Haugesund har fått ny avtalespesialist i ØNH, Berge Andreassen overtar etter Trond Valle

Intervju med Berge Andreassen.

Berge AndreassenBerge Andreasse, foto Line Møllerhaug

Berge, du har nylig gått fra 22 års tjeneste som sykehuslege til avtalepraksis. Hva ser du på som de største forskjellene i det daglige?

 

ØNH-avdelingen Haugesund Sykehus har vært et flott arbeidssted for meg i alle disse årene. 11 av disse årene var jeg seksjonsleder ved avdelingen. Dette har gitt fin ballast i forhold til å ha personalansvar også som avtalespesialist. Jeg har opplevd i disse årene i offentlig sykehus at vi leger får stadig mindre tid til pasientarbeid, og det er en trist og uforståelig utvikling. Slikt sett trives jeg svært godt i avtalepraksis der en får langt mer pasientkontakt. Den faglige utviklingen sammen med kollegene er derimot et savn, men heldigvis driver jeg fortsatt med nese/bihulekirurgi som står mitt hjerte nærmest.

 

Hva tenker du er bedre med å være avtalespesialist, hva er deres styrke og hvilke områder ser du for deg å legge særlig vekt på i praksisen?

Som nevnt er mer tid til rent klinisk arbeid viktig og avtalespesialistens styrke er kontinuitet og kvalitet som man må stå inne for i pasientbehandlingen. Trond Valle som jeg overtar etter har bygget opp et svært fint hørselsmiljø, så det tenker jeg å bygge videre på. Vi har nå 3 audiografer og i tillegg har vi 2 audiopedagoger i samme lokaler, så det er et flott fagmiljø å arbeide i. Selv har jeg alltid interessert meg for allergologi, og har legeforeningens kompetanseområde i allergologi og immunologi, slik at her har jeg ambisjoner om øke innsatsen. I tillegg er det nå heldigvis mulighet for å gjøre nese- og bihulekirurgi på k-takster slik at da er dette på gang. Søvnapnø er også et felt som fortjener mer satsing, så her har vi også god kapasitet.

 

Er det noe som har overrasket deg i negativ retning i det å være avtalespesialist?

Jeg hadde nok helt klart sett for meg at det var mindre administrasjon og byråkrati i denne delen av helsevesenet. Det er frustrerende at mye tid må brukes på ting som ikke gjør noe som helst nytte for pasientene våre. Det er mange systemer å sette seg inn i, takstsystemet er en jungel der en må trå varsomt slik jeg har forstått det, og rapportering av alle slags deler av det daglige virket er også med på å gi frustrasjon. Skal en få mer helse per krone her til lands, så må vi leger få bruke mer av vår tid og kompetanse med pasientene. Her sitter vi i samme frustrasjonsfylte båt både avtalespesialister, sykehusleger og fastleger.

Haugesund ØNH, foto Line MøllerhaugHaugesund ØNH, foto Line Møllerhaug

 

Du og Trond Valle har hatt en senior/junior-avtale i flere år, hvordan har det fungert?

Samarbeidet mellom oss har fungert utmerket, men vi har kjent hverandre i mange år så det har vært som forventet. Det å ha en fot både i avtalepraksis og på sykehus har imidlertid vært vanskeligere enn jeg så for meg. Det ble da for lite tid på hver plass til å få gjort alt en ønsket. Det er derfor en god følelse nå å kunne konsentrere seg fullt og helt om praksisen. Praksisen har nå endret navn fra Helse Centrum til Haugesund Øre-Nese-Hals, mer fordi det er flott å få sin egen identitet på praksisen som jeg jo ser for meg å drive i 15-20 år fremover.

 

Har du noen spesielle ønsker og mål for 2023?

Jeg håper å få operere enda mer neser og bihuler, og med de lange ventelistene sykehusene har så håper jeg at Helse Vest legger ut anbud igjen. Det er forhåpentligvis også en del å hente på nye datasystem og program for å gjøre det administrative enklere.

 

Er det bra dekning av spesialister i Øre-Nese-Halsfaget i Helse Fonna området nå?

Det er helt klart god tilgang til vårt fagområde. Sykehuset er godt skodd med både overleger og Lis-leger. Vi er 4 avtalespesialister som har kort ventetid på det meste, men hørselsomsorgen har nok litt lengre ventetid enn ønsket. Jeg har et samarbeid med PSH Avanti Hospital om nese/bihulekirurgi til helseforsikringspasienter, og det er et tilbud som stadig flere benytter seg av. Alt i alt så har nok den gjengse ØNH-pasient det relativt greit i Fonna selv om ventetidene til elektiv kirugi er i lengste laget.