Kommunalt palliativt team etablert i Bergen

De fleste ønsker å være lengst mulig tid hjemme på slutten av livet. Befolkningen eldres med flere sykdommer og krevende behandlinger. Nødvendig palliativ kompetanse og en hensiktsmessig organisering av helsetjenestene i kommunen vil være en forutsetning for å best kunne ivareta eldre og syke mot slutten av livet, så nært som mulig hjemmet.
kpt
Fra venstre: Christine Flygel Kråkenes (palliativ sykepleier), Kyrre Pedersen (lege), Beate Kosinski (palliativ sykepleier), Kristian Jansen (lege)

Med bakgrunn i sentrale føringer, tallmateriale fra nyere forskning og erfaringsbasert praksis har Bergen kommune fra 1. oktober 2021 opprettet et palliativt team i kommunal regi. Et støtteapparat med palliativ spisskompetanse som skal sikre tilgjengelig hjelp, forutsigbarhet og kontinuitet til pasienten, pårørende og helsearbeiderne som er i «frontlinjen». Teamet består av to leger i 60% stilling hver, og to palliative sykepleiere i 100% stilling.

Overordnede mål:

  • å legge til rette for hjemmetid og valgfrihet til å bestemme hvor man ønsker å dø
  • bedre kvalitet på tjenestene innen palliativ omsorg
  • kompetanseheving og veiledning av helsepersonell
  • Styrket samhandling om pasienter med palliative behov

Lignende team ses i Stavanger, Telemark og Trondheim, og etableringsprosjektet har vært opptatt av å samle inn verdifulle erfaringer herfra. Teamet er organisert under Etat for sykehjem i Bergen og er lokalisert ved Helsehuset.

Etableringsprosjektet har vært ledet av Monica Moe, palliativ sykepleier, i tett samarbeid med overlegene Sebastian von Hofacker og Kristian Jansen. Det har vært bredt forankret både i fagmiljøet, spesialisthelsetjenesten, relevante kommunale etater, fastlegerepresentant og brukerrepresentant. 

Teamets kontaktinfo: tlf 53032315, epost (ikke-sensitive opplysninger): kpt@bergen.kommune.no