Referat fra arbeidsmøte i Sør-Trøndelag legeforening 8. september 2020

Dato: 8. september 2020 kl. 1400-1900
Sted: Scandic Nidelven, Trondheim

Tilstede: Lindy Jarosch-von Schweder (leder), Torkild Skaar (årsmøtevalgt), Tobias Solli Iveland (Ylf), Vivi Bakkeheim (Of), Anders Prestmo (PSL), Signe Lohmann-Lafrenz (vara Namf), Sofia Ruiz (avtroppende Nmf), Casper August Friele Faye (påtroppende Nmf), Finn Marum Høivik (AF), Helge Hatlevoll (LSA), Trine Utne Brede (kurskomitéen), Bente Grønnesby (organisasjonssekretær)

Forfall: Hilde Myren (Namf), Marius Widerøe (LVS), Nina Therese Hagen (årsmøtevalgt)

69/2020: Godkjenning av møteinnkalling og agenda
Møteinnkalling og agenda ble godkjent

70/2020: Saker fra foreningene
LSA:
Har avholdt ekstraordinært landsrådsmøte vedrørende lønn og stillingsandel, der også arbeidstid og vakt ble diskutert.
Det er utfordrende at all kursvirksomhet er avlyst.
Ylf: Sommeren har gått bedre enn forventet med tanke på arbeidsbelastning og Covid19-situasjonen.
Regionale kurs for LIS er en utfordring, og det kan forsinke utdanningen til studentene. Det er en økende grad av LIS1ere på St. Olavs. Helseplattformen går sin gang.
Of: St. Olavs har god kontroll på situasjonen rundt Covid19, og har gode retningslinjer. Det diskuteres arbeidstidsordninger. Det er ønskelig fra ledelsens side å gjenoppta «normal» drift så snart som mulig.
Fremover blir det fokus på lønnsforhandlinger samt Helse Trøndelag.
Namf: Det vurderes å ha veilederutdanning i arbeidsmedisin i samarbeid med samfunnsmedisinerne. Hverdagen preges av mye koronatesting.
PSL: har hatt årsmøte på Zoom. Normaltariffen står på vent. Det er fremdeles utfordringer med hensyn på rekruttering. Smittevern, corona og økonomi har vært en utfordring i vår, men dette har nå hatt en positiv utvikling
AF: Allmennlegene har hatt en annerledes jobbhverdag under Covid-19. Det har vært få fysiske pasientbesøk, og det har vært en stor økning i videokonsultasjoner. Det uttrykkes bekymring over lange arbeidsdager.
Allmennlegene har 7 pålagte overtidstimer i uka (legevakt etc.), synes det er nok – kan man pålegge allmennlegene mere?
Nmf: Har arrangert digitalt årsmøte, og ny leder er Casper Faye.

71/2020: Planlegging av aktiviteter og møter
Årsmøte:
- Regnskap 2019 og budsjett 2021 gjennomgås på styremøte 01.10.20.
- Ny valgkomité skal vedtas. Aktuelle kandidater foreslås til styremøtet 01.10.20. Finn Marum Høivik og Trine Utne Brede er ansvarlige.
- Årsmøtetema blir Covid 19 og det sendes invitasjon til forelesere. Møtet streames.
Andre aktiviteter:
- Det planlegges ny samhandlingskonferanse til våren. Arbeidsgruppe nedsettes 01.10.20.
- Det planlegges medlemsmøte på Justismuséet på nyåret. Bente Grønnesby undersøker pris og tidspunkt for ledige lokaler. Lindy Jarosch-von Schweder kontakter innledere. Tema: rettpsykiatri
- Bokbad med medlemmer som også er forfattere. Både Jan Boris Stene og Kjetil Karlsen utgir bok høsten 2021. Vi kommer tilbake til dato.
- Tillitsvalgtkurs i starten på 2021, men før uke 8.

72/2020: Handlingsplan
Gjennomgang av handlingsplan og forslag til tema for å ivareta denne ble gjennomgått. Følgende innspill:
- LIS1. Tas opp som tema på styremøtet i november.
- Etikk. Innspill knyttet til uønsket variasjon (også innleggelser). Vurderes aktuelt for et medlemsmøte til våren. Styresak på nyåret.
Lindy Jarosch-von Schweder og Bente Grønnesby er ansvarlig.
- Samhandling. Invitasjon sendes Helseplattformen til et styremøte for å vurdere videre fokus knyttet til samhandlingen.
Lindy Jarosch-von Schweder og Bente Grønnesby er ansvarlig.
- Gode arbeidsforhold. Styret ønsker at varsling er et gjennomgående tema for 2021. Questback kan vurderes.

73/2020: Media
- Styret gis tilgang til offentlig Facebook-side slik at alle gis anledning til å dele aktuelle saker. Ikke aktuelt med andre sosiale media foreløpig.
Nettansvarlig i styret er foreløpig leder og organisasjonssekretær.

74/2020: Kurs
Kurskomitéens leder Trine Utne Brede orienterte om deres planer høst 2020 og vår 2021. Styret skal ta stilling til emnekurs om egenomsorg og stress når det evt. foreligger kurspoeng. Søknad sendes fra kurskomitéen.
Plan for kurs 2021:
- Geriatrifourm vil fortsette med nye kursledere
- Gynekologikurs høst 2021
- Kurs i småkirurgi i samarbeid med Volvat
- Akuttmedisinkurs, dette prioriteres og gjennomføres så rask dette lar seg gjøre med hensyn på Covid19
- Arbeidsgiverkurs, vurderes som dagskurs, eventuelt på helg 

75/2020: Orienteringssaker
- Administrativt samarbeidsutvalg (ASU); Torkild Skaar er Akademikernes representant i ASU. ALIS er diskutert i ASU og et tema styret ønsker å vurdere for samhandlingskonferansen. Saken oversendes arbeidsgruppa når den etableres på styremøte 1.10.20.
- Helseplattformen
Lindy Jarosch von-Schweder orienterte om nytt fra Helseplattformen.

76/2020: Questback LSA
Bente Grønnesby orienterte kort om foreløpige resultater fra undersøkelsen. Utvidet presentasjon på styremøte i november.
Tema for questback: kartlegging av legedekning i Trøndelag.
Lenke: https://forms.gle/ArLyyfNN2aTwAk7i9

77/2020: Søknader
Søknad fra Linjeforeningen Signifikant
Vedlegg 2020.77.1
Vedtak: Søknaden ble avslått da den ikke er i henhold til våre retningslinjer.
https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/lokal/sor-trondelag/om-oss/retningslinjer-for-okonomiske-soknader-til-sor-trondelag-legeforening/

78/2020: Høringer
https://www.trondheim.kommune.no/globalassets/10-bilder-og-filer/10-byutvikling/byplankontoret/1b_off-ettersyn/2020/gatebruksplan-for-midtbyen/1.-hovedrapport-gatebruksplan-for-midtbyen.pdf
Vedtak: Det leveres høringssvar til Trondheim kommune vedr. ny transportplan for Midtbyen.

79/2020: Eventuelt
Ingen saker til eventuelt

80/2020: Hva skal kommuniseres ut fra dagens møte?
Invitasjon til årsmøte