Kronikk fra NFPM-styret

Våren 2020 har representanter fra NFPM-styret skrevet to kronikker. Den første hadde tittelen "Palliativ behandling av pasienter med Covid-19" og ble publisert i Tidsskrift for den Norske Legeforening 03.04.2020. Den andre, en reaksjon på Stortingsmelding om palliasjon, ble publisert i Dagens medisin med tittelen "Tiden er moden for en egen spesialitet i palliativ medisin".
Foto: Broen 2018

Kronikk om Palliasjon av Covid-19 pasienter inneholdt følgende hovedelementer: 
- God palliasjon for pasienter kan sikres gjennom kunnskap, planlegging, beredskap og samarbeid på tvers av nivåer i helsetjenesten. Dette er spesielt viktig under en pandemi.
-  Hvordan gi god lindring ved livstruende covid-19.
- God palliasjon uavhengig av behandlingsnivå.
- Palliative team på sykehus og i kommunehelsetjenesten gjør det de kan for å bidra med sine ressurser og sin spesialkompetanse. Det er utarbeidet gode retningslinjer for behandling av pasienter i termnal fase - og for Covid-19 pasienter er det særskilte anbefalinger under utarbeiding. 

Les mer:  https://tidsskriftet.no/2020/04/debatt/palliativ-behandling-av-pasienter-med-covid-19

Kronikk i Dagne medisin 11.06.2020: Tiden er moden for en egen spesialitet i palliativ medisin - Vårt første svar på Stortingsmelding om Palliasjon med ingressen: "Palliativ medisin må videreutvikles med et sterkt fagmiljø som kan være spydspiss i kompetanseheving, forskning og utvikling av faget. Dette vil også styrke rekrutteringen. Tiden er moden og fagmiljøet ønsker å bidra til å forme en egen spesialitet i palliativ medisin." Følgende hovedpunkt ble belyst:
- Vi stiller oss bak målene og synes det er gledelig at barn og unge løftes frem som satsingsområde. Men, skal målene nås, må det legges til rette for at fagmiljøene kan utvikles.
- I takt med endringer i moderne medisin har Palliativ medisin de siste 20–30 årene utviklet seg til et eget, spesialisert fag. Palliativ medisin er idag organisert som et kompetanseområde, med tilleggsutdanning innen palliativ medisin for ulike legespesialister, men det bør bli en egen spesialitet.
- Et sterkt fagmiljø er sentralt for å sikre avansert palliativ behandling når det trengs, og sørge for kompetanseheving i alle deler av tjenesten. Stortingsmeldingen åpner for utredning av palliativ medisin som egen spesialitet, noe som nå haster.
- En styrking av tjenesten på alle nivåer må til for å sikre reell valgfrihet når det gjelder dødssted. Da trengs det fagutvikling og forskning, samt fokus på å inkludere andre diagnoser enn kreft.
- Barnepalliasjon: For fagmiljøet er oppbygging av kompetanse og tilbud regionalt og lokalt svært viktig, slik at også de syke barna kan få mulighet til å være hjemme med et like godt tilbud som voksne palliative pasienter.
- Fagutviklingen må styres av fagmiljøene innenfor eksisterende rammer, og i samspill med hele bredden av brukerperspektiver.
- Det mangfoldet av tilbud som som ønskes i Stortingsmeldingen, fordrer et godt utbygd system av palliative tilbud, tuftet på den allerede etablerte helsestrukturen, for å oppnå likhet i tjenestetilbudet.

Les mer: https://www.dagensmedisin.no/artikler/2020/06/11/tiden-er-moden-for-en-egen-spesialitet-i-palliativ-medisin/