Sør-Trøndelag legeforening

Lokalforening

2014

Sak 5 – Årsmelding 2013

7. april 2014

Styremøter

Det har vært gjennomført i alt elleve styremøter i 2013: 19. januar, 6. februar, 20. mars, 16. april, 22. mai, 18. juni, 22. august, 27. september (halvdags arbeidsmøte), 15. oktober, 19. november og 3. desember.

Styremedlemmer

Inkludert varamedlemmer som har møtt.

Navn Verv/yrkesforening Periode
Marte Walstad leder 01.01.2013–31.12.2013
Ketil Arne Espnes nestleder/kasserer 01.01.2013–31.08.2013
Bjørn Buan NAMF
nestleder/kasserer
01.01.2013–31.08.2013
01.09.2013–31.12.2013
Solveig Klæbo Reitan styremedlem 01.01.2013–31.12.2013
Eli Øvstedal AF 01.01.2013–31.12.2013
Kjetil Andreas H. Karlsen Of 01.01.2013–31.12.2013
Lindy Jarosch-von Schweder Ylf
1. vara 
01.01.2013–28.02.2013
01.09.2013–31.12.2013
Guro-Marte Gulstad Ylf 01.03.2013–31.12.2013
Leif Johan Lagndahl LSA 01.01.2013–31.07.2013
Leif Anders Stuevold LSA 01.08.2013–31.12.2013
Helge Bjørnstad-Pettersen LVS 01.01.2013–31.12.2013
Tonje Strømholm NAMF 01.09.2013–31.12.2013
Lars Johnsen PSL 01.01.2013–31.12.2013
Guro Bergsli Bogen Nmf 01.01.2013–11.09.2013
Tobias Martens Pedersen Nmf 12.09.2013–31.12.2013
Torunn Thune Vara Ylf  

Medlemsmøter

Vårmøte (5. mars)

Under tittelen «Lojalitet og lydighet». Nils Kvernmo, direktør ved St. Olavs Hospital og Ingrid Finboe Svendsen, direktør i Direktoratet for arbeidstilsynet innledet til paneldiskusjon hvor også dr. Harald Sundby ved Kalvskinnet legesenter, dr. Sven Erik Gisvold ved St. Olavs Hospital og dr. Kjetil A. H. Karlsen, foretakstillitsvalgt fra Overlegeforeningen ved St. Olavs Hospital deltok. Møtet samlet ca. 40 deltakere. Det var gode innledninger og spennende diskusjoner.

Årsmøtet (11. juni)

Før årsmøtesakene ble det holdt to innledninger:

Professor May-Brit Moser foredro om «Stedsans og hukommelse som innfallsporter til å forstå hjernen».

President Hege Gjessing foredro om «Sist nytt fra Legeforeningen». Årsberetning, regnskap og budsjett ble vedtatt iht. styrets innstilling. Endring av navn med utskifting av Æ til E ble vedtatt. Styrets forslag til vedtektsendringer ble vedtatt.

Det ble valgt nytt styre, jf. oversikten over.

Valg på kurskomité ble utsatt da valgkomitéen ikke hadde innstillinger til medlemmer, men foreslo at styret skulle konstituere en kurskomité.

På slutten av årsmøtet ble Stein Samstad, Randulf Søberg og Tone Dorthe Sletten tildelt Sør-Trøndelag legeforenings pris for fortjenestefullt tillitsvalgtarbeid i foreningen.

Det møtte 60 medlemmer på årsmøtet. Det var sosialt samvær med tapas etter årsmøtet.

Andre aktiviteter

Hurtigrutekurs (17.–18. september)

Legeforeningens lokalforeninger og regionutvalgene i Nord- og Midt-Norge arrangerte sammen tillitsvalgtkurs og fagpolitisk konferanse, som denne gang ble avholdt på Rica Hell hotell på Stjørdal.

Det var debatt om:

 • Legerollen – i skvis mellom naturvitenskap, økonomi og humaniora
 • Forsvarlig arbeidsmiljø i helsetjenesten – en forutsetning for pasientsikkerhet?
 • Helsefarlig IKT
 • Samhandlingsreformen – en oppgaveoverføring helt uten kvalitetsgaranti? Hvordan sikre forsvarlighet i øyeblikkelig-hjelp døgntjenesten i kommunene?

Det deltok 70 personer på konferansen, med god deltakelse fra Legeforeningen sentralt (sekretariat og politiske ledelse), fra forvaltningsetater, fra helseforetakene og fra tillitsvalgte i Legeforeningens lokalforeninger i Nord- og Midt-Norge.

Helsepolitisk seminar (15. november)

Legeforeningens regionutvalg i Midt-Norge og det regionale helseforetaket i Midt-Norge arrangerte et helsepolitisk seminar på Rica Hell hotell på Stjørdal.

Temaet var IKT og følgende problemstillinger ble belyst:

 • Har vi en omforent policy for IKT-utviklingen framover?
 • «Én innbygger – én journal» – visjon eller realitet?
 • «Helsefarlig IKT» – hvilke krav stiller brukerne til sine IKT-verktøy og hvilke muligheter og begrensninger omgir oss?
 • Kjernejournal – nyttig verktøy eller politisk fanesak?

Seminaret samlet i overkant av 50 deltakere.

Utvalgte saker

Høringer

Styret har i 2013 avgitt høringssvar i følgende saker:

 • Tema for Legeforeningens statusrapport i 2014
 • Forslag om endring av lovene – valg av varamedlemmer til valgkomite
 • Forslag til arbeidsprogram 2013 – 2015
 • Rapport om tillitsvalgtopplæring – økonomimodeller
 • Lovframlegget om å ta bort regionsutvala
 • Landsstyresak om Leger i spesialisering – medlemskap i fagmedisinske foreninger
 • Landsstyresak om legespesialistenes etterutdanning - Utredning fra en arbeidsgruppe nedsatt av Sentralstyret
 • Landsstyresak om å overføre ansvar for praksiskompensasjon for avtalespesialister som deltar i tildeling av spesialisthjemler
 • Landsstyresak om reservasjonsadgang, rapport fra arbeidsgruppe
 • Organisering av avtalespesialister i Midt-Norge
 • Helsedirektoratets utredning om spesialitetsstruktur og -innhold
 • Forslag til endringer i forskrift om behandling av etikk og redelighet i forskning
 • Kompetanseutfordringer som følger av samhandlingsreformen
 • Akademikernes helsepolitiske dokument
 • Forslag til endringer i folketrygdloven og enkelte andre endringer som følge av henvisning fra psykologer
 • Sluttrapport fra utviklingsprosjektet ved Nordfjord sykehus - fremtidens lokalsykehus
 • Forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene
 • Forslag til forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgssektoren
 • Utkast til policynotat om ledelse i sykehus
 • Utkast til rapport om organisering og praksis i ambulante team
 • Veileder IS-2014 vanedannende legemidler
 • Forslag til forskriftsendring - krav om lokalpolitisk behandling av kvalitetskrav i helse og omsorgstjenesten
 • Utkast til policynotat om oppgaveglidning
 • Referansegruppe - statusrapport om legevakt
 • Ny nasjonal strategiplan HelseOmsorg21
 • Utforming av nasjonal handlingsplan for e-helse
 • Intern høring - Opptrappingsplan fastlegeordningen
 • Endringer i blåreseptforskriften
 • Ny studieplan i medisin ved det medisinsk-odontologiske fakultetet UIB

Handlingsplan for Sør-Trøndelag legeforening 2013–14

Styret har revidert sin handlingsplan for to-årsperioden. Fullstendig handlingsprogram kan leses på foreningens nettsider, men vi gjengir hovedpunktene her:

Sør-Trøndelag legeforening vil møte utfordringene med

1. Ivareta medisinsk faglighet og kompetansebygging
Medisinsk fag og kompetanse må ligge som et premiss i alle beslutninger og all ledelse. Forskning og kompetansebygging må være en forutsetning for all medisinsk virksomhet.

Det innebærer å holde faglighet og medisinsk kompetanse i form av forskning, undervisning, legehåndverk og pasientsikkerhet høyt. Dette gjelder blant annet i utvikling og drift av helsetjenestetilbud, i forhandlinger om arbeidsforhold og i kontakt med media og helsemyndigheter.

2. Helsepolitisk synlighet og innflytelse
Være der beslutninger tas og øve innflytelse på styrende organer.

Det innebærer:

 • Å delta i utvalg og styrer som har helsepolitisk innflytelse
 • Å være synlig i media gjennom kronikker, uttalelser og leserbrev
 • Å samarbeide med brukerutvalg og pasientorganisasjoner
 • Å delta i Legeforeningens høringsarbeid

3. Organisasjonsbygging
Arbeide for å engasjere og dyktiggjøre medlemmene i tillitsvalgtarbeid og helsepolitisk arbeid. Styrke lege–lege-samhandlingen.

Det innebærer:

 • Å styrke tillitsvalgtsopplæringen
 • Å arrangere medlemsmøter om aktuelle tema
 • Å medvirke til felles kurs og seminarer for leger i 1. og 2. linje og innen ulike spesialiteter
 • Å styrke og holde frem kollegastøtteordningen
 • Å samarbeide med Legeforeningen sentralt

Utvalg

Kurskomitéen

Ny kurskomite ble konstituert høsten 2013:
Torstein Sakshaug (leder)
Lasse Holanger
Marit Beate Smetbak
Peter Christoph Braunlich
Roar Dyrkorn
Roger Askim

Det var møte mellom kurskomitéen og styret under arbeidsmøtet 27. septemner hvor det ble diskutert framtidig samarbeid. Kurskomitéen har tilbud om teknisk kursstøtte fra organisasjonssekretær i foreningen. Komitéen er ansvarlig grunnkurs for allmennleger for det obligatoriske akuttmedisinkurset for allmennleger.

Trondheim, 1. april 2014

For Sør-Trøndelag legeforening

(sign.)
Marte Walstad
leder

(sign.)
Bjørn Buan
nestleder