Exit Narvik? Sett av kvelden 28. januar. Ny turnusevaluering. God jul!

jul2015-leder700x477

Bladet ”Overlegen” treffer alle overleger og med dem mange betydningsfulle helseledere og premissleverandører for helsetjenesten. Bladet holder gjennomgående høy kvalitet; ikke minst takket være gode artikler fra kollegiet og sentrale premissleverandører. Alle numrene fra 2003 og frem til i dag er å finne i pdf-filer på foreningens hjemmeside. I siste nummer overgår imidlertid bladet seg selv; det slår regelrett gnister av denne samlingen av artikler om lokalsykehusene våre! Fra vårt distrikt bidrar Lars Vorland, Mads Gilbert og Sverre Håkon Evju. Helseministeren svarer etter beste evne. Dette er tidsskrift av ypperste klasse, og bør være obligatorisk lesning for oss alle! Bladet finner du i vedlegg nederst på siden.

Høies helse- og omsorgsplan
Fredag 20. november la Bent Høie frem Regjeringens forslag til Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgskomiteen skal avgi sin innstilling til Stortinget med frist 6. mars 2016, før saken behandles i sin fulle bredde i Stortinget. Hovedtrekkene bør være kjent for de fleste per nå. Her er et utdrag fra Høies pressemelding: Vi trenger både det store og det lille sykehuset i morgendagens helsetjeneste. Men vi må bruke dem på en klokere måte. Derfor skal ulike sykehus i framtiden jobbe sammen som team. Da vil pasientene få et mer samlet tilbud nær der de bor.

Høie trekker frem sykehusene i Narvik, Lofoten, Volda, Stord og Flekkefjord som de sykehusene som står i størst fare for å miste akuttkirurgien. Et hovedargument er at en akuttkirurgisk vaktordning vil kreve 6-8 gastrokirurger etter ny spesialitetsstruktur – og at dette selvsagt ikke er formålstjenlig for små sykehus med begrenset tilfang av elektiv gastrokirurgi på dagtid. Vorland bruker samme argument. Troms legeforenings innspill om å justere den planlagte spesialitetsstrukturen slik at alle (ulike) kirurgiske hovedspesialiteter på et lokalsykehus kan ta en tilleggsmodul for å gi kompetanse til å håndtere de akuttkirurgiske vurderingene og inngrepene som skal takles på de minste akuttsykehusene – ser angivelig ikke ut til å ha nådd frem. Eventuelt har det nådd frem, men man har innsett at dette vil spenne bein på deres retorikk, og dermed best neglisjert.

Legeforeningen har vært tydelig på at et sykehus med akuttfunksjon som et minimum skal ha akuttfunksjon i indremedisin, kirurgi og anestesi. Høie har valgt å overse vårt råd. Det neste halvåret får våre folkevalgte anledning til å vise at de er hel ved med hjerte på rette plassen. Etableringen av annenrangs sykehus uten kirurgisk vakt er et meget risikabelt prosjekt. Får håpe at man ikke bare må være lege for å forstå bakgrunnen for det.

Jeg var selv assistentlegevikar på gamle Horten sykehus på slutten av 90-tallet, da sykehuset hadde akuttmottak for indremedisinske tilstander, mens akuttkirurgien og dermed også anestesilegen, var overført til Vestfold sentralsykehus i Tønsberg. En klar og fin vinterkveld kom en familiefar inn på akuttrommet vårt. Frisk blod blandet med kaffegrut fosset ut av munnen hans og vi antok at han hadde blødende magesår etter langvarig NSAIDS-bruk mot en vond rygg. Han var på besøk i byen og kom rett på døra, kjørt dit av sin bror fra Horten som nok ikke hadde fått med seg at akuttkirurgien var flyttet til Tønsberg eller at denne i utgangspunktet medisinske tilstanden, nå var så alvorlig at kirurgi var nødvendig. De to unge døtrene måtte vente med sin onkel på pauserommet vårt.

Jeg og sykepleieren forstod raskt alvoret, og trykket på alle knapper vi hadde. Pasienten måtte ha blod, og måtte raskest mulig til Tønsberg! Ambulanse kom til og hjalp oss med å henge opp klare væsker. Anestesilegebil fra Tønsberg ble tilkalt, og hadde med katastrofeblod, fordi akuttsykehuset i Horten ikke lagret blod. Bakvakten min kom ilende til. Pasienten ble raskt dårligere. Nødkirurgi var eneste mulighet. Det er 18 km mellom de to stedene, likevel tok det 30 minutter før anestesilegen var på plass. Når anestesilegen kom var det imidlertid lite hun kunne gjøre; hun var jo ikke kirurg. Mannen døde der i akuttmottaket. (Historien er anonymisert.)

Hvor mange slike hendelser tåler vi?

Overlegeforeningens leder til Tromsø
Jon Helle kommer til Panoramasalen i Scandic Ishavshotell Tromsø torsdag 28. januar kl 19:30 for å redegjøre for Legeforeningens standpunkter i debatten. Ylfs leder Christer Mjåset er også aktiv i debatten, og redegjør for utdanningskonsekvensene av nedlagt akuttfunksjon. På møtet vil dere også treffe Cathrin Carlyle, som sitter i Høies utvalg som utreder helseforetakene og deres styringsstruktur for fremtiden. Kolleger fra Narvik sykehus møter også opp – og vi håper du gjør det samme! Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget er dessuten invitert. Mer info på nyåret!

Evaluering av turnussykehusene 2015
Legeforskningsinstituttet publiserte nylig evalueringen av turnussykehusene 2015. Evalueringen er interessant i seg selv både for det enkelte sykehus og for sammenligningen mellom dem, men også fordi det er grunn til å tro at gode evalueringer fra våre yngste kolleger kan være uttrykk for en satsning på faglighet, kollegialitet og motiverende ledelse som kan ha overslagseffekter langt ut over turnustjenesten. Best ut av alle sykehus i landet kom UNN Harstad. UNN Tromsø kom på sisteplass. UNN Narvik gjør det også meget bra. De fleste kan sikkert gjøre seg opp noen tanker om hvorfor utbyttet ved sykehusene i Tromsø og Harstad/Narvik oppleves så forskjellig. Forklaringen om at ”UNN Tromsø er et for stort og uoversiktlig sykehus” holder ikke: OUS ligger på 3. plass i kåringen.

Turnuslegeansvarlig i UNN Harstad er for tiden LIS-lege Knut Borch. Han var selv tillitsvalgt for turnuslegene i UNN Tromsø i sin tid, og skal ha mye av æren for at turnuslegene i UNN Tromsø fikk innført nattevakter på medisin. Dessverre er ordningen tatt bort igjen de siste åra av økonomiske årsaker.


God jul og Godt nytt år!

Jo-Endre Midtbu
Leder