Utlysning av midler fra NAFI

Norsk forening for allergologi og immunpatologi(NFAI)har gleden av å lyse ut midler til forskning og fagutvikling. Utbetalte midler per tildeling fastsettes av renteinntekter på NAFIs forskningsfond. I 2019 er det totalt 30 000 til fordeling .

Alle NFAI-medlemmer kan søke. Søkere som tidligere har fått avslag kan selvsagt søke på nytt.  

Det kan søkes om inntil 30 000 NOK per søknad til faglig utvikling, som for eksempel: 

  • Faglig kurs i utlandet og/eller opphold i utlandet i forbindelse med godkjent forskningsprosjekt.
  • Hospitering, studieopphold, kurs
  • Innkjøp av driftsmidler til forskningsprosjekter

 Søknad om tildeling av fondsmidler skal inneholde:

  1. Navn, adresse, og arbeidssted for søker
  2. Størrelse på det støttebeløpet det søkes om
  3. Hensikt med søknaden (prosjektstøtte, støtte til vitenskapelig reise, støtte til å presentere et vitenskapelig arbeid osv. )
  4. Andre finansieringskilder og søknader til samme prosjekt
  5. Tidsaspektet i prosjektet
  6. Samarbeidspartnere i prosjektet 

Styret i NFAI må innen et år etter tildeling få bekreftelse på at pengene er brukt til det oppgitte formålet.  

Søknaden med prosjektbeskrivelsen sendes til : Sverre.steinsvag@sshf.no innen 01.11.2019

For Fondsstyret NFAI