Høring - Endringer i forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften) om økning av timeantall til veiledning for leger under spesialisering i allmennmedisin

23. september 2020

Høringsfrist 25.10.2020

Denne høringen er fremdeles i arbeid. Høringsuttalelsene vil bli lastet opp til denne siden når den er klar.

Se og sende inn høringssvar

Høringsgrunnlag

Legeforeningen har fra Helse- og omsorgsdepartementet mottatt høring om forslag til endringer i forskrift 8. desember 2016 nr. 1482 om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften).

 

Våren 2020 la Helse- og omsorgsdepartementet frem Handlingsplan for allmennlege-tjenesten. Attraktiv, kvalitetssikker og teambasert. 2020-2024. Evalueringen av fastlegeordningen viser at det har blitt vanskeligere å rekruttere nye leger inn i ordningen. Et godt tilrettelagt spesialiseringsløp, med god veiledning, har vist seg å ha stor betydning for rekruttering inn i ordningen. Det er samtidig svært viktig for tilstrekkelig kapasitet og kvalitet i fastlegeordningen at det utdannes et tilstrekkelig antall spesialister i allmennmedisin.

 

Departementet opplyser at de, gjennom tilbakemeldinger fra blant annet kommuner, KS og Legeforeningen, ser at det nåværende forskriftsfestede timetallet til veiledning ikke oppleves som tilstrekkelig. Veiledning er viktig for å kunne oppfylle læringsmålene i spesialistutdanningen og i handlingsplanen fremgår det at departementet vil øke antall timer til veiledning kommunene skal tilby fra 1. januar 2021.

 

I dette høringsnotatet foreslår Departementet å endre spesialistforskriften med den hensikt å øke timeantallet til veiledning fra tre til fire timer per måned i 10,5 av årets måneder for leger under spesialisering i allmennmedisin.

 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Departementet opplyser at Helsedirektoratet og Helfo forventes ikke å få økte utgifter til forvaltning av ordningen ved at antall timer det gis tilskudd til øker. Det forventes ikke økonomiske eller administrative konsekvenser for hverken leger under spesialisering i allmennmedisin, kommuner eller Helsedirektoratet. 

 

Departementet skriver videre at kommunens kostnader til den forskriftefestede veiledningen, samt inntil en og en halv times for- og etterarbeid per veileder per kandidat per måned i 10,5 av årets måneder dekkes gjennom den allerede eksisterende tilskuddsordningen Veiledning i spesialistutdanning i allmennmedisin forvaltet av Helsedirektoratet. 

For staten innebærer forslaget økte kostnader til kompensasjon for kommunenes utgifter til veiledning. Kostnadene ved å øke kompensasjon for den foreslåtte endringen i antall timer veiledning kommunene skal tilby og kommunenes for- og etterarbeid er beregnet til 17 300 kroner per lege per år. Totale kostnader per lege for kravet til veiledning og for- og etterarbeid er 63 500 per år.

 

Foreslåtte endring ser slik ut:

Forskrift 8. desember 2016 nr. 1482 om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften) § 2 tredje ledd skal lyde: 

 

Den praktiske tjenesten skal gjennomføres under veiledning og supervisjon av kvalifiserte leger. Under spesialistutdanningen i allmennmedisin skal veiledningen i gjennomsnitt utgjøre minimum fire timer per måned i 10,5 av årets måneder.

 

Denne høringen skal behandles av Sentralstyret.

 

Les mer på siden til Helse- og omsorgsdepartementet her.

 

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 25. oktober 2020. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

 

Saksbehandler

Siri Næsheim Avdeling for jus og arbeidsliv