Troms legeforening

Lokalforening

2015

Ny særavtale mellom Tromsø kommune og Legeforeningen?

Nå er det snart tid for innføring av kommunale akuttsenger (KAD). I Tromsø ligger vi litt etter mange andre kommuner, men planen er at dette skal innføres i løpet av 2015.
16. desember 2015
JonasLian_5115_450x378
Jonas Lian, AFs 1. landsrådsrepresentant fra Troms fylke.

Det har vært en del møter mellom samarbeidspartene, og det ble tidlig klart at i oppstartsfasen har kommunen behov for ressurser fra den lokale legevakten i Breivika. Dette var ikke regulert gjennom dagens særavtale og det er derfor behov for å utarbeide en ny avtale. Dette vil gjelde for de fleste kommuner. Og dersom en avtale mangler, er det viktig å få den på plass snarest.

En slik særavtale er en av flere avtaler som regulerer fastlegens arbeid i kommunen. I tillegg til særavtalene er det også en rammeavtale og fastlegeforskriften, i tillegg til helsepersonelloven.

I særavtalen er det i hovedsak vaktgodtgjørelse, praksiskompensasjon og arbeidstid som er regulert. Dagens avtale i Tromsø består av elementer fra den sentrale avtalen og egne lokale bestemmelser.

I arbeidet med dette ble det avdekket flere mangler og feil med dagens avtale, blant annet at kommunen har overfakturert legene som har arbeidet på legevakten. I flere tilfeller har kommunen krevd mer av legen enn det legen fikk refundert av Helfo, noe som er tvilsom praksis.

Kommunen har nå erkjent denne feilen, og på nyåret vil alle som har betalt fakturaene fra legevakten få tilbakebetalt dette. Kommunen legger treårsregelen til side. Det var viktig å få dette på plass, før vi kunne starte opp arbeidet med ny særavtale for alvor.

Målet med forhandlingene bør være å legge forholdene til rette for at legene i kommunen lojalt følger opp sine forpliktelser, ved at ordningen oppfattes faglig nyttig og meningsfull, og gir kompensasjoner i tråd med det arbeidet som utføres. Vi har sett en økende tendens til at fleksibiliteten i kollegiet går ned ved at det f.eks blir vanskeligere å bytte vakter og få folk til å steppe inn når folk er syke. Kommunen har måttet bruke mye beordring for å få turnusen til å gå rundt. Blir kommunen nødt til å beordre noen på vakt, skal de fleste andre alternativer være forsøkt.

Kommunen har relativt sett et stort tilsig av turister og studenter som bruker legevakten mye. En forbedret legevaktsavtale med spesifikt tillegg for KAD-tjenesten, er viktig for alle – ikke minst de vi er her for.

Allmennlegene i Tromsø kommune har store utgiftssider i sin praksis, og trenger tid til sitt kurative arbeid for å håndtere dette. Oppgavetilfanget er stort, og det er ikke populært å komme med enda en arbeidsoppgave på en allerede overfylt timeplan. Forhandlingene pågår fortsatt og det er for tidlig å slippe detaljene ut. Jeg er likevel optimistisk, og har tro på at vi finner en løsning.

Følg med fremover!
God Jul og godt nyttår.

Jonas Lian
AFs 1. landsrådsrepresentant fra Troms fylke.