flere ulike steder. En annen: “Jeg tror det er en fordel at kolleger har anledning til å samles i 2 dager og diskutere fag og være sosiale sammen. Kurssteder hvor flere overnatter på samme sted har en fordel i denne sammenhengen”. En annen kommenterte: “Haugesund, Stord, Odda - sentrale samlingssteder som er tilrettelagt for kurs”.

 

Andre forslag kursvirksomhet i Fonnaregionen

Det kom inn flere innspill. En mente det er viktig å gjøre kurset attraktivt ved å ha det på attraktive reisemål hvor man får mulighet til å oppleve nye steder samtidig. “Legg opp til mulighet for å benytte skianlegg, dra på utflukt f.eks båttur, havrafting, omvisning på lokalt bryggeri etc ila kursdagene”. En annen minnet om at siste kursdag bør være kort så det lar seg gjøre å komme hjem i rimelig tid, selv om det er lang reisevei. En ønsket valgfrie kostpenger. Og en oppfordret til at Legeforeningen må være tydeligere på hva kursholderne skal undervise om. “Vi trenger undervisning rettet mot allmennleger, ikke sykehusspesialister”. Til slutt kom det en oppmuntring: “Jeg synes dere har hatt god kursaktivitet med godt faglig nivå de siste år!”.

 

Diskusjon

Undersøkelsen ga oss et øyeblikksbilde vinteren 2019. Resultatene ga en relativt tydelig pekepinn både når det gjelder tema, type kurs og hvor de kan arrangeres. Det er tydelig at det er det praksisnære som står på høyest på ønskelisten, enten det er organkurs eller det vi her har kalt temakurs. Samtidig er det verdt å merke seg at det er en viss interesse for temaer av mer “filosofisk” art, som folkehelse og sosiale ulikheter i helse. Det kan være lurt å vurdere hvilke tema som kan passe inn i ulike rammer.

 

Selv om slike undersøkelser ikke gir så høy svarprosent, kan de likevel gi en viktig pekepinn på hvilke kurs medlemmene ønsker seg. Det er trolig kurs-interesserte leger som tar seg tid til å svare, og i den grad spørsmålene gir tydelige svar er det grunn til å tro at det kan være representativt for resten medlemsmassen. En må likevel huske at dette ikke er et statisk bilde, og at prioriteringene vil kunne endres ettersom nye kurs har blitt gjennomført.

Konklusjon

Undersøkelsen ga oss en god pekepinn på hvilke kurs medlemmene våre ønsker seg i 2019, samt hvordan og hvor de bør arrangeres. Praksisnære emnekurs over to dager i arbeidstiden, for eksempel torsdag og fredag, er mest etterspurt. Resultatene kan være nyttige også for andre kurskomiteer når nye kurs skal planlegges.