Vedtekter for Sør-Trøndelag legeforening

Vedtekter for Sør-Trøndelag legeforening

Foreningens område og navn er godkjent av sentralstyret i Dnlf.

Vedtektene er fastsatt av Sør-Trøndelag legeforening sitt årsmøte 24.05.2023 og godkjent av sentralstyret i Dnlf 09.11.2023.

§ 1 Navn
Foreningens navn er Sør-Trøndelag legeforening. Initialene STLF kan benyttes.

§ 2 Forholdet til Den norske legeforening
Foreningen er som lokalforening en avdeling i Den norske legeforening og omfattet av foreningens lover. Vedtektene gjelder i tillegg til Dnlfs lover.

§ 3 Formål
Sør-Trøndelag legeforening skal medvirke til å fremme Legeforeningens formål slik disse er fastlagt i Dnlfs lover §§ 1-2 og 3-4-3 og har som særlig oppgave å fremme medlemmenes interesser, samt å bidra til at befolkningen i fylket har et helsetilbud av god kvalitet.

I tillegg til formålsbestemmelsene i Legeforeningens lover § 1-2 har foreningen følgende formål:

Sør-Trøndelag legeforening skal fremme Legeforeningens formål i Sør-Trøndelag ved å ivareta
fellesskapet blant legene og virke for deres felles interesser ved blant annet å:

1. engasjere seg i lokal helsepolitikk i området og i helseregionen og arbeide for hensiktsmessig organisering av den samlede helsetjeneste,

2. ha overordnet ansvar for at det lokale arbeidet med inntekts- og arbeidsvilkår blir
tilfredsstillende ivaretatt i samarbeid med yrkesforeningene. Sør-Trøndelag legeforening skal gi praktisk bistand til yrkesforeningene ved valg av tillitsvalgte og ved opplæring, samt dekke ut-gifter som tillitsvalgte har ved utøvelse av funksjonen,

3. ha omsorg for og yte hjelp til enkeltmedlemmer gjennom blant annet å sørge for organisering av kollegastøtte,

4. drive relevante kurs og annen utdanningsvirksomhet,

5. fremme kollegialitet og fellesskap mellom medlemmer, herunder pensjonistmedlemmer, i området ved møter eller andre tiltak for faglig og sosialt samvær,

6. kunne løse lokale tvister mellom medlemmer og motparter og mellom medlemmer.

§ 4 Medlemskap
Medlemmer i Sør-Trøndelag legeforening er de medlemmer av Den norske legeforening som har sitt arbeid og/eller bosted i Sør-Trøndelag fylke eller som etter søknad til sentralstyret blir innvilget STLF som lokalforening.

§ 5 Æresmedlemmer
Til æresmedlem kan årsmøtet velge ethvert medlem som foreningen vil hedre i særlig grad.

§ 6 Foreningens organer
Foreningens organer er:

Årsmøtet
Styret
Valgkomité
Kurskomité
Kollegial støttegruppe

§ 7 Årsmøtet
Årsmøtet er foreningens høyeste organ og er åpent for alle medlemmer. Media har adgang unntatt ved særskilte saker som årsmøtet måtte bestemme.

Årsmøtet skal behandle:
– valg av dirigent, referent og to medlemmer til å signere møteprotokoll
– styrets årsmelding, økonomiske årsberetning og revidert regnskap
– budsjett, inkl. ev. årsmøtefastsatt kontingent
– vedtektsendringer
– valg av styre
– valg av kurskomité
– valg av valgkomité

Årsmøtet fastsetter ev. honorarer, møtegodtgjørelse og kompensasjon for tapt inntekt og andre saker som på forhånd blir tatt opp av styret og/eller medlemmene.

Pr. 2023 følger foreningen Almennlegeforeningen sine satser for praksiskompensasjon og møtegodtgjørelse:

https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/yf/allmennlegeforeningen/tillitsvalgt/afs-praksiskompensasjon/

Honorar for deltagelse i styret:
Satsene knyttes til grunnbeløpet i folketrygden: https://www.nav.no/grunnbelopet

Styret honoreres slik:
Leder: 1G
Nestleder/kasserer: 1/2G
Styremedlem: 1/4G
Leder av kurskomité: 1/4G ved jevnlig oppmøte
Vara pr. møte: 1/40G

Forslag om saker som skal behandles på årsmøtet må være innkommet til styret senest åtte uker før årsmøtet.

Årsmøtets saksdokumenter skal kunngjøres for medlemmene senest to uker på forhånd.

Årsmøtet avholdes innen utgangen av juni.

Hvis årsmøtet ikke kan bli avholdt, skal medlemmene varsles innen utgangen av mai.

Årsmøtet ledes av valgt dirigent.

Vedtak i årsmøtet fattes med simpelt flertall blant de fremmøte stemmeberettigede medlemmer. Ved stemmelikhet har foreningens leder dobbelstemme.

Valg skal skje i henhold til Dnlfs lover §§ 3-3-3 og 3-4-2.

Bestemmelsene i forretningsorden for Dnlfs landstyremøter gis anvendelse så langt de passer.

Det utarbeides protokoll fra årsmøtet.

§ 8 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret når styret anser det nødvendig med minst to ukers frist. Slikt møte skal også avholdes dersom 1/10 av medlemmene skriftlig krever dette. Bestemmelsene i § 7 gjelder så langt de passer.

Saker som skal behandles skal fremgå av innkallingen. Ekstraordinært årsmøte skal også avholdes dersom minst 100 medlemmer skriftlig krever dette, jf. Dnlfs lover § 3-4-4.

§ 9 Styret
Styret består iht. Dnlfs lover § 3-4-2 av leder og to styremedlemmer valgt av årsmøtet og styremedlemmer (avdelingstillitsvalgte) valgt av yrkesforeningene (AF, Of, Ylf, PSL, LVS, LSA og Namf) og Nmf.

Det velges to varamedlemmer i rangert rekkefølge for årsmøtevalgte styremedlemmer og personlige varamedlemmer for styremedlemmene valgt av yrkesforeningene og Nmf.

Styret i STLF består således av elleve medlemmer.

Styrets funksjonsperiode er to år fra 1. september i år som slutter på ulike tall.

Leder velges av avdelingens årsmøte, utover det konstituerer styret seg selv.

Styret møtes når leder eller minst to styremedlemmer krever det. Styret er beslutningsdyktig når minst seks medlemmer er tilstede. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

Styret leder foreningen iht. disse vedtekter og Den norske legeforenings lover (§§ 3-3 og 3-4.). Styret er ansvarlig overfor årsmøtet.

Det utarbeides protokoll fra styrets møter.

§10 Valgkomitéen
Valgkomitéen består av leder og to medlemmer.

Medlemmer av valgkomité kan ikke samtidig være medlem i styret.

Valgkomitéen velges av årsmøtet på år det ikke er valg av styremedlemmer. Styret er valgkomité for valg av valgkomité.

Valgkomitéen forbereder valg av årsmøtevalgte styremedlemmer m/ varamedlemmer og kurskomité. Valgkomitéens innstilling fremlegges i årsmøtet.

§ 11 Medlemsmøter
Styret sammenkaller medlemsmøter i Sør-Trøndelag legeforening så ofte det anses nødvendig. Medlemsmøtene bør ha en faglig og sosial funksjon. Målsettingen er å avholde minimum ett medlemsmøte i året. Medlemsmøte kan avholdes i forbindelse med årsmøtet.

§ 12 Vedtektsendringer
Forslag om endringer i vedtektene må være innsendt til styret minst åtte uker før årsmøtet og utsendt til medlemmene minst to uker før møtet.

Til gyldig vedtak kreves 2/3 flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede i årsmøtet.