Norsk forening for palliativ medisin

Spesialforening

2020

Stortingsmelding nr. 24 2020: Lindrende behandling og omsorg — Vi skal alle dø en dag. Men alle andre dager skal vi leve.

HØRING om Stortingsmelding nr.24 (2019-20) vil finne sted 30.09.20
Vi arbeider både med høringssvar, samt med å få delta på høringen.
Det er særlig to grunnleggende saker vi ønsker å fremme:
1) Spesialisert palliasjon er nødvendig for at det også skal være en breddekunnskap, en grunnleggende palliasjon, slik Stortingsmeldingen taler for. Det må etableres et utdanningsløp for en SPESIALITET I PALLIASJON.
2) Palliasjon må bygge på LIKHETSPRINSIPPET, og palliative tilbud må etableres som del av de allerede etablerte strukturer for helse og omsorg (sykehjem og hjemmesykepleie). Palliativ behandling bygger på hospice-filosofien, og denne kan utøves uavhengig av hospice-hus. Etablering av enkelte hospice til nytte for de få synes nå være prematurt ifht. å bygge opp palliative enheter/team i HELE Norge for å nå ALLE som trenger det.

Denne stortingsmeldingen har det palliative fagmiljøet ventet på siden publiseringen av NOU 2017: 16 På liv og død – Palliasjon til alvorlig syke og døende. Imidlertid synes Stortingsmeldingen å hoppe over viktige anbefalinger fra NOU 2017:16.
8. mai 2020
Skjermbilde fra stortingsmeldingen_ HDIR
Stortingsmelding nr 24 2020

En stortingsmelding om palliasjon er en milepæl!

Meldingen påpeker en del av de utfordringer vi har innen norsk palliasjon, og i tillegg er den et dokument som viser hvordan regjeringen ønsker å legge til rette for en videreutvikling av palliativ behandling. Stortingsmeldingen tar kun opp deler av NOU 2017:16, og behovet for spesialisert palliasjon synes nærmest være uteglemt. Videre legges det vekt på at den palliative pasienten skal ha valgfrihet mht behandlingssted - uten at det er sikret etablering av palliative enheter i sykehjem og spesialiserte team/sentre i hele Norge. Da vil ikke pasientene ha et reelt valg, bortsett fra i de mest sentrale regionene. Forfordeling av midler til enkelte hospice i privat/delvis privat regi bøter lite på denne mangelen.  Stortingmeldingen innledes slik:

Døden angår oss alle, men døden kan være vanskelig å akseptere og krevende å snakke om. Regjeringen vil gjennom denne stortingsmeldingen bidra til å styrke lindrende behandling og omsorg og synliggjøre døden som en del av livet – i familien, i helse- og omsorgstjenesten og i samfunnet. Alle skal ivaretas på en helhetlig måte for å få best mulig livskvalitet og økt grad av valgfrihet ved livets slutt. Tjenestene skal innrettes slik at de som ønsker det, kan få dø i eget hjem.

Regjeringen har som mål at tilbud om aktiv livshjelp, smertelindring og omsorg til pasienter i avslutningsfasen av livet skal være tilgjengelig for alle, uavhengig av alder, diagnose, funksjonsnivå og bosted. Lindrende behandling og omsorg til barn og unge og deres familier løftes fram spesielt i denne meldingen fordi denne gruppen trenger særskilt tilrettelegging og ivaretakelse.

En helhetlig tilnærming, styrket medvirkning og økt kompetanse skal bidra til at alle får en verdig avslutning på livet, i tråd med egne ønsker og behov. Denne stortingsmeldingen vil være en del av grunnlaget for politikken innen lindrende behandling og omsorg i årene framover.

Vi oppfordrer dere til å lese videre selv, følg lenken:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-24-20192020/id2700942/?ch=1