Norsk forening for alders- og sykehjemsmedisin

Nyheter

Bergen får Kommunalt palliativt team fra høsten

De fleste ønsker å være lengst mulig tid hjemme på slutten av livet. Befolkningen er stadig aldrende med flere sykdommer og krevende behandlinger. Nødvendig kompetanse og en hensiktsmessig organisering av helsetjenestene i kommunen vil være en forutsetning for å best kunne ivareta eldre og syke mot slutten av livet.
Kristian Jansen
16. februar 2021
lovetann

Det er behov for et støtteapparat med palliativ spisskompetanse som skal sikre tilgjengelig hjelp, forutsigbarhet og kontinuitet til pasienten, pårørende og helsearbeiderne som er i «frontlinjen». Med bakgrunn i sentrale føringer, tallmateriale fra nyere forskning og erfaringsbasert praksis vil Bergen kommune opprette et palliativt team i kommunal regi.

Overordnede mål med Kommunalt palliativt team:

  • å bidra til at de som har behov for det, får tilgang til lindrende behandling og omsorg
  • å legge til rette for hjemmetid og valgfrihet til å bestemme hvor man ønsker å dø, også om man ønsker å dø hjemme
  • bedre kvalitet på tjenestene innen palliativ omsorg


En styrket samhandling mellom de ulike nivåene, kompetanseheving og veiledning av pasienter, pårørende og helsepersonell skal være sentralt. Økt kompetanse og tilgjengelighet i primærhelsetjenesten vil kunne gi flere pasienter behandling og omsorg i egne hjem eller på det lokale sykehjemmet. Dette kan øke pasientens hjemmetid og redusere innleggelsesfrekvensen i sykehus og varighet på opphold i spesialisthelsetjenesten.


Lignende team finnes i Stavanger, Telemark og Trondheim, og prosjektgruppen har vært opptatt av å samle inn erfaringer herfra. Prosjektet eies av Etat for sykehjem i Bergen og ledes av Monica Moe, palliativ sykepleier. Med i prosjektgruppen er overlegene Sebastian von Hofacker (Verdighetssenteret) og Kristian Jansen (HDS og Bergen Kommune), Brigt Bovim er representant for fastlegene. Bergen kommune har mål om å ha etablert et kommunalt palliativt team innen 31.08.2021.