Kurs 22. nov. i normaltariffen, regnskap og skatt

Troms legeforening arrangerer kurs i rett bruk av normaltariffen, regnskap og skatt for allmennleger, andre privatpraktiserende leger og turnusleger.
bs-Success-Business-900

Kurset holdes lørdag 22. november fra kl 08:30 – 16:00 og er godkjent som 8 timer valgfritt kurs for spesialiseringen i allmennmedisin. Foredragsholdere er fastlege Bjarne Storset og regnskapsfører Helge Strømskag. De to har holdt mer enn 70 kurs om temaet sammen, og kurset skal være svært nyttig for dem som er selvstendig næringsdrivende. Allmennleger fra hele landet er invitert til Tromsø, og får dekket reise og opphold over fond 2. Turnusleger i distrikt vil også kunne ha stor nytte av kurset.

Påmelding innen 19. oktober til kurs.tromso@legeforeningen.no

Full informasjon om kurset i kurskatalogen.


LÆRINGSMÅL

Legen skal optimalisere takstbruken slik at legen sikres god økonomisk drift iht normaltariffen.
Attester – forsikring – førerkort – salærtakster.
Legen som selvstendig næringsdrivende - hvordan unngå feil i forhold til skattekontoret og bokføringsloven.
Praksisdrift og internavtaler. Goodwill. 

 

Andre opplysninger: Det vil være integrert kasuistikker under hvert tema.
Kurskomite: Camilla Midtbu, fastlege (kursleder), Anton Giæver spes i allmennmedisin (leder av kurskomiteen i Troms legeforening.)
Forelesere: Bjarne Storset, spesialist i samfunnsmedisin & allmennmedisin, fastlege Tingvoll legesenter, leder Møre og Romsdal legeforening. E-post: b@storset.net
Helge Strømskag, regnskapskonsulent med 1100 leger i porteføljen. E-post: helge@legeregnskap.no
Begge har hatt om lag 70 kurs i temaet.
 Målgruppe: Allmennleger/privatpraktiserende leger/turnusleger og legevaktsleger
 Godkjenning: Kurset er godkjent for 8 timers valgfritt kurs i allmennmedisin, og reise- og oppholdsutgifter kan søkes dekket for allmennleger over fond 2.
 Kursavgift: Kursavgift kr 2 700,- inkludert obligatorisk dagpakke/lunsj og utlevert kompendium.
 Påmelding:  Bindende påmelding til kurs.tromso@legeforeningen.no innen 12. oktober 2014

 

PROGRAMMET

TID TEMA FORELESER
08.30-08.35 Velkommen. Orientering om kurset. Presentasjonsrunde  Kursleder
08.35-09.00 Normaltariffen. Bakgrunn. Prinsipper. Takstforståelse.  BS
09.00-09.20 Kontakt-takster og avgrensning mellom disse. Sykebesøk. Kveld/natt.  BS
09.20-09.40 Takst v/legemiddelgjennomgang – tolk – møter m.m.  BS
09.50-11.15 Prosedyretakster  BS
11:30-11:50 Diabetes – 612a/b – kroniske alvorlige sykdommer m.m. – utstyrstakstene, forbrukstakster  BS
11.50-12.20 Laboratorietakster – EKG – spirometri – HELFO-takster  BS
12.20-13.00 Lunsj  
13.00-13.20 Forsikringsattester – bruk av salærtaksten  BS
13.20-13.50 Vanligste feil i takstbruk  BS
13.50-14.05 Råd og veiledning om man får kontroll  BS
14.15-15.00 Legen som selvstendig næringsdrivende: Regelverk mht til regnskap, revisjon og lovlige skattefradrag.  HS
15.00-15.40 Valg av selskapsform, bokettersyn, regnskapsføring i allmennpraksis, kontantregnskap, bilagshåndtering, bokføring. Goodwill. Kommunale avtaler. Fordeling av kostnader  HS
15.40-16.00 Evaluering – avslutning  Kursleder