Forhandlingssystemet og årets lønnsoppgjør ved UNN

Vårens oppgjør er et hovedoppgjør der det i tillegg til lønn forhandles om arbeidsvilkår, og i den forbindelse er det fullstendig revisjon av overenskomsten mellom Legeforeningen og Spekter.

Økonomi er selvsagt en del av oppgjøret, men dette kan også handle om innretning og justering av mer overordnede spørsmål som kan justere forholdene mellom leger i sykehus og deres arbeidsgiver.

blobid1.jpg


Enighet i innledende forhandlinger i sykehusene
5. april kom Akademikerne og Spekter til enighet i innledende og sentrale forhandlinger i årets hovedoppgjør; noe som betyr at oppstarten til lønnsforhandlinger for sykehusansatte er i mål fra sentralt hold. Nå skal de sentrale parter forhandle A1 (sosiale bestemmelser) og A2 (sentral overenskomst som ligger i bunnen for lokale avtaler) – og så skal vi i UNN forhandle B-delen i begynnelsen av juni.

Arbeidsbelastning i sykehusene
Forhandlingsleder for Akademikerne Helse og Legeforeningens president ved Anne-Karin Rime fremhevet under forhandlingene den store innsatsen som har vært lagt ned for å drive sykehusene under pandemien. Rime sier videre at det ligger en bekymring for at arbeidsbelastningen over tid har vært høy og at den også vil bli det i tiden som kommer fordi det legges opp til fra arbeidsgivers side å ta igjen etterslepet etter pandemien. Det er svært viktig at arbeidsgiverne i sykehusene nå har en tett og god dialog med de tillitsvalgte og hvor man kun benytter frivillige løsninger og ikke bruker pålegg som arbeidsmetode. Kvelds- og helgepoliklinikker for elektiv virksomhet må altså være helt frivillig, og lønnsmassen til dette må holdes utenfor oppgjøret da dette er direkte merarbeid for enkeltleger som tar unna ventelister og skaffer helseforetakene ekstrainntekter.

Frontfaget er ikke et tak
Fredag 1.april ble det enighet om årets lønnsoppgjør i frontfaget; Norsk industri og fellesforbundet ble enige om rammen for tariffoppgjøret for 2022; rammen ble på 3.7%. Frontfagsmodellen er ikke utviklet og ment som en fasit for hva alle arbeidstakere i offentlig sektor skal ha i lønnsoppgjør. Frontfaget og deres oppgjør skal over tid være normgivende; i det ligger at det er rom for å gi til arbeidstakere som har bidratt og hatt en merbelastning enkelte år; noe som f.eks. den ekstraordinære situasjonen som pandemien har vært for landets helsearbeidere, og som nå faktisk har strekt seg over snart 2,5 år. Dette mener vi åpner for at overleger og LIS ved UNN får et annerledes lønnsoppgjør enn frontfaget.

Økonomisk vanskelige tider ved UNN HF
Det er velkjent at UNN HF står i en svært utfordrende økonomisk situasjon. Det har det vel for så vidt alltid vært, men det vi opplever i år har vi vel knapt sett maken til: I løpet av årets to første måneder har UNN et underskudd på 120 millioner. En sprekk av slike dimensjoner hviler på arbeidsgiver. Dette er jo ikke et budsjettår der man f.eks var ukjent med covid19 og dennes betydning. Sykehuset må søke løsninger andre steder enn å holde igjen i lønnsoppgjøret til dem som har stått ved sin post og jobbet for mer enn fullt gjennom pandemien.

Solveig Nergård
FTV OF UNN