Slik står det til med fastlegene i Tromsø!

Tromsø var prøvekanin for fastlegeordningen før den ble innført i 2001.
Tromsleger_vLFigensch_700x461
Fastleger med galgenhumor. Fra v Anton Giæver, Astri Medbø, Lise Figenschou og Stian Nergård.

Mange husker kanskje tidligere Årets Tromsdoktor Unni Ringberg uttale at hun hadde sin beste tid som fastlege i prøveordningen da 50% av lønna var fast, og 50% var incentivlønn. I dag er rundt 23% av lønna vår fast – mens den variable delen, 77 % bortfaller ved sykt barn, ferie, egen sykdom osv. 

Ved innføringen av fastlegeordningen (FLO) i 2001 avtalte partene at fastlegeavtalen måtte justeres ved større endringer i forutsetningene. Ingenting skjedde ved innføringen av samhandlingsreformen til tross for at den ga betydelige meroppgaver for fastlegene. Samhandlingsreformen medførte at sykehusene sendte videre flere oppgaver til fastlegene. Mange av dere i sykehus har sikkert fått høre at dere skal kutte i kontroller av egne pasienter, og overlate dette til fastlegene. Jo takk, det merkes! 

De siste 2 årene har det vært utført flere undersøkelser med tanke på tilstanden i fastlegeordningen.

Rapportene kan du lese her: 
Først ute var FLO 2.0 i regi av fastleger i Trøndelag Fastlegeundersøkelsen
Deretter Dnlfs egen Undersøkelse om fastlegers tidsbruk
Så EYs evaluering som kom nå i september Evaluering av fastlegeordningen 
Etterfulgt av Helse nord RHFs rapport  Fastlegetjenesten i Nord- Norge

Hvordan har så fastlegene i Tromsø det?
Fastlegene i Tromsø svarte følgende på “fastlegeundersøkelsen” fra mars 2018:

OPPLEVD ARBEIDSBELASTNING
94% sier de ikke har kapasitet til å påta seg flere arbeidsoppgaver
97% sier at 8 t arbeidsdag ikke strekker til for å utføre arbeidet som fastlege
58% har i løpet av de siste 6 måneder tenkt på å slutte på grunn av arbeidspress
48% vil ikke være fastlege om 5 år gitt dagens situasjon


FASTLEGERS HELSE
90% opplever jevnlig negativt stress i løpet av arbeidsdagen
58% opplever at jobben går utover egen helse
74% opplever det som vanskelig å forene jobb og privatliv
76% sier de ikke kan være kortvarig syk eller hjemme med sykt barn uten at det gir vesentlig økonomisk bekymring

Svarene er uavhengig av kjønn og erfaring som fastlege. 

Ut ifra tilbakemeldinger fra kollegiet, tall fra HELFO og KS, er mitt inntrykk som AFs tillitsvalgt i Troms og tillitsvalgt for allmennlegene i Tromsø, at situasjonen blitt betydelig verre ila de 20 mnd som har gått.

Per i dag er det en fastlege i Tromsø som har ledig kapasitet på 24 plasser, og det står 1 500 pasienter på venteliste.

Vi må redusere antall pasienter pr fastlege
Noen av fastlegene har opptil to hundre pasienter på sin liste mer enn det som framkommer i offisielle tall over listestørrelse. Samtidig vet jeg at det er et uttalt mål for brorparten av fastlegene i Tromsø å kutte lista ytterligere. I distriktet utenfor Tromsø er gjennomsnittlig listelengde på 650 personer. I Tromsø er gjennomsnittlig antall pasienter 1070 på fastelegelistene. Dette tallet inkluerer imidlertid flere fastleger som jobber halv stilling. Det reelle listetallet for full stilling er derfor klart større, og vi håndterer også tusenvis av studenter og tilreisende på toppen av de 77 000 innbyggerene. Målet er i alle fall å redusere normtaket for full drift til 1 000, men for mange vil også det være for mye.

En nedgang i fastlegelisten på la oss si 20% vil i dagens situasjon redusere basistilskuddet tilsvarende. Slik vil de privatpraktiserende fastlegenes sosiale basis svekkes ytterligere. En reduksjon av pasientgrunnlaget vil utelukkende være bra for den enkelte pasient som får bedre tid, fastlegen får litt mer luft i arbeidsdagen og mulighet til å jobbe bedre med den enkelte pasient. Troms legeforening har lenge frontet at basistilskuddet må doblet opp til 1 000 pasienter, og kan deretter gjerne kuttes. Dette vil bedre legenes arbeidsmiljø, sikre mer tid per pasient og presse frem flere fastlegehjemler. Dette vil også garantert medføre at kolleger som per i dag sitter på sykehusgjerdet og vurderer å starte i allmennpraksis – vil oppleve dette som tryggere på alle måter. 

Listetak på 775 i Harstad
Harstad kommune er en av de kommunene som har vært forutseende, og gått inn med strakstiltak som definitivt virker. Der økte man basistilskuddet med 30% (ut over nasjonal sats) for 2 år siden, man dekker kursavgiftene for leger i spesialisering og tar ansvar for vikar under obligatorisk sykehustjeneste. Nå har den gjennomsnittlige privatpraktiserende fastlegen i Harstad et listetak på 775. Hadde vi gjort det samme her ville vi kunnet opprette langt flere fastlegehjemler, og sånn sett fordele byens befolkning på flere leger som hadde tilstrekkelig tid og oppmerksomhet for sine pasienter! Tromsø kommune har så langt ikke gjort noe for å hjelpe oss. Min oppfordring er klar! Vi kan ikke vente på årelange utredninger – vi trenger strakstiltak! Følg Harstads eksempel – og gjør det nå! 

Lise Figenschou
1. Landsråd, Af Troms