Vedtekter og formål

Vedtekter for Norsk hodepineselskap.

§1 Selskapets navn:

Selskapets navn er Norsk Hodepineselskap.

§2 Hjemsted:

Selskapets hjemsted er lederens adresse

§3 Formål:

Selskapets hovedformål er å igangsette, fremme og stimulere til forskning omkring migrene og andre hodepineformer, samt å spre kunnskap om hodepine. Disse oppgaver ivaretas ved arrangering av møter og symposier med vitenskapelige foredrag, samt ved informasjon til allmennheten gjennom populærvitenskapelige foredrag og opplysningsvirksomhet i massemedia. Videre ytes økonomisk støtte til vitenskapelige prosjekter relatert til hodepine etter søknad til styret på fastsatt skjema. Det kan årlig utdeles slike midler inntil 10% av egenkapitalen.

Selskapet vil kunne stille sin spesielle medisinskfaglige innsikt til disposisjon i samfunnsdebatten.

§4 Styret:

Selskapets ve og vel ivaretas av et styre bestående av 5 medlemmer (leder, nestleder, kasserer, sekretær og IT ansvarlig) samt et varamedlem. Styrets medlemmer velges alle for 2 år, og velges på forskjellige generalforsamlinger. Styrets medlemmer kan alle gjenvelges. Styret oppnevner en valgkomite på 3 medlemmer med en funksjonstid på 2 år. Valgkomiteens medlemmer kan gjenoppnevnes.

Styret sørger for at det blir ført regnskap over selskapets kapital, inntekter og utgifter med underskrift av lederen og ett annet styremedlem. Styrets leder og styrets kasserer har begge prokura.

Styret fører møteprotokoll som inneholder de vedtak som styret gjør. Som styrets vedtak gjelder det som flertallet av de møtende har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som styrelederen har stemt for.

§5 Generalforsamling:

Selskapets øverste organ er generalforsamlingen, hvor alle medlemmer skal innkalles. Ordinær generalforsamling skal avholdes senest 30.04.

Generalforsamling skal holdes med minst 4 ukers varsel. Forslag fra medlemmer skal være styret i hende minst 2 uker før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen skal behandle årsregnskap, innkomne forslag samt foreta valg av styre. På generalforsamlingen har hvert medlem én stemme og beslutninger fattes med simpelt flertall blant de møtende medlemmer. For beslutninger om forandringer i vedtektene kreves ¾ flertall blant de møtende.

§6 Medlemskap:

Medlemskap kan oppnås av leger og medisinstudenter som er medlem i den norske legeforening. Annet autorisert helsepersonell som gjennom sitt arbeide eller publikasjoner har dokumentert interesse for selskapets formål kan opptas som medlemmer etter invitasjon fra styret. Styrets leder og flertallet i styret skal være leger. Andre medlemmer kan være valgbare til styret, men bare leger kan stemme ved forslag om vedtektsendringer eller i medisinskfaglige spørsmål. Minst halvparten av medlemsmassen må være leger.

§7 Kontingent:

Medlemskapskontingent fastsettes av generalforsamlingen for 1 år av gangen.

§8 Revisjon:

Generalforsamlingen velger en revisor som ved datert påskrift skal attestere styrets regnskapssammendrag og som skal bekrefte at de attesterte verdier er tilstede så vidt dette ikke går frem av saldooppgave for bankinnskudd.

§9 Selskapets oppløsning:

Selskapet kan oppløses med ¾ flertall på generalforsamlingen. Dersom selskapet oppløses, skal styret overføre midlene til formål som tjener hodepineforskning.