Norsk forening for palliativ medisin

Spesialforening

2021

Kommunalt palliativt team etableres i Bergen

De fleste ønsker å være lengst mulig tid hjemme på slutten av livet. Befolkningen eldres med flere sykdommer og krevende behandlinger. Nødvendig palliativ kompetanse og en hensiktsmessig organisering av helsetjenestene i kommunen vil være en forutsetning for å best kunne ivareta eldre og syke mot slutten av livet, så nært som mulig hjemmet.
Kristian Jansen
16. februar 2021
lovetann

Med bakgrunn i sentrale føringer, tallmateriale fra nyere forskning og erfaringsbasert praksis vil Bergen kommune opprette et palliativt team i kommunal regi. Et støtteapparat med palliativ spisskompetanse som skal sikre tilgjengelig hjelp, forutsigbarhet og kontinuitet til pasienten, pårørende og helsearbeiderne som er i «frontlinjen». 

Overordnede mål med Kommunalt palliativt team:

  • å bidra til at de som har behov for det, får tilgang til lindrende behandling og omsorg
  • å legge til rette for hjemmetid og valgfrihet til å bestemme hvor man ønsker å dø, også om man ønsker å dø hjemme
  • bedre kvalitet på tjenestene innen palliativ omsorg


En styrket samhandling mellom de ulike nivåene, kompetanseheving og veiledning av pasienter, pårørende og helsepersonell skal være sentralt. Økt kompetanse og tilgjengelighet i primærhelsetjenesten vil kunne gi flere pasienter behandling og omsorg i egne hjem eller på det lokale sykehjemmet. Dette kan øke pasientens hjemmetid og redusere innleggelsesfrekvensen i sykehus og varighet på opphold i spesialisthelsetjenesten.

Lignende team ses i Stavanger, Telemark og Trondheim, og prosjektgruppen har vært opptatt av å samle inn erfaringer herfra. Prosjektet eies av Etat for sykehjem i Bergen og ledes av Monica Moe, palliativ sykepleier. Med i prosjektgruppen er overlegene Sebastian von Hofacker (Verdighetssenteret) og Kristian Jansen (HDS og Bergen Kommune), Brigt Bovim er representant for fastlegene. Bergen kommune har mål om å ha etablert et kommunalt palliativt team innen 31.08.2021.