Kjersti Oddvarsdatter Sæther er ny tilllitsvalgt for Norsk arbeidsmedisinsk forening.

Etter mange år som passivt medlem i Legeforeningen, tar jeg nå min tørn som tillitsvalgt for Namf.
KjerstiOddvarsdatterSaether_450x450

Til daglig jobber jeg som bedriftsoverlege i Forsvarets bedriftshelsetjeneste Nord-Norge og en bistilling i Sør-Troms HMS-tjeneste. I Forsvaret som i helsevesenet treffer jeg mennesker som er dedikert til jobben og nedlegger en stor arbeidsinnsats for å tilby god service av høy kvalitet.

En forskjell som jeg synes å observere mellom de to statlige organisasjonene, er at mens Forsvaret er ganske god på rolleforståelse, og da tenker jeg spesielt på de ulike rollene i arbeidslivets spilleregler, så skiller ikke sykehusvesenet mellom sak og person i konfliktsituasjoner. I Forsvaret får tillitsvalgte og verneombud gjøre jobben sin uten frykt for represalier eller yrkesforbud fra ledelsen. Her har helsevesenet noe å lære. Allerede som ung medisinerstudent opplevde jeg å bli truet av en instituttleder på preklinisk institutt ved Universitetet i Bergen, om at jeg hadde brutt taushetsplikten og ville bli kastet ut av medisinstudiet på grunn av avisoppslag om studenters manglende spiserom. Som dere forstår fikk ikke instituttlederen viljen sin den gangen, men fortsatt i dag opplever erfarne og pliktoppfyllende kolleger å bli truet dersom de benytter seg av sin ytringsfrihet og medvirkningsplikt til å si fra om uakseptable forhold i arbeidsmiljøet.

I Troms legeforening vil jeg særlig jobbe for legers arbeidsmiljø, og tilllitsvalgte og verneombuds frihet og plikt til å gjøre jobben sin som vaktbikkjer på arbeidsplassen.

Ta gjerne kontakt med meg!
Kjersti Oddvarsdatter Sæther
Harstad