Klosterstiftelsens Forskningspris 2018 innen allergi- og lungesykdommer hos barn

Til fremme av norsk forskning innen allergologi og lungemedisin blant barn.

Herved utlyses Forskningspris for astma og allergisk sykdom hos barn for 2018. Den skal tildeles en person som har ytet et verdifullt bidrag til kunnskapen innenfor fagområdet: Astma, allergologi, kroniske lungesykdommer og miljørelatert sykdom hos barn. Prisen er på NOK  50 000,-.

Søknaden, eller forslag til kandidater til prisen må ledsages av en rapport som ikke må overstige 2000 ord og som beskriver den utførte forskning og dens resultater.  Rapporten kan være ledsaget av publiserte eller upubliserte artikler.  For å komme i betraktning bør de ledsagende artikler være publisert ikke tidligere enn 2009.  Rapporten og ledsagende artikler bes innsendt i 3 eksemplarer eventuelt elektronisk via mail.  Det vil også bli lagt vekt på om forskningsarbeidet kan ha betydning for klinisk oppfatning / behandling innenfor fagområdet.

Forskningsarbeidet vil bli bedømt av en vitenskapelig komité. 

Søknader med vedlegg sendes i 3 eksemplarer eller elektronisk via e-mail til

Daglig leder i Klosterstiftelsen, Karly Eriksen, Adresse: Høyenhallsvingen 4, 0667 Oslo; e-mailadresse: k.e.k.eriksen@medisin.uio.no;

og må være komiteen i hende senest: 5. november 2018.

 Prisen vil bli utdelt under årets Voksentopp-seminar 22. og 23. november 2018 og prismottakeren vil bli anmodet om å gi en kort presentasjon av arbeidet sitt under dette seminaret. Prisen kan ikke søkes av tidligere mottagere av Voksentoppens forskningspris.