Sør-Trøndelag legeforening

Lokalforening

2019

Samhandlingskonferanse 5. april 2019

KONFERANSEN ER FULLTEGNET!!
Sør- og Nord-Trøndelag legeforening inviterer til samhandlingskonferanse med tema:
Samhandling i digitaliseringens tid?- problemer, utfordringer, muligheter og suksesshistorier
Hvordan kan vi dele hverandres kunnskap og erfaring og sammen skape et vellykket pasientforløp?
Dato: Fredag 5. april 2019Sted: Seminarrom 21 i 1902-bygget, St. Olavs hospital
Målgruppe: Leger i alle deler av helsetjenesten
Kurset er godkjent som 6 timers valgfritt kurs i alle spesialiteter for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.
18. januar 2019
NY samhandling

Samhandling har vært et sentralt tema i det norske helsevesenet i over 40 år.

Manglende samhandling mellom statlig spesialisthelsetjeneste og kommunal primærhelsetjeneste, mellom og innad i organisasjoner og mellom profesjoner fører til kvalitets- og effektivitetsutfordringer.

Til tross for at flere tiltak knyttet til innovasjon, økonomiske insentiver, organisering og digitalisering allerede har blitt iverksatt, er det fortsatt betydelig rom for bedret samhandling.
Med en aldrende befolkning og mer komplekse sykdomsbilder møter vi utfordringer vi må analysere og finne løsninger på i fellesskap.

PROGRAM

08:30-09:00

Registrering og kaffe

09:00-09:15

Velkommen
v/Lindy Jarosch-von Schweder, leder i Sør-Trøndelag legeforening 

09:15-09:30

Kunstnerisk innslag
Medisinstudentenes kor Bilyd 

09:30-10:00

Regional Utviklingsplan
v/Stig Slørdahl, administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF 

10:00-10:30

Primærhelsetjenesten i dag og inn i fremtiden
v/Marte Walstad, kommuneoverlege Trondheim

10:30-10:50

Pause

10:50-11:20

Pasientperspektiv
v/Snorre Ness, regional brukerrepresentant 

11:20-12:00

Paneldebatt

12:00-13:00

Lunsj

13:00-13:20

Fastlegen i samhandlingens tidsalder
v/Dragan Zerajic, fastlege Steinkjer
 

13:20-13:50

Pilot ved St. Olavs hospital for å bedre samhandling mellom 1. og 2. linjetjenesten
v/Lars Erik Laugsand, assisterende klinikksjef akuttmottak, St. Olavs hospital 

13:50-14:10

Trønderopprøret
v/Tor Magne Johnsen og Hanna Helgetun Krogh, fastleger Trondheim

14:10-14:30

Paneldebatt

14:30-14:45

Pause med forfriskninger

14:45-15:05

Pakkeforløp og psykisk helse
v/Solveig Klæbo Reitan, MD, dr. med, 1. amanuensis NTNU, avdelingssjef for forskningsavdelingen i Divisjon psykisk helse St. Olav (AFFU) 

15:05-15:30

Utfordingsbildet sett fra spesialisthelsetjenestens side
v/Tor Åm, samhandlingsdirektør for St. Olavs hospital

15:30-15:50

Paneldebatt 

15:50-16:00

Oppsummering