Forsikring for idrettsleger

Legeforeningens Avdeling for Jus- og arbeidsliv får regelmessig henvendelser fra idrettsleger som ønsker informasjon om hvilkeforsikringer de er dekket av og hva de ulike ordningene omfatter.

Nedenfor følger en kortfattet beskrivelse av de eksisterende forsikringsordninger som vi mener er viktig at en idrettslege er kjent med. 

Ordningen som ligger i bunn: NPE

Leger har et yrke som alltid vil innebære en risiko for at andre kan bli skadet. For å sikre at pasienter kan få dekket skader som oppstår som følge av feilbehandling i helsetjenesten, ble Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) opprettet i 1988.

NPE er en statlig etat som er erstatningsansvarlig for alle pasientskader i Norge etter de regler som følger av pasientskadeloven.

For å få utbetalt erstatning, må skaden ha medført et dokumentert økonomisk tap. Det stilles ikke krav om subjektiv skyld hos helsepersonellet. Når skaden for eksempel skyldes smitte eller teknisk svikt, vil det også kunne gi rett på erstatning.

NPE finansieres over statsbudsjettet, samt gjennom tilskudd fra regionale helseforetak, fylkene og kommunene. Alle virksomheter og autorisert helsepersonell som gir helsehjelp utenfor den offentlige helsetjenesten, er også pliktig til å betale tilskudd til NPE.

Norges idrettsforbund (NIF) har inngått en egen avtale med NPE, som dekker idrettens samlede tilskuddsplikt. Avtalen omfatter alle pasientskader i forbindelse med aktivitet i regi av Idrettsforbundet.

Pasienter som får en skade vil i de aller fleste tilfeller søke erstatning via NPE, da dette gir størst sjanse for å nå fram med sitt krav. Det er også mulig å rette erstatningskravet direkte mot helsepersonell og private helsetjenester, men ikke mot den offentlige helsetjeneste.

Legeforeningens ansvarsforsikring

Medlemmer av Legeforeningen har anledning til å tegne en ansvarsforsikring hos Tryg forsikring. Denne forsikringen er et supplement til legers alminnelige ansvarsdekning i NPE, og omfatter en rekke situasjoner som er aktuelle for idrettsleger.

I  2018 kom det en revidert og forbedret forsikring for medlemmer av Den norske legeforeningen, og NIMF har jobbet for bedre forsikringsvilkår for dere som har planer om oppdrag for idretten i utlandet.