Å dra på kurs - er det nødvendig, da?

Dumt spørsmål - selvsagt er det det! I et fag som er enormt og der ny kunnskap og teknologisk utvikling går i rasende fart, er det umulig å holde seg oppdatert til enhver tid.
ElisabethOlstad_albu_16_700
Foto: Sven Weum

Ikke bare skal vi vedlikeholde og friske opp kunnskap og ferdigheter vi har tilegnet oss tidligere, vi skal og må også videreutvikle oss og lære nye ting, gjennom hele legelivet. Og det er bra - er det noe som motiverer oss leger, så er det å kunne utvikle faget og oss selv til pasientenes beste!

Imidlertid er det sånn at kompetanseutvikling ikke kommer av seg selv. Det koster tid, innsats og hardt arbeid. Og - det koster penger. Kursavgifter, reise og opphold skal betales. Vikar må kanskje leies inn, vakter må dekkes opp av andre og avlønnes som vakansvakter. En del kan læres uten at vi fysisk må flytte på oss, det blir stadig flere tilgjengelige nettkurs og større muligheter til å delta på undervisning på avstand ved bruk av tekniske løsninger. Men behovet for å reise på kurs, kongresser og faglige møter vil være til stede også i tiden fremover.

Vi vet at den økonomiske situasjonen ved UNN er krevende. På intranett ble det forrige uke publisert en artikkel med tittel ”Må ta grep nå”. I artikkelen kan vi lese at UNN ”ligger 24,5 millioner kroner under budsjettkravet fra Helse Nord ved utgangen av mai”. UNN-styret ser alvorlig på situasjonen, og det skal avholdes et ekstraordinært styremøte om økonomien i august. Det er iverksatt umiddelbar ansettelses- innkjøps- og reisestopp.

I intranettartikkelen refereres det videre til ledergruppas forståelse av styrets vedtak. Når det gjelder den såkalte ”reisestoppen” forstår ledelsen styrets vedtak slik at vurderingen av søknader om reise gjøres med utgangspunkt i at ”Obligatoriske utdanningsreiser kan gjennomføres, og reiser som finansieres av eksterne – i den grad dette ikke fører til uønsket produktivitetstap”.

Spørsmålet er da: Hva i alle dager er ”uønsket produktivitetstap”, og hva betyr dette i praksis? Jeg spurte og fikk svar: ”Underskuddet skyldes for høye utgifter og for lave ISF-inntekter. Fravær kan føre til inntektstap”. Jeg spurte på nytt - hva betyr dette helt konkret: Vil for eksempel søknad om et nødvendig kurs som genererer en vakansvakt eller innleie av vikar kunne avslås på bakgrunn av dette? Vil ikke alle kurs for leger medføre et ”produktivitetstap” på kort sikt? Er det noe ”produktivitetstap” som ikke er ”uønsket”?

Arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden i helseforetakene har gjennom hovedavtalen mellom Spekter og Akademikerne nedfelt en egen paragraf som understreker betydningen av utdanning og verdien i kompetanseutvikling. I avtalen heter det så fint at: ”Partene vil derfor understreke det verdifulle i at arbeidstakerne stimuleres til å øke sine kunnskaper og styrke sin kompetanse, og at virksomheten legger stor vekt på planmessig opplæring av sine ansatte ved eksterne eller interne tilbud”. Det står også at “Kostnadene til etter- og videreutdanning i samsvar med virksomhetens behov er arbeidsgivers ansvar”.

Tariffavtalens del A2 er mer konkret. Der står det i § 6.5 at LIS har rett til permisjon med full lønn etter oppsatt arbeidsplan for å gjennomføre nødvendige kurs. § 4.1 omhandler den generelle viktigheten av kontinuerlig kompetanseutvikling, og § 4.2.2 beskriver rett til permisjon til kurs, kongresser og møter for overleger og legespesialister.

Samtidig vet vi at såkalte driftsoppgaver i stadig større grad prioriteres på bekostning av kompetanseutvikling, forskning, utdanning og undervisning, til tross for at dette også er noe helseforetakene er lovpålagt å drive med. Slike aktiviteter kan fort komme til å betraktes som noe som fører til ”uønsket produktivitetstap” i vårt målstyrte helsevesen.

Det har over de siste årene blitt en utbredt praksis at det forventes eller kreves at leger i UNN, både LIS og overleger, bytter vakter som faller i en kursuke for så å måtte ”jobbe dem inn igjen” før eller etter kurset for å få lov til å dra på kurs. Flere klinikker har nedfelt skriftlig at kurs for leger ikke skal generere vakante vakter. Denne praksisen innebærer brudd på tariffavtalene våre, og selv i en utfordrende økonomisk situasjon må UNN ivareta sine tariffestede plikter.

Etter at tillitsvalgte tok dette opp, har direktøren presisert at UNN selvsagt skal overholde tariffavtalene. Vi har nylig hatt møte med arbeidsgiver om hva retten til fri med lønn for å delta på kurs innebærer. Vi er enige om at vakter ikke skal måtte byttes og jobbes inn igjen ved deltakelse på nødvendige kurs. Det er viktig å understreke at ”nødvendige kurs” ikke er begrenset til obligatoriske kurs for LIS jf. spesialistutdannelsen. Dersom dere som jobber ved avdelinger der bytte av vakter ved nødvendige kurs praktiseres ikke snarlig ser en endring av denne praksisen, bør dere ta kontakt med deres tillitsvalgte.

Legeforeningen er tydelige i denne saken: Kompetanseutvikling må ikke bli en salderingspost for å oppnå budsjettbalanse, kompetanseutvikling er investering i den aller viktigste ressursen en kunnskapsbedrift innehar, og det er god økonomi!

Elisabeth Olstad
FTV for Ylf i UNN