Utlysning NFAIs Forskningsfond 2016

Søknadsfrist 15.05.16
funding

Norsk forening for allergologi og immunpatolgi (NFAI) har gleden av å lyse ut midler til forskning og fagutvikling. Utbetalte midler per tildeling fastsettes av renteinntekter på NFAIs forskningsfond. I 2016 er det totalt 39.178 NOK til fordeling.  Alle NFAI-medlemmer kan søke. Søkere som tidligere har fått avslag kan selvsagt søke på nytt.

Det kan søkes om inntil 40.000 NOK per søknad  til faglig utvikling, som for eksempel:

  • Faglig kurs i utlandet og/eller opphold i utlandet i forbindelse med godkjent forskningsprosjekt
  • Hospitering, studieopphold, kurs
  • Innkjøp av driftsmidler til forskningsprosjekter

Søknader om tildeling av fondsmidler skal inneholde:

  1. Navn, adresse og arbeidssted for søker.
  2. Størrelse på det støttebeløpet det søkes om.
  3. Hensikt med søknaden. (Prosjektstøtte, støtte til vitenskapelig reise, støtte til å presentere et vitenskapelig arbeid, osv. ).
  4. Andre finansieringskilder og søknader til samme prosjekt/presentasjon.
  5. Tidsaspektet i prosjektet.
  6. Samarbeidspartnere i prosjektet.

 Styret i NFAI må innen ett år etter tildelingen få bekreftelse på at pengene er brukt til det oppgitte formålet.

Søknad med prosjektbeskrivelse sendes til: sverre.steinsvag@sshf.no innen 15.05.16“