Vel overstått samhandlingskonferanse!

Samhandlingskonferansen fredag 5. april 2019
Samhandling i digitaliseringens tid? - problemer, utfordringer, muligheter og suksesshistorier. Samhandling har vært et sentralt tema i det norske helsevesenet i over 40 år. Manglende samhandling mellom statlig spesialisthelsetjeneste og kommunal primærhelsetjeneste, mellom og innad i organisasjoner og mellom profesjoner fører til kvalitets- og effektivitetsutfordringer. Til tross for at flere tiltak knyttet til innovasjon, økonomiske insentiver, organisering og digitalisering allerede har blitt iverksatt, er det fortsatt betydelig rom for bedret samhandling.
Med en aldrende befolkning og mer komplekse sykdomsbilder møter vi utfordringer vi må analysere og finne løsninger på i fellesskap.Hvordan kan vi dele hverandres kunnskap og erfaring og sammen skape et vellykket pasientforløp?Målgruppe: Leger i alle deler av helsetjenesten
Samhandlingskonferanse 5. april 2019

Dagen ble åpnet ved Sør-Trøndelag legeforenings leder Lindy Jarosch-von Schweder etterfulgt av nydelige toner fra jentekoret Bilyd ved medisinerutdanningen ved NTNU. 

Regional Utviklingsplan ble deretter presentert ved Tor Åm, samhandlingsdirektør for St. Olavs hospital, hvordan best møte utfordringsbildet med en befolkning som blir stadig eldre og hvor mulighetene innenfor helsevesenet blir stadig større? Hvem skal prioriteres og hvordan skal ressurser best fordeles? 

Den neste taler på programmet var Marte Walstad, kommuneoverlege Trondheim  som presenterte Helseplattformen og da særlig med tanke på samhandling mellom 1. og 2.-linjetjenesten med fokus på å redusere grad av dobbeltarbeid og dobbelregistering som i dag skjer daglig med adskilte journalsystem som ikke kommuniserer optimalt. Pasientperspektivet ble glitrende presentert ved Snorre Ness, regional brukerrepresentant. Hans foredrag ble presentert med både klokskap og humør, viktig stemme i et helsevesen som stadig blir mer effektivt og raskere. Trønderopprøret ved Hanna Helgetun Krogh og Tor Magne Johnsen, begge fastleger, holdt et innlegg om dagens pressede fastlegeordning som lider under økt mengde arbeidsoppgaver og videre rekrutteringssvikt og frafall av tidligere fastleger. Neste på programmet var Lars Erik Laugsand, assisterende klinikksjef akuttmottak, St. Olavs hospital som gjennomgikk den nye modellen i akuttmottaket ved St. Olavs hospital som skal bidra til økt samhandling mellom 1. og 2-linjetjenesten. Viktig moment i dette arbeidet er å bedre triagere pasienter ut fra hastegrad og videre behandling i 2.linjetjenesten.  Pakkeforløp og psykisk helse ble presentert ved /Solveig Klæbo Reitan, MD, dr. med, 1. amanuensis NTNU, avdelingssjef for forskningsavdelingen i Divisjon psykisk helse St. Olav (AFFU). 

Det hele ble avsluttet med konstruktiv debatt der ulike aspekt rundt samhandling ble gjennomgått og det var mulighet for leger i salen å komme med innspill i debatten og til tidligere foredragsholdere. 

Dagen ble oppfattet som nyttig og viktig i en tid der helsevesenet er presset på alle kanter og man av den grunn også må tenke å jobbe med gode løsninger som ikke går på bekostning av kvalitet, men heller skape et system som bidrar til riktig bruk av ressurs ved riktig sted til rett tid. Kommunikasjon i den sammenheng er viktig og samhandling bedres ofte ved at man kjenner de man samhandler med. Det var flere deltagere som mener at slike faste treffpunkt mellom de ulike nivå av helsetjenesten bør gjennomføres regelmessig, kanskje en gang i halvåret for å i fellesskap finne gode løsninger for et stadig mer overbelastet helsevesen.

Det ble en meget vellykket konferanse med 65 påmeldte!