Sør-Trøndelag legeforening

Lokalforening

Om oss

Vedtekter for Sør-Trøndelag legeforening

22. februar 2012

Foreningens område og navn er godkjent av sentralstyret i Dnlf.
Vedtektene er fastsatt av Sør-Trøndelag legeforening sitt årsmøte 11.06.2013 og godkjent av sentralstyret i DNLF 09.10.2013.

§ 1 Navn

Foreningens navn er Sør-Trøndelag legeforening.
Initialene STLF kan benyttes.

§ 2 Forholdet til Den norske legeforening

Foreningen er som lokalforening en avdeling i Den norske legeforening og omfattet av foreningens lover. Vedtektene gjelder i tillegg til Dnlfs lover.

§ 3 Formål

Sør-Trøndelag legeforening skal medvirke til å fremme Legeforeningens formål slik disse er fastlagt i Dnlfs lover § 1-2 og 3-4-3 og har som særlig oppgave å fremme medlemmenes interesser, samt å bidra til at befolkningen i fylket har et helsetilbud av god kvalitet.

§ 4 Medlemskap

Medlemmer i Sør-Trøndelag legeforening er de medlemmer av Den norske legeforening som har sitt arbeid og/eller bosted i Sør-Trøndelag fylke eller som etter søknad til sentralstyret blir innvilget STLF som lokalforening.

§ 5 Æresmedlemmer

Til æresmedlem kan årsmøtet velge ethvert medlem som foreningen vil hedre i særlig grad.

§ 6 Foreningens organer

Foreningens organer er:
Årsmøtet
Styret
Valgkomité
Kurskomité
Kollegial støttegruppe

§ 7 Årsmøtet

Årsmøtet er foreningens høyeste organ og er åpent for alle medlemmer. Media har adgang unntatt ved særskilte saker som årsmøtet måtte bestemme.

Årsmøtet skal behandle

  • valg av dirigent, referent og to medlemmer til å signere møteprotokoll
  • styrets årsmelding, økonomiske årsberetning og revidert regnskap
  • budsjett, inkl. ev. årsmøtefastsatt kontingent
  • vedtektsendringer
  • valg av styre
  • valg av kurskomité
  • valg av valgkomité
  • valg av revisor

Årsmøtet fastsetter ev. honorarer, møtegodtgjørelse og kompensasjon for tapt inntekt og andre saker som på forhånd blir tatt opp av styret og/eller medlemmene.

Forslag om saker som skal behandles på årsmøtet må være innkommet til styret senest 8 uker før årsmøtet.

Årsmøtets saksdokumenter skal kunngjøres for medlemmene senest to uker på forhånd.

Årsmøtet avholdes innen utgangen av juni.
Hvis årsmøtet ikke kan bli avholdt, skal medlemmene varsles innen utgangen av mai.

Årsmøtet ledes av valgt dirigent.

Vedtak i årsmøtet fattes med simpelt flertall blant de fremmøte stemmeberettigede medlemmer. Ved stemmelikhet har foreningens leder dobbelstemme.

Valg skal skje i henhold til Dnlfs lover § 3-3-3 og § 3-4-2.

Bestemmelsene i forretningsorden for Dnlfs landstyremøter gis anvendelse så langt de passer.

Det utarbeides protokoll fra årsmøtet.

§ 8 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret når styret anser det nødvendig med minst to ukers frist. Slikt møte skal også avholdes dersom 1/10 av medlemmer skriftlig krever dette. Bestemmelsene i § 7 gjelder så langt det passer. Saker som skal behandles skal fremgå av innkallingen. Ekstraordinært årsmøte skal også avholdes dersom minst 100 medlemmer skriftlig krever dette, jf. Dnlfs lover § 3-4-4.

§ 9 Styret

Styret består iht. Dnlfs lover § 3-4-2 av leder og to styremedlemmer valgt av årsmøtet og styremedlemmer (avdelingstillitsvalgte) valgt av yrkesforeningene (AF, Of, Ylf, PSL, LVS, LSA og NAMF) og Nmf. Det velges to varamedlemmer i rangert rekkefølge for årsmøtevalgte styremedlemmer og personlige varamedlemmer for styremedlemmer valgt av yrkesforeningene og Nmf.

Styret i STLF består således av elleve medlemmer.

Styrets funksjonsperiode er to år fra 1. september i år som slutter på ulike tall.

Leder velges av avdelingens årsmøte, utover det konstituerer styret seg selv.

Styret møtes når leder eller minst to styremedlemmer krever det. Styret er beslutningsdyktig når minst seks medlemmer er tilstede. Ved stemmelikhet har leder dobbelstemme.

Styret leder foreningen iht. disse vedtekter og Den norske legeforenings lover (§ 3-3 og § 3-4.). Styret er ansvarlig overfor årsmøtet.

Det utarbeides protokoll fra styrets møter.

§10 Valgkomitéen

Valgkomitéen består av leder og to medlemmer.
Medlemmer av valgkomité kan ikke samtidig være medlem i styret.

Valgkomitéen velges av årsmøtet på år det ikke er valg av styremedlemmer. Styret er valgkomité for valg av valgkomité.

Valgkomitéen forbereder valg av årsmøtevalgte styremedlemmer m/ varamedlemmer og kurskomité. Valgkomitéens innstilling fremlegges i årsmøtet.

§ 11 Medlemsmøter

Styret sammenkaller medlemsmøter i Sør-Trøndelag legeforening så ofte det anses nødvendig. Medlemsmøtene bør ha en faglig og sosial funksjon. Målsettingen er å avholde minimum ett medlemsmøte i året. Medlemsmøte kan avholdes i forbindelse med årsmøtet.

§ 12 Vedtektsendringer

Forslag om endringer i vedtektene må være innsendt til styret minst åtte uker før årsmøtet og utsendt til medlemmene minst to uker før møtet.

Til gyldig vedtak kreves 2/3 flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede i årsmøtet.