Norsk forening for palliativ medisin

Spesialforening

2020

Stortingsmelding nr. 24 2020: Lindrende behandling og omsorg — Vi skal alle dø en dag. Men alle andre dager skal vi leve.

En stortingsmelding om palliasjon er en milepæl!

Denne stortingsmeldingen har det palliative fagmiljøet ventet på siden publiseringen av NOU 2017: 16 På liv og død – Palliasjon til alvorlig syke og døende.
8. mai 2020
Skjermbilde fra stortingsmeldingen_ HDIR
Stortingsmelding nr 24 2020

En stortingsmelding om palliasjon er en milepæl!

I enda større grad enn en NOU synliggjør den overfor våre politikere - og for folk flest - de utfordringer vi har innen norsk palliasjon, og i tillegg er den et dokument som viser hvordan regjeringen ønsker å legge til rette for en videreutvikling av palliativ behandling. Den innleder med å formidle at...

Døden angår oss alle, men døden kan være vanskelig å akseptere og krevende å snakke om. Regjeringen vil gjennom denne stortingsmeldingen bidra til å styrke lindrende behandling og omsorg og synliggjøre døden som en del av livet – i familien, i helse- og omsorgstjenesten og i samfunnet. Alle skal ivaretas på en helhetlig måte for å få best mulig livskvalitet og økt grad av valgfrihet ved livets slutt. Tjenestene skal innrettes slik at de som ønsker det, kan få dø i eget hjem.

Regjeringen har som mål at tilbud om aktiv livshjelp, smertelindring og omsorg til pasienter i avslutningsfasen av livet skal være tilgjengelig for alle, uavhengig av alder, diagnose, funksjonsnivå og bosted. Lindrende behandling og omsorg til barn og unge og deres familier løftes fram spesielt i denne meldingen fordi denne gruppen trenger særskilt tilrettelegging og ivaretakelse.

En helhetlig tilnærming, styrket medvirkning og økt kompetanse skal bidra til at alle får en verdig avslutning på livet, i tråd med egne ønsker og behov. Denne stortingsmeldingen vil være en del av grunnlaget for politikken innen lindrende behandling og omsorg i årene framover.

Vi oppfordrer dere til å lese videre selv, følg lenken:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-24-20192020/id2700942/?ch=1