Eldre legers forening

Tips og råd

Trenger pensjonister ansvarsforsikring?

Legeforeningen mottar en rekke henvendelser fra pensjonerte leger som lurer på om de har behov for å opprettholde den frivillige ansvarsforsikringen.

Det er lett å forstå at spørsmålet blir stilt, fordi ansvarsforsikringen i hovedsak er rettet mot leger som er i klinisk arbeid.

Supplement

Legeforeningens ansvarsforsikring er et supplement til Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) - en statlig ordning som dekker økonomisk tap ved feilbehandling av pasienter.

Ulike dekningsområder

Ansvarsforsikringen vil sammen med NPE sikre de aller fleste mot erstatningskrav fra pasienter. Forsikringen har en rekke dekningsområder. Den viktigste dekningen i praksis er tilfeller der pasienten - etter å ha fått sin sak prøvd hos NPE - retter seg mot legen for å få oppreisning, det vil si en erstatning som gis som en form for tort og svie når den ansvarlige for skaden har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt.

Oppreisningserstatning dekkes ikke av NPE. Uten forsikringen risikerer man altså å måtte dekke dette av egen lomme. Forsikringen dekker også kostnader til advokatutgifter på inntil 1 million kroner.

Derfor anbefaler vi ansvarsforsikring

Ansvarsforsikringen er mindre aktuell for leger som ikke lenger er yrkesaktive. Pensjonerte leger kan likevel ha behov for denne forsikringen, for eksempel hvis de fortsatt foreskriver medisiner. Forsikringen gjelder også ved utøvelse av akutt hjelp på reiser over hele verden, som er en situasjon mange leger fort kan havne i.

Den årlige premien for ansvarsforsikringen er kun på 400 kroner, så det er en billig forsikring. Og den gir betydelig trygghet, hvis en uheldig situasjon først oppstår.

Legeforeningen anbefaler derfor pensjonerte leger å tegne denne forsikringen, men det er opp til hver enkelt å vurdere om de har behov for den.