Dagens ambuleringsavtale for spesialister ved UNN - Tid for reforhandling!

Før vi som FTV ved UNN HF skal forhandle ny ambuleringsavtale, er det viktig å få tilbakemeldinger fra spesialister ved UNN HF hva som fungerer og hva som ikke fungerer.
Portrett Solveig Nergard

Omfang
I ambuleringsavtalens punkt 1 står det hvem som er omfattet av avtalen. Det står at avtalen gjelder for spesialistreiser på dagtid. Dernest står det at tjeneste utenfor helseforetaket ikke omfattes av avtalen. Det finnes spesialister som er ansatt ved UNN som yter spesialisthelsetjenester ved kommunale institusjoner som har avtale med UNN HF om spesialisthelsetjenester. Det inngår i spesialistenes tjenesteplan å arbeide ved disse kommunale institusjonene. Videre er arbeidet i kommunene ikke i samme kommune som spesialisten er ansatt i. F.eks. kan en spesialist være ansatt ved UNN Tromsø og må reise til Narvik kommune for å tilby spesialisthelsetjenesten. Den offentlige spesialisthelsetjenesten er derfor ikke bare spesialisthelsetjeneste som utføres innenfor UNN HF, men og på institusjoner som har avtale med UNN HF eller Helse Nord. Ambuleringsavtalen gjelder ikke for disse og det er problematisk fordi det da ikke er noen avtale som regulerer deres arbeid. Det er viktig at reforhandlingen av ny ambuleringsavtale inkluderer denne gruppen spesialister.

Når er reisetid arbeidstid?
Under punkt 2 i ambuleringsavtalen står det om avlønning; at et ambuleringsverk omfatter 8 timer pasientrettet arbeid. Det står og at dagsatsen inkluderer kompensasjon for det nødvendige for- og etterarbeid som f.eks. journalføring og faglig forarbeid som må gjøres. I dag tas det i større grad i bruk røntgendiagnostikk eller andre tilleggsundersøkelser som ledd i utredningen i spesialisthelsetjenesten. Røntgensvaret kommer jo gjerne flere uker etter undersøkelsen, og oppfølgingen blir et merarbeid som utføres etterskuddsvis uten ekstra kompensasjon. Ofte krever det og at man må kontakte pasienten på ny for å informere om røntgensvaret og eventuelle mulige behandlingsvalg. Dette er tidskrevende og gjøres i legens fritid.
I avtalen står det videre eksplisitt at det ikke gis kompensasjon for reisetid utover den kompensasjon som er innbakt i dagsatsene. Siden avtalen ble signert i 2018, har det blitt avsagt en dom i høyesterett angående når reisetid er arbeidstid. Legeforeningen skrev en sak om dette etter at dommen kom i 2018. Lenken er under:
https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/yf/norsk-overlegeforening/tips-og-rad/arbeidsliv/reisetid-er-arbeidstid/

Som det kommer frem av teksten i lenken må reisetid vurderes som arbeidstid. Det er åpenbart for alle at fraværet fra egen familie og hjemplass, og til dels timevis med reisetid – ikke er alminnelig fritid. Derfor er dette nå er forhandlingstema i reforhandling av ambuleringsavtalen. Selv reisetiden med hurtigbåt til Harstad medfører i praksis «en hel arbeidsdag» bare til reising. Til Narvik er veien enda lenger, så lenge man kommer seg over Gratangsfjellet vinterstid. Det er store avstander mellom alle de tre UNN-sykehusene. Spesialisten er og på reise for arbeidsgiver og det er derfor rimelig at reisetiden er arbeidstid.

Frivillighet
Det kommer frem av avtalen at det er frivillig å delta i ambulering. Når man som spesialist først velger å delta i ordningen, må man forplikte seg å delta i 6 måneder for at det blir en forutsigbarhet i planleggingen av tjenesten slik at helsetjenestetilbudet til befolkningen blir forutsigbart og tilgjengelig. Det er viktig at ambulering er frivillig fordi det ikke er alle som har lyst til eller er i en situasjon hvor det er mulig å delta i ambulant arbeid. Ved at spesialistene utfører en ambulant tjeneste, er man med på å sikre forutsigbare spesialisthelsetjenester til hele befolkningen i UNNs opptaksområde. Jeg håper ledelsen ved UNN ser hvilket samfunnsansvar vi tar, og at de vil videreføre dette med styrkede rammer.

Kom med tilbakemeldinger
Før vi som FTV ved UNN HF skal forhandle ny ambuleringsavtale er det viktig å få tilbakemeldinger fra spesialister ved UNN HF hva som fungerer og hva som ikke fungerer med dagens ambuleringsavtale, slik at vi kan ha det med som erfarings- og argumentasjonsrekke i forhandlingene. Mailadressen min er: solveig.nergard@unn.no

Solveig Nergård
FTV OF UNN