Årsmøtekurs: Helserett for leger/normaltariffen, regnskap og skatt

Sør-Trøndelag legeforening inviterer til årsmøtekurs 21.–22. april 2015. Årets kurs er to kurs fordelt på to dager: Første dag er helserett for leger, andre dag er normaltariffen, regnskap og skatt.
COLOURBOX2739043
Foto: Colourbox

 

Tid: 21.–22. april 2015
Sted: Scandic Lerkendal, Trondheim
Godkjenning:

Allmennmedisin:

 • Deltakelse begge dager er godkjent som 17 timers valgfritt kurs til videre- og etterutdanningen
 • Deltakelse på Helserett for leger (dag 1) er godkjent som 9 timers valgfritt kurs til videre- og etterutdanningen
 • Deltakelse på Normaltariffen, regnskap og skatt (dag 2) er godkjent som 8 timers valgfritt kurs til videre- og etterutdanningen

Andre spesialiteter:

 • Helserett for leger (dag 1) er godkjent som 9 timers valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning i følgende spesialiteter: Indremedisin, psykiatri, barne- og ungdomspsykiatri, barnesykdommer, generell kirurgi, revmatologi, øyesykdommer, samfunnsmedisin, fødselshjelp og kvinnesykdommer, fysikalsk medisin og rehabilitering, hud og veneriske sykdommer
 • Helserett for leger (dag 1) er godkjent som 8 timers valgfritt kurs for spesialistenes etterutdanning i øre-nese-halssykdommer
 • Helserett for leger (dag 1) er godkjent som 9 timers valgfritt kurs i kompetanseområdet alders- og sykehjemsmedisin
Pris:
 • Begge dager: 3960 kroner (2800 kr. i kursavgift og 1160 kr. i obligatorisk dagpakke)
 • Én dag: 2680 kroner (2100 kr. i kursavgift og 580 kr. i obligatorisk dagpakke)

Om kursene

Helserett for leger

I løpet av karrieren vil de aller fleste leger motta klager fra pasienter, pårørende eller «samarbeidende» helsepersonell. Undersøkelser har vist at så mye som 25 prosent av leger mente at en klagesak, og omstendighetene rundt den, ville kunne medføre at de skiftet arbeidsplass. Videre opplyste en tredjedel av legene, som var gjenstand for en tilsynssak, at en klagesak kunne medføre at de ble usikre på om de hadde valgt rett yrke. Disse problemstillingene ønsker Møre og Romsdal legeforening å ta på alvor.

Det stilles stadig større krav: Flere nasjonale retningslinjer og rundskriv, møteplikt, meldeplikt og andre plikter kan føles tyngende for enhver lege.

Kurset vil i stor grad baseres på kasuistikker hentet fra reelle klagesaker, hverdagslige problemstillinger og «mediasaker». Slik settes de sentrale og relevante paragrafene i helselovgivningen inn i en «hverdagslig» og gjenkjennbar sammenheng. Møre og Romsdal legeforening håper dette kurset vil bidra til å skape en trygghet hos legene ved at man blir kjent med «rammene» for det arbeidet man skal utføre. En trygghet vil kunne bidra til at man over tid mestrer jobbhverdagen på en god måte.

Normaltariffen, regnskap og skatt

Legen skal bruke minst mulig energi og tid på den økonomisk-administrative delen slik at legen skal kunne konsenterere seg om pasientbehandling. Introduksjon for legen som selvstendig næringsdrivende – hvordan unngå feil i følge skattekontoret og bokføringsloven. Praksisdrift og internavtaler.

Foredragsholdere

 • Helserett for leger: Cato Innerdal, ass. fylkeslege i Møre og Romsdal
 • Normaltariffen, regnskap og skatt: Bjarne Storset, fastlege Tingvoll og leder i Møre og Romsdal legeforening

Cato og Bjarne har holdt sine respektive kurs flere ganger og de har begge fått svært gode tilbakemeldinger.

Program

Tirsdag 21. april
Tid Tema
08:30–09:00 Registrering
09:00–09:45

Klager på leger

 • Hvordan unngå de største fallgruvene?
 • Hvordan behandles klagesaker og hva kan konsekvensene være?
09:45–10:30

Forsvarlig helsehjelp

 • Er feil diagnose likestilt med uforsvarlig helsehjelp?
 • Er det brudd på forsvarlighetskravet når du sender en pasient hjem fra legevakta med feil diagnose og pasienten dør?
 • Hvor langt går fastlegens (ev. legevaktens) ansvar og hva er forsvarlig bruk av medhjelpere?
10:30–10:45 Pause
10:45–11:30

Plikt til å tie, rett til å tie og plikt til å si i fra

 • Hva kan du fortelle til pårørende, samarbeidende helsepersonell, politi, barnevern?
 • Når har du rett til og når har du plikt til å fravike taushetsplikten?
11:30–12:15

Forskrivning av vanedannende legemidler

 • Hvilke «kjøreregler» gjelder for slik forskrivning?
 • Hvilke utfordringer står man overfor som lege?
 • Hvordan skal man sikre forsvarlige vurderinger i denne sammenhengen?
 • Hvordan gjennomføres tilsyn på dette temaet?
12:15–12:30 Pause
12:30–13:15

Samtykkekompetanse

 • Hvordan vurdere og dokumentere samtykkekompetanse (i tråd med lovverket?)
 • Hva gjør man når man er i tvil?
 • Hvilke følger har det for pasienten og pårørende (og legen) når samtykkekompetansen bortfaller?
 • Har pasienten klageadgang på legens vurdering om manglende samtykkekompetanse?
 • Har pårørende adgag til å klage på legens vurdering om at pasienten har samtykkekompetanse?
13:15–14:15 Lunsj
14:15–15:00

Tvungen somatisk og psykisk helsehjelp

 • Hva gjør du når pasienten nekter helsehjelp?
 • Hvilken rolle har pårørende?
 • Kan all helsehjelp gis med tvang?
 • Hva gjør man når pasienten ikke ønsker undersøkelse?
 • Hvilke bistandsplikt har politiet og når bør politiet benyttes?
15:00–15:45

Dokumentasjonsplikt og journalføring

 • Hvordan dokumentere nok?
 • Hvilke momenter må være med, hva bør være med og hva kan med fordel utelates?
 • Hva betyr en god journal for helsehjelpen (og ev. når klagen kommer)?
15:45–16:00 Pause
16:00–16:45

Innsyn i pasientjournal

 • Når kan en pasient, pårørende eller andre gis innsyn?
 • Når kan man nekte innsyn og hvordan gjør man det?
 • Har foreldre ubetingen innsyn i barnas journaler, og hva om foreldrene er fratatt omsorgsretten?
 • Og hvilke økonomiske konsekvenser kan det ha for legen om man «feilaktig» avslår slikt innsyn?
16:45–17:30

Retting/sletting av journalopplysninger

 • Hva gjør man når en pasient vil ha opplysninger i journalen rettet eller slettet? Går det an?
 • Kan også «dårlig» arbeid her medføre økonomiske konsekvenser?
18:00 Årsmøte i Sør-Trøndelag legeforening
Alle medlemmer i Sør-Trøndelag legeforening inviteres til å delta på årsmøte med påfølgende tapas-servering i Utsikten øverst i hotellet, med flott utsikt over Trondheim. 
Onsdag 22. april
Tid Tema
08:30–09:00

Normaltariffen

 • Bakgrunn
 • Prinsipper
 • Takstforståelse
09:00–09:20
 • Kontakt-takster og avgrensing mellom disse
 • Sykebesøk
 • Kveld/natt
09:20–09:45
 • Takst ved legemiddelgjennomgang
 • Tolk
 • Møter mm.
09:45–09:50 Pause
09:50–11:15 Prosedyretakster
11:15–11:25 Pause
11:25–11:50
 • Diabetes
 • 612a/b
 • Kroniske alvorlige sykdommer mm.
 • Ustyrstakstene, forbrukstakster
11:50–12:20
 • Laboratorietakster
 • EKT
 • Spirometri
 • HELFO-takster
12:20–13:00
 • Forsikringsattester
 •  Bruk av salærtaksten
13:00–14:00 Lunsj
14:00–14:30 Vanligste feil i takstbruk
14:30–14:50 Råd og veiledning om man får kontroll
14:50–15:00 Pause
15:00–15:45 Legen som selvstendig næringsdrivende: Regelverk om regnskap, revisjon og lovlige skattefradrag
Helge Strømskag, regnskapsfører Legeregnskap AS, Kristiansund
15:45–16:30
 • Valg av selskapsform, bokettersyn, regnskapsføring i allmennpraksis, kontantregnskap, bilagshåndtering, bokføring
 • Goodwill
 • Kommunale avtaler
 • Fordeling av kostnader
Helge Strømskag
16:30–16:40 Evaluering