Samspill- og rekrutteringsprisen

Norsk forening for smertemedisin (NFSM) har som formål å bedre forståelsen og behandlingen av akutte og langvarige smerter.

Smerte utredes og behandles i alle kliniske spesialiteter og på alle nivå i helsevesenet. NFSM mener det ligger et stort forbedringspotensiale i å utvikle et bedre samspill mellom helsevesenets aktører i håndteringen av smertepasienter. Bedret samspill forutsetter en mer helhetlig tilnærming til smertepasientene enn det som tradisjonelt har vært tilfelle, og dette bør reflekteres i legeutdanningen. NFSM har derfor opprettet  «Samspillprisen- og rekrutteringsprisen» som har til hensikt å:

  • stimulere leger og legestudenter til arbeid for målrettet, koordinert og rasjonell utredning og behandling av smertepasienter
  • bidra til interesse for- og rekruttering til smertefaglig arbeid og
  • fremme samarbeid mellom medisinske spesialiteter, faggrupper og behandlingsnivå i håndteringen av smertepasienter.

Prisen tildeles en lege eller legestudent som har gjort et fortjenestefullt arbeid for smertefaget, lokalt, regionalt eller nasjonalt, i form at undervisning, kvalitetsforbedringsarbeid, master-/hovedoppgave eller forskning i løpet av det siste året. I vurderingen av kandidater til prisen skal disse forholdene tillegges vekt:

  • Studenter og leger tidlig i sin yrkeskarriere
  • Arbeid som retter seg mot bedret samarbeid og systemforbedringer
  • Resultater i form av dokumenterte forbedringer

Vinneren utpekes av NFSMs styre. Alle, både leger og andre, kan nominere kandidater. Prisen annonseres og utdeles NFSMs årsmøte i januar hvert år.

Prisen er fra 2019 på kr. 10.000.