Referat fra arbeidsmøte i STLF 5. september 2022

Dato: 5. september 2022 kl. 12.00-19.00
Sted: Thon Hotell, Prinsen

Tilstede: Lindy Jarosch-von Schweder (leder), Nina Hagen (årsmøtevalgt), Torkild Skaar (årsmøtevalgt), Sven Midelfart (AF), Vivi Bakkeheim (Of), Tobias Solli Iveland (Ylf) Tone Dorthe Sletten (PSL), Hilde Myren (Namf), Helge Hatlevoll (LSA), Bjarne Austad (vara LVS), Olivia Høeg-Omdal Paulsen (Nmf), Nora Lindeman Katla (ny leder Nmf), Ingrid Jørum (leder kurskomitéen), Bente Grønnesby (organisasjonssekretær)
Forfall: ingen forfall

Agenda:
50/2022: Godkjenning av møteinnkalling og agenda
Vedtak: innkalling og agenda ble godkjent

51/2022: Godkjenning av referat fra styremøte 9. juni 2022
Vedtak: referatet ble godkjent

52/2022: Orientering fra leder
Lindy Jarosch-von Schweder refererte fra møte Trondheim kommune vedr.  ytringsklima rundt Helseplattformen (HP).
Fra Trondheim kommune deltok kommunedirektør Morten Wolden og helse- og omsorgsdirektør Wenche Dehli.
Det ble fra kommunens side understreket at løsningen (HP) ikke er perfekt og at mye må endres. Modulen for leger er dårligere enn forventet.
Det skal være en erfaringskonferanse medio september mellom kommunene.
Det ble enighet om å ha en jevnlig dialog, arena for dialog er ikke bestemt, men undersøkes.

02.09.22 sendte Helseplattformen ut en pressemelding der de endrer plan for fastlegene. Det er foreløpig bestemt at fastlegemodulen ikke er god nok og at denne utsettes. Leder for foreningen Lindy Jarosch-von Schweder, kommenterte utsettelsen. Endrer plan for fastlegene - Helseplattformen

53/2022: Viktige saker fra foreningen/runde rundt bordet
AF: det er fremdeles mange ledige hjemler i Trondheim, rekrutteringsutfordringer
Ylf: har fått informasjon fra St. Olavs om at 2023 blir et utfordrende år med et stramt økonomisk budsjett.
Store bemanningsutfordringer, spesielt på klinikk for billeddiagnostisering.
Mange LIS1 synes det er for dårlig opplæring og for høy arbeidsbelastning.
Det er viktig at det blir registrert evalueringsskjema etter LIS1 er ferdig med skoleåret - dette måles i fornøydhet for LIS1; »hvordan har dere blitt tatt mot», « hvordan har arbeidsbelastningen vært» etc.
Tilbakemeldinger må formidles videre slik at St. Olavs kan ta tak i problematikken. Ylf St. Olavs følger opp.
Namf: Det er rekrutteringsutfordringer også blant arbeidsmedisinerne. Ingen søkere til ny veiledningsgruppe.
Det skal arrangeres et fagmøte for Namf i løpet av høsten. Viktige saker er arbeidsmiljø og helserisiko.
Nmf: ny leder Nora Lindeman Katla overtar for Olivia Høeg-Omdal Paulsen fra 1. september 2022.
Hospiteringsplasser til utveklinsstudenter gjennom Nmf;
Nmf tilbyr sine medlemmer et utvekslingsprogram hvor de kan hospitere i utlandet i 4 uker. Dette innebærer at vi også må ta imot utenlandske utvekslingsstudenter slik at de kan hospitere på norske sykehus.
Det har vært store utfordringer med å skaffe plasser i Norge da både Tromsø, Oslo og Bergen har sagt nei til hospitering. Dette medfører at vi heller ikke kan sende noen studenter til utlandet.
Of: det meldes om høyt sykefravær, mye overtid blant medlemmene samt rekrutteringsutfordringer. Det er vanskelig å få kvalifiserte søkere og ledige stillinger må utlyses flere ganger.
PSL: kommunikasjon mellom Helse Midt-Norge (HMN) og avtalespesialister synes utfordrende. Brev er sendt fra DNLF sentralt og besvart etter purringer (begge brev vedlagt innkallingen)
Når noen sier opp/avslutter sin hjemmel så gjøres det en vurdering av HMN hvorvidt denne hjemmelen skal fortsette eller «overtas» bl.a. St. Olavs.
Felles henvisningsmottak ble diskutert
LSA: Det utarbeides en ny LSA-undersøkelse
Vedtak: Styret tar saken til orientering.

Styret følger opp:
- hvor mange LIS1 «ventere» er i jobb, hvor har vi rekrutteringsutfordringer
- hospiteringsplasser til utvekslingsstudenter
- ny LSA-undersøkelse

54/2022: Regnskap
Vi har fått tilbud om regnskapstjenester fra legeforeningens sekretariat. Kjell Walquist fra DNLF orienterte om saken.
Vedtak: det vedtas at vi skal benytte legeforeningens regnskapssystem og sier opp avtalen med Sparebanken Midt-Norge f.o.m.1/1-23.

55/2022: Planer høst 2022/vår 2023
- Helsepolitisk seminar 2. november på Stjørdal https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/lokal/sor-trondelag/regionutvalg-midt-norge/seminar/helsepolitisk-seminar-2022/
- Byvandring med Jan Boris Stene. Dato kommer.
- Bokbad med Kari Løvendahl Mogstad «Vår vei ut». Dato kommer.
- Lege-leder konferanse 15. februar 2023 (alle som har lederansvar og er leger)
Kurskomité:
- Hurtigrutekonferanse september 2023 vurderes
- Involvering av distrikt – hvordan kan dette gjøres?
Komité: Torkild, Nina og Tone Dorthe

56/2022: Kurskomitéen
Det arrangeres klinisk emnekurs i Endokrinologi (Endoforum) i høst med 52 deltagere. Kurset er fulltegnet.
Geriatriforum arrangeres i høst med 25 deltagere.
Kvinnehelsekurs barsel- og svangerskapsomsorg er under planlegging.

58/2022: Helseplattformen
Torstein Sakshaug og Marit Sundset deltok. Det ble gitt en orientering om innføringen av Helseplattformen på Øya legesenter og Trondheim legevakt. Det er store utfordringer knyttet til løsningen, både mht kvalitet og effektivitet. Det har vært for lite support dersom problemer oppstår. Dersom ønskelig skriver STLF et brev til HP om manglende support.

Det er også bekymringer knyttet til innføring av HP på St. Olavs hospital 12.11. Mye trening gjenstår. Det er stor bekymring vedrørende ventetider og fristbrudd og frykten for å ikke kunne tilby forsvarlig helsehjelp. Alle superbrukere blir tilbudt oppfriskningskurs før innføring.
Styret diskuterte problemstillingen om hvem som skal ha ansvaret om effektiviteten blir betydelig redusert, når verktøyet ikke fungerer etc. Foretakstillitsvalgte vil adressere spørsmålet til ledelsen.

59/2022: Innspill til møte med Regionutvalg (RU) og Helse Midt-Norge
Følgende saker meldes inn til møtet:
- Helseplattformen
- Økende rekrutteringskrise blant fastleger og i sykehus
- PSL og hjemler

60/2022: Hva skal kommuniseres ut fra dagens møte
Invitasjon til Helsepolitisk seminar.