Smørkassen til Troms legeforening

Gjennom Google eller andre søkermotorer på internett må en søke langt inn i Statsarkivene for å finne referanser til Troms Legeforenings tidligere historie.
smorkassen-460
Styremedlem og tillitsvalgt for Leger i samfunnsmedisinsk arbeid: Erik Krogstad

I forbindelse med strukturering av styremøter og budsjett i 2012, som blant annet medførte flytting av lagerrom, kom vi over en gammel trekasse med gamle støvede gulne papirer og konvolutter. Styreleder Jo-Endre Midtbu tok med seg kassen hjem for kontroll av innholdet før papirene skulle bli innlevert til gjennvinning. Kassen som var en gammel smørkasse, og viste seg å inneholde orginale skriv og korrespondanse fra Legeforeningens tidligste dager.

Med litt etterretning kom det fram at tidligere styreleder i Troms Legeforening, Lars Nesje, hadde fått overlevert kassen noen år tidligere fra Harald Wang. Harald Wang hadde tatt vare på kassen og oppbevart den hjemme etter en tidligere flytting av foreningslokaler, av mangel på noe bedre sted, og som nå var på flyttefot. Vi vet av erfaring at det er mange av Troms Legeforenings medlemmer som er opptatt av historie, og vi tror at noe av korrespondansen som ligger i kassen kan være av interesse.
Fra de tidligste dagene er korrespondansen skrevet med løkkeskrift av legehånd og over hundre år gammel rettskrivning og ikke hele tiden like enkel å tolke, men vi skal gjøre et godt forsøk.

Først ut er et skriv som lå nederst på bunnen av smørkassen som er en utskrift fra forhandlingsprotokollen fra stiftelsesmøtet for «Tromsø Amts Lægeforening» som ble avholdt i Tromsø den «27de Juli 1895» av distriktslege John Holmboe med tilslutning av distriktslegene Borchgrevink, Holms og Løken. Utskriften ble etter stiftelsesmøtet sendt rundt til distriktslegene og kommunelegene i Tromsø Amt for innmelding i Legeforeningen i et slags kjedebrev, som en budstikke , som varte fram til februar 1896 før retur til foreningslederen.

Legg merke til viseformannen Ramm, som vel må være den samme Ramm som var gjenstand for Jan Dues forelesning for årsmøtet I juni I år – om Tromsøs tapte nobelprisvinner I medisin.
Udskriften giengives her:

Tromsø Amts Lægeforening
Stiftedes i Tromsø den 27de Juli af Undertegnede med slutning af Hrn Distriktslægene Borchgrevink, Holms og Løken.
Foreningens formaal er fremme af kollegiale Interesser samt Diskusjon af praktiske Spørgesmaal.
Paa Møderne velges Formand og Viceformandfor 1 Aar. Den fungerende Formand indvarsler til Møderne med 14 Dagers Varsel i tidsrummene mellem 15de Februar og 15de Marts samt 15de Juni og 15de Septh.
Samtlige meddeler de Sager, der foreligger til Behandling. Mødestedet er som regel Tromsø.
Amtets Apothekere gives Adgang til at blive Medlemmer af Foreningen.
Ved stemmegivning afgjøres Sagerne med simpel Pluralitet. Ved Sager der har circuleret mellem Medlemmene , kan stemmes skriftlig.
Til Formand valgtes Distriktslæge Holmboe.
Til Viceformand – Sygehuslæge Ramm.
Paa Mødet besluttedes enstemmig at søge Regler og Veiledning til Forebyggelse af epidemiske Sygdomme udfærdigede fælles for samtlige Lægedistrikter inden Amtet. Bestyrelsen anmodeder om at udfærdige Udkast, der bliver at sendt i Circulasjon til Medlemmene for at behandles paa næste Møde.
Spørgesmaal om oprettelse af Sygepleierforening inden Distriktene besluttedes behandlet paa næste Møde - Hr Distriktslæge Buck anmodes om at indlede Spørgesmaalet.
Apothekerne Svendssen og Paulsen indmelder til mig som Medlemmer af Foreningen.
Apothekerne Fredrik Ramm, I. Helsing, A. Selmer, H. Nissen Buck, Halvard Arnesen, Joakim Paulsen, Hjalmar Ellefsen, K. Igelsrud, I Krishvil, T. Svendssen.
Tromsø den 3de August 1895
John Holmboe

Liste over innmelde leger etter stiftelsesmøtet: Hrn Distriktslæge Ph. Haustely Torslund 23/7 95 ⁃ F. Borchgrevink Skovly 4de okt 1895 Hrn Disriktslæge Løken Skjervø modtaget 24/8 afsendt 26/8
- Schøyen Maalselven modtaget
- Lange Langhavn modtaget
- Borchgrevink Ibestad modtaget 16/9 afsendt 16/9
- Hansteen Torsken modtaget 20/9 afsendt 22/9
Kommunelæge Bøhmer Bjarkø modtaget 24/9 afsendt 24/9
- Daae Salangen modtaget 28/9 afsendt 1/10

Hrn Dr Knut Lundh Salangen modtaget 26/10 afsendt 27/10
⁃ - Trømvær Maalsnes modtaget 13/11 afsendt 14/11
⁃ - P.S. Lie Maalsnes modtaget 21/11 afsendt 22/11
⁃ - K.P. Mortensen Lyngen tilbakesendt 30/11 1895
⁃ - Ottraa Kvædfjord modtaget 20/1 afsendt 24/1 96
⁃ - P. Holst Harstad modtaget 29/1 afsendt 29/1
⁃ - Th.Tofte Bjarkø modtaget 1/2 afsendt 1/2

Erik Krogstad