30 nye medisinstudentplasser på UiT

Regjeringen har et ønske om å styrke medisinutdanningen ved UiT, og bevilger derfor 100 millioner kroner til UiT for å opprette 30 nye studieplasser.
Amanda Høgås & Erlend Sæther

UiT er det eneste universitetet i landet som får flere studieplasser. Dette kommer på toppen av en økning på 20 plasser i 2020 og 15 nye plasser høsten 2022. Totalt vil det starte 181 medisinstudenter høsten 2023. Dette tilsvarer en økning på 65 plasser i løpet av de siste tre årene.

Dette er i utgangspunktet gledelige nyheter. Det er her i nord vi merker legemangelen sterkest på kroppen, og jo flere leger som utdannes i nord, jo flere leger blir det i nord. Men, vi som bor i nord har krav på minst like gode leger som andre innbyggere i dette landet. Da kan man ikke sitte stille i båten når regjeringen legger opp til dette sjansespillet på kvaliteten på leger utdannet i nord. Selvfølgelig håper vi at dette er et sjansespill som skal lykkes, men det krever enorm innsats fra alle oss ved UiT, UNN og rundt på fastlegkontorene, og naturligvis også regjeringen.

Leger på UiT, UNN og vi i Norsk medisinstudentforening har uttrykt bekymring for økningen, spesielt når det gjelder praktisk klinisk undervisning (PKU) på UNN og praksis i primærhelsetjenesten. Begge praksisene er helt essensielle for at medisinstudentene skal kunne utvikle klinisk kompetanse.

På UNN er det underbemannede avdelinger og kapasitetsutfordringer. Sengeposter og liggetid har i tråd med samhandlingsreform og medisinskfaglig utvikling blitt skåret alvorlig ned over år. Det begrenser mulighetene for å finne gode kliniske læringseksempler i UNN Tromsø. I tillegg observerer vi kommunikasjonsutfordringer mellom ledelsen i UNN og UiT på den ene siden, og de legene på 'grasrota' som faktisk skal gjennomføre undervisningen i praksis.

Som student på 3. året har vi hatt mye PKU på UNN Tromsø. Allerede merker vi kapasitetsutfordringer, og det er ikke uvanlig at vi er grupper på opptil 10 stk som får undersøke én pasient pga begrenset pasientgrunnlag. I tillegg avlyses/flyttes klinisk undervisning og forelesninger stadig grunnet sykefravær og underbemanning på UNN. Vi opplever ikke at UNN Tromsø prioriterer legestudentundervisningen.

Hvordan vil det gå med oss på 5. året, året det allerede har vært vanskeligheter å finne praksisplasser til 116 studenter? Nå blir det snart 181 studenter? Regjeringen gir ikke ekstra penger til verken Helse Nord eller UNN for de ekstra studieplassene. Kommunene får ingen penger fra sentralt hold for deres viktige bidrag til medisinutdanning ute i fastlegenes praksis.

Vi tror på regjeringen når den ønsker å styrke helsetjenesten i Nord-Norge. Men det hjelper ikke med løfter uten at det følger øremerkede midler med dit hvor store deler av legeutdanningen skal gjennomføres; på sykehus og i hektiske fastlegepraksiser. Om Stortinget ikke tar skikkelig tak i dette i revidert statsbudsjett, kan dette prosjektet gi oss dårligere leger enn før – mens det motsatte burde vært tilfelle.

Amanda Høgås og Erlend Sæther
Nmf Tromsø