Troms legeforening

Lokalforening

2018

Regionutvalg Nord - reetablert 2018

Etter noen år uten Regionutvalg (RU) i Helse Nord er utvalgets sammensetning endret med styrket representasjon fra sykehusene.
22. mars 2018
2018-Gro_Eilertsen-437x613

Alle helseforetakene i Helse Nord og alle yrkesforeningene i Legeforeningen er representert. Medisinerstudentene er også med i utvalget. Bakgrunnen for denne endringen er at styret i Troms Legeforening fremmet en sak til landsstyremøtet i 2016. Vi mente at RU manglet en tilstrekkelig representasjon fra helseforetakene i regionene og foreslo en lovendring for å sikre representasjon fra hvert av helseforetakene i regionen. Forslaget ble sendt på høring og deretter vedtatt. Det har tatt noe tid å få på plass hele utvalget inkludert ledere, men nå tidligere i mars, hadde RU Nord sitt første møte siden 2015.

Regionutvalg Nord hadde sitt første møte i Bodø 11. og 12. mars 2018. Leder er konserntillitsvalgt og psykiater med arbeidssted Nordlandssykehuset DPS Lofoten, Ulrika Larsson.

Medlemmene er følgende:
Leder Regionutvalg Nord: Konserntillitsvalgt Ulrika Larsson
Leder i Finnmark legeforening: Paul Olav Røsbø
Leder i Troms legeforening: Jo-Endre Midtbu
Leder i Nordland legeforening: Hedda Soløy Nilsen frem til 1.4. Margit Steinholt etter 1.4.
FTV (foretakstillitsvalgt) Finnmarkssykehuset: Arnt Johannessen, OF
UNN: Jan Størmer, midlertidig representant i påvente av FTV UNN
FTV Nordlandssykehuset: Per Cato Stenhammer, YLF
FTV Helgelandssykehuset: Nils Petter Rundhaug, YLF
PSL (Privatpraktiserende spesialisters landsforening) : Dag Malm
LVS (Leger i vitenskapelige stillinger): Gro Østli Eilertsen
LSA (Leger i samfunnsmedisinsk arbeid): Kenneth Johansen
Namf (Norsk arbeidsmedisinsk forening): Hill Øien
Nmf (Norsk medisinerstudentforening): Cecilie Løkken

Saker og møte med ledelsen i Helse Nord
Møtet startet med grundig presentasjon søndag kveld. Lars A Nesje som lenge var leder av RU var invitert for å fortelle om sine erfaringer.
Så diskuterte vi valg for ansattrepresentant for Legeforeningen i styret i Helse Nord, som er et viktig tema i disse dager. Det er FTV ved HFene i regionen, som velger vår representant. Vi diskuterte videre saker fra de ulike Helseforetakene og lokalforeningene. Paul Olav Røsbø ble valgt som representant til Helse-Nords samhandlingsutvalg. Vi brukte mye tid på å diskutere rekrutteringssituasjonen i FTV ved de ulike HFene, der alle opplevde utfordringer. Verst er det i UNN, der man foreløpig ikke har FTV hverken for Of eller Ylf.

Neste dag var det satt av 3 timer til møte mellom RU og ledelsen i Helse Nord. Fra ledelsen i Helse Nord deltok adm. direktør Lars Vorland, fagdirektør Geir Tollåli, direktør i stab Kristian Fanghol og kommunikasjonsdirektør Anne May Knudsen på møtet. Helse Nord redegjorde for «Utviklingsplan 2035» og ville ha en diskusjon rundt «situasjonen i kommunehelsetjenesten/fastlegeordningen». Troms Legeforening spilte inn samhandling mellom primær- og spesialisthelsetjeneste og redegjorde for behov for økning av antall private avtalespesialister med offentlig avtale, i hele regionen. I tillegg ønsket vi orientering om hvordan Helse Nord planla videre prosess med etablering av PCI i Bodø og situasjonen med ledelsen i UNN. Lars Vorland informerte om at fagfolk på NLSH Bodø og UNN er i gang med samarbeidsmøter om PCI-senteret i Bodø og melder om god stemning og god rekruttering internt på begge sykehusene. Oppstart av PCI-senteret planlegges i slutten av 2019.

Regionsutvalget representerer leger fra alle helseforetakene og yrkesforeningene i Helse Nord. Selv om det kun er 10% av befolkningen i Norge som bor i Helse Nord, er det et stort areal, med mange utfordringer i helsetjenesten. Viktige saker i vår region kan tas opp med lokale FTV som kan fremme sakene til RU Nord som igjen kan ta sakene videre til ledelsen i Helse Nord.

Gro Østli Eilertsen