Norsk forening for alders- og sykehjemsmedisin

Nyheter

Elektronisk pasientjournal i sykehjem

Nfas har på sitt årsmøte 6. mars i år behandlet saken om journalsystemene i pleie- og omsorgstjenesten.
23. mars 2017

Sykehjemsleger har over mange år meldt i fra om dysfunksjonelle journalsystem for pasienter som er innlagt i sykehjem. Systemene har så store feil og mangler at mange leger er av den oppfatning at de er en trussel mot pasientsikkerheten. Statens helsetilsyn fant alvorlige svakheter ved journalsystemene i forbindelse med planlagte tilsyn med legemiddelbehandlingen i 2009  og det ble sendt en bekymringsmelding til HOD. Dessverre har lite blitt gjort.

Sykehjemslegene har det faglige ansvaret for den behandling pasientene skal gis. Deres synspunkter bør tillegges stor vekt i en vurdering av hvilke journalsystem  sykehjemmet skal benytte for å sikre at pasienter får forsvarlig helsehjelp. 

PWC har på vegne av KS utarbeidet rapporten, KS-FOU 144017 «Håndtering av dokumentasjon i pleie- og omsorgstjensten» som ble publisert i mars 2015. På side 35 skriver de: «Rapporten Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten(Helsedirektoratet og KS,2014) samt tilsynsrapporter fra Helsetilsynet indikerer imidlertid at spesielt sykehjemslegenes behov ikke dekkes på en akseptabel måte av de generelle PLO-systemene. Kommunene bør derfor foreta en konkret vurdering av om det PLO-systemet de benytter og de rutiner de har for bruken av dette, er tilstrekkelige til å ivareta pasientsikkerheten. Sykehjemslegenes synspunkter bør tillegges stor vekt i denne vurderingen ettersom det er disse som har det faglige  ansvaret for den behandling pasientene skal gis. Dersom konklusjonen fra en slik vurdering blir at det er tvil om at pasientsikkerheten blir tilstrekkelig ivaretatt, kan det være nødvendig å akseptere at prinsippet om et felles system kan fravikes. I så fall må det etableres rutiner for hvilke typer opplysninger som skal dokumenteres i det enkelte system, og som sikrer at alt helsepersonell får tilgang til opplysninger som er nødvendige for å yte forsvarlig helsehjelp.»