Sør-Trøndelag legeforening

Lokalforening

2020

Referat fra styremøte i STLF 1. oktober 2020

14. januar 2021

Dato: 1. oktober 2020
Sted: Schultz gate 2-4, Trondheim

Tilstede: Lindy Jarosch-von Schweder (leder), Torkild Skaar (årsmøtevalgt), Nina Hagen (årsmøtevalgt), Tobias Solli Iveland (Ylf), Vivi Bakkeheim (Of), Anders Prestmo (PSL), Hilde Myren (Namf), Casper August Friele Faye (Nmf), Finn Marum Høivik (AF), Marius Widerøe (LVS), Bente Grønnesby (organisasjonssekretær)
Forfall: Trine Utne Brede (kurskomitéen), Helge Hatlevoll (LSA)

81/2020: Godkjenning av møteinnkalling og agenda
Møteinnkalling og agenda ble godkjent

82/2020: Godkjenning av referat fra arbeidsmøte 8. september 2020
Referatet ble godkjent

83/2020: Nytt fra foreningene
LVS:
Har avholdt digitalt årsmøte i august, og jobber nå med lønnsforhandlinger.
Ylf: Det jobbes med forberedelser til forhandlinger. Det diskuteres arbeidsbelastninger, og viktigheten av ryddige vaktplaner.
Of: Fokus på lønnsforhandlinger og Helse Trøndelag.
Namf: Intet nytt.
PSL: Har hatt samarbeidsutvalgsmøte, og et felles møte med psykologforeningen der det ble informert om siste nytt fra Helseplattformen.
Er i dialog med St. Olavs når det gjelder samarbeidsavtaler. Det kan synes at disse ikke er fulgt opp like godt av alle avdelinger på sykehuset.
Det har blitt tildelt noen nye hjemler, og det er positivt!

84/2020: Årsmøtet
- Valgkomité: det har dessverre ikke lyktes å finne kandidater foreløpig
- Regnskap 2019 og budsjett 2021 ble gjennomgått
- Årsmøtefastsatt kontingent; opprettholdes med kr. 300,- pr. år.
- Prisutdeling - 2 priser i år; en tillitsvalgtpris og utnevnelse av et æresmedlem
- Streaming og dialogmøte: vi har åpnet for 50 deltagere på Royal Garden

85/2020: Kurs og aktiviteter
- Bokbad 4/11: Jan Boris Stene bokbades av Kjetil Karlsen
26/11: Kjetil Karlsen bokbades av Christer Mjåset
- Medlemsmøte: psykiatri på Justismuséet – tema rettspsykiatri, det undersøkes ledige datoer i februar
- Tillitsvalgtkurs; det prioriteres LIS1 kurs
- Samhandlingskonferanse – mai 2021
Arbeidskomité: Nina Hagen, Vivi Bakkeheim og Torkild Skaar.
Komitéen konstituerer seg selv.
- Distrikts-fokus: det er ønskelig å få til et kurs eller en annen aktivitet utenfor Trondheim.
- Kurskomitéen; følgende kurs planlegges i 2021:
Geriatriforum, gynekologikurs, kurs i småkirurgi i samarbeid med Volvat, akuttmedisin og arbeidsgiverkurs. Vi må fremdeles være forberedt på at det blir en del digitale kurs fremover grunnet koronaviruset.
- Forslag til medlemsmøte: arbeidsbelastning og arbeidsmiljø        

86/2020: Helseplattformen
Det jobbes med økt medvirkning.

87/2020: Høringer
Høring – Endringer i forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften) om økning av timetall til veiledning for leger under spesialisering i allmennmedisin. Frist 25/10
https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2020/hoering-endringer-i-forskrift-om-spesialistutdanning-og-spesialistgodkjenning-for-leger-og-tannleger-spesialistforskriften-om-okning-av-timeantall-til-veiledning-for-leger-under-spesialisering-i-allmennmedisin/hoeringsgrunnlag/
Vedtak: Det leveres ikke høringssvar

88/2020: Hva skal kommuniseres ut?
Årsmøte og koronamøte