Gode miner da NAV Rogaland besøkte Rogaland legeforening

De siste årene har Rogaland Legeforening hatt jevnlige møter med NAV Rogaland, en dialog som har vært oppfattet som nyttig og viktig. Våren har vært preget av flere vanskelige saker om leger og NAV i vårt fylke, noe som ble behørig omtalt i forrige utgave av Syd-Vesten. I tillegg har det kommet flere meldinger om samarbeidsvansker denne sommeren. Det var åpenbart på tide å møtes igjen.

Rådgivende overlege Elin Kvadsheim Neset og leder av NAV Arbeidsrådgivning Trond Nessa var ikke vanskelig å be da jeg inviterte dem til et møte på mitt kontor.

NAV-legen fortalte om et nytt opplegg hvor de ville invitere de ulike kommunene i fylket til samarbeidsmøter, og at NAV har fått særlig oppdrag fra direktoratet om å tilby kursing og opplæring av sykmeldere (som NAV kaller oss).

Videre ble flere viktige saker diskutert, som for eksempel regelendringer for sykmelding via telefon/e-konsultasjon, som ble innført nærmest over natta i skoleferien. Dette ga store utfordringer for legekontor med ferieavvikling, og hvor en ikke hadde rigget ekstra kapasitet for fysiske timer som denne regelendringen medførte. NAV tok tilbakemeldingen med seg, og ville spille det videre til direktoratet.

Det ble også tid til å snakke om gamle klassikere som at forespørsler om legeattester sendes ut (til dels en masse) i sommerferien (og for så vidt også like før påske og julehøytiden). I år opplevde også flere allmennleger at de fikk purring på disse forespørslene før de hadde kommet tilbake fra ferie, og noen også kun dager etter at første forespørsel var mottatt. En mulig forklaring på dette kan være at det grunnet pandemien var det flere brukere som hadde fått forlenget sine vedtak mer eller mindre automatisk. Dette grunnet unntaksregler under pandemien. Det ble gjort en større ryddejobb i forbindelse med dette, og mange vedtak fikk da sluttdato mai, juni, juli og august. Ledelsen i NAV hadde informert om dette – slik at kontorene skulle være obs på problemstillingen, men konsekvensene ble altså at fastleger rapporterer om all time high av forespørsler i skoleferien.

Pasienter som sendes fra NAV for å innhente legeerklæring, eller supplerende opplysninger, var vi også innom. Dette skal ikke forekomme. NAV jobber stadig med saken, og jobber også med å bedre «bestillerkompetansen» hos NAV-saksbehandlere slik at de gjenbruker relevant informasjon, og er målretta og konsise i sine forespørsler.

Som tidligere, diskuterte vi dialogmøter, og når disse kan og bør brukes, og vi var innom retorikk/ordvalg. Noen leger har opplevd at pasienter rapporterer at NAV har sagt at søknader om ytelser har blitt avslått «på grunn av det fastlegen skrev i legeerklæringen» eller enda verre «fordi fastlegen din skrev en så dårlig legeerklæring». Slik språkbruk påvirker ikke bare samarbeidet mellom legene og NAV negativt, det kan påføre lege-pasient-forholdet store sår.

Oppsummert fikk vi tatt opp flere saker som legene har meldt inn, og NAV møtte Rogaland Legeforening med både forståelse, interesse og vilje til å ta innspill tilbake i egne rekker.