Årsberetning 2016

Årsberetning for Norsk trygdemedisinsk forening for inneværende styreår, perioden 09.03.2016. – 08.03.2017

1. Følgende personer har siden forrige styremøte hatt tillitsverv i Norsk trygdemedisinsk forening:

 Styret

Karen Walseth Hara (leder)                     (2015-2017)
Bjørn Berge Hansen (nestleder)              (2015-2017)
Anne Lise Bangstad (kasserer)                (2016-2018)
Hans Petter Nordhagen                           (2016-2018)
Steinar Westin                                          (2016-2018)

Varamedlemmer:

Nils Fleten                                                (2016-2018)
Nina Thunold Reime                                (2016-2018)

Valgkomite:

Harald Elvsåshagen (leder)                      (2016-2018)
Kirsten Leiros                                            (2016-2018)
Hege Rebecca Jacobsen                          (2016-2018)

Revisor:                  

Dag Brekke                                                (2016-2018)
Thor Harald Christiansen (vara)               (2016-2018)

Fagutvalg:            

Georg Espolin Johnson                              (2016-2017)
Hege Rebecca Jacobsen                            (2014-2018)
Ole Grønli                                                   (2015-2019)
Marit Valen                                                 (2016-2020)
Bente Røhr                                                 (2016-2018)

2. Observatør under styremøtene

Hovedtillitsvalgt Bjørn Knudtzen er representant for NAV legene i Akademikerne-NAV. Hovedtillitsvalgt innkalles til alle styremøter og har da observatørstatus.

3.Medlemstall:

Ntmf har per dags dato 99 medlemmer. Styret jobber fortløpende med tiltak for å få nye medlemmer blant NAV legene og andre leger med interesse for faget trygdemedisin.

4. Arbeid i styre og fagutvalg

Fordeling av styreoppgaver inneværende styreår har vært som følger: Karen Walseth Hara er leder. Bjørn Berge Hansen er nestleder og sekretær. Anne Lise Bangsund er kasserer. Nina Thunold Reime er nettansvarlig og kontaktperson mot Ntmfs medlemmer via Dnlfs medlemsportal. Nils Fleten er kontaktperson ved spørsmål om Ntmfs fagstipend.

Styret er representert i:

  • Ntmfs arbeidsgruppe i trygdemedisinsk etikk ved Nina Thunold Reime,
  • Ntmfs arbeidsgruppe i trygdeforskning ved Nils Fleten og Steinar Westin
  • Referansegruppen i trygdemedisin i regi av Norsk forening for allmennmedisin (NFA) ved Harald Elvsåshagen
  • The European Union of Medicine in Assurance and Social Security (EUMASS) ved Karen Walseth Hara
  • Nasjonalt samfunnsmedisinsk nettverk (initiativ fra universitetene som underviser i samfunnsmedisin) ved Karen Walseth Hara

Det har i perioden vært avholdt 6 styremøter, inkludert ett felles møte med fagutvalget og arbeidsgruppen for utvikling av nettkurs i trygdemedisin. Det har i tillegg vært selvstendig aktivitet i arbeidsgruppene og  i fagutvalget (se egne punkt)

Styret jobber etter Ntmfs strategidokument. Det ligger ute på hjemmesiden  og brukes aktivt i styrearbeidet. De viktigste saker det er jobbet med i inneværende år er som følger:

Ntmf som organisasjon:

Hjemmesiden til Ntmf: Styret ser på det som viktig å ha en velfungerende hjemmeside. Nettsiden er foreningens hovedkanal for å formidle informasjon om foreningens virksomhet og annen aktuell informasjon fra fagfeltet trygdemedisin, både til medlemmene og omverden. Medlemmer oppfordres til å tipse styret om saker som bør legges ut på hjemmesiden. Se lenke til hjemmesiden: Norsk trygdemedisinsk forening

Kontakt med medlemmer: Det ble i tillegg i 2016 sendt “Julebrev” og en del annen informasjon direkte til medlemmene via legeforeningens epostliste.

Trygdemedisinsk historie: I anledning 50 årsjubileet for Lov om folketrygd innledes en serie med foredrag:  ”Møter med trygdemedisinere i vår tid”. Første forelesning er ved tidligere leder av foreningen Dag Brekke og jubileumsforelesningen avholdes under årsmøtet 08.03.17.

Forskning og fagutvikling:

Fagutvalgets arbeid:

Det ble avholdt årsmøtekurs 6.-7. mars 2016 med tema «For syk til å jobbe – for frisk til trygd. Legers forhold til og forvaltning av folketrygdens sykdomsbegrep». Kurset var godkjent av legeforeningen som tellende ved legers  videre- og etterutdanningen for spesialitetene allmennmedisin, samfunnsmedisin, arbeidsmedisin og fysikalsk medisin og rehabilitering.  Det var godt oppmøte med hovedvekt på leger som jobber i NAV og allmennpraksis, samt god representasjon fra psykologer som jobber ved NAV Arbeidsrådgivning. Kurset fikk gode tilbakemeldinger. Foreningen er takknemlig for det arbeidet som fagutvalget legger ned i årsmøtekurset og stolte over å kunne invitere til årsmøtekurs som holder høy faglig standard.  

Arbeidsgrupper og annet arbeid:

Ntmfs arbeidsgruppe i trygdemedisinsk etikk  består av Hans Magnus Solli (leder), Harald Elvsåshagen, Sverre Blaasvær og Nina Thunold Reime. De har fått i mandat å utvikle et nettbasert kurs i trygdemedisin. Dette skjer i samarbeid med NEL (Norsk elektronisk legehåndbok). Kursets tittel er: «Trygdemedisinsk etikk og faglighet». Manuskriptet for den første av antatt fire bolker, om det trygdemedisinske handlingsrom mellom juss, fag og etikk, er ferdig. Praktiske oppgaver er under utarbeiding og pilotering samt integrering mot NELS kursplattform er neste skritt. Fokus i 2017 vil være på å få ferdig kurset i trygdemedisinsk etikk. Videre planlegges det utvikling av et kurs innen trygdemedisinsk forskning og statistikk. Foreningens innsats ved utvikling av nettbaserte lurs koordineres av Harald Elvsaashagen. Det har vært lite utgifter knyttet til utvikling av nettkurset i 2016 (møteutgifter).

Deltagelse på trygdemedisinske arenaer

Styret i Ntmf var representert ved Universitetenes samfunnsmedisinske nettverkssamling på Kongsvold i mai, EUMASS kongressen i Ljubljana i juni, og ved trygdeforskningsseminaret i Oslo i desember 2016. 

Ntmfs fagstipend:

Det var ingen mottatte søknader i 2016. Nils Fleten koordinerer styrets arbeid med tildeling av stipend. Se hjemmesiden for siste utlysningstekst (nyhetssak) og ytterligere informasjon om fagutviklingsfondet (under fanen ”Om oss”).  Styret i Ntmf har inneværende år vedtatt å lyse ut fagstipend på inntil Kr 30.000,- med søknadsfrist 1. juni 2017. Medlemmer oppfordres til å søke. Det kan ytes tilskudd til prosjektarbeid, studiereiser, utdanning og andre tiltak innenfor fondets formål. Begrunnet søknad sendes styret NTMF v/Nils Fleten Nils.Fleten@uit.no innen 1. juni 2016. Fagutvalget vurderer og innstiller søknadene til styret.

 

Politikk & Ntmf som høringsinstans:

Høsten 2016 sendte styret et høringssvar til Arbeids- og Sosialdepartementets høringsforslag til endringer i Folketrygdloven om Arbeidsavklaringspenger. Se hjemmesiden for høringsuttalelsen.

Høsten 2016 sendte styret  en bekymringsmelding til legeforeningen vedrørende det beskjedne kompetansekravet og kurstilbudet for leger utdannet i utlandet, innen det særnorske området trygdemedisin. Dette var en oppfølging av høringsuttalelse fra Ntmf til Helse-og omsorgsdepartementet vedrørende “Forslag til ny autorisasjonsordning for helsepersonell utenfor EØS” som ble avgitt i 2015. I både bekymringsmeldingen fra 2016 og høringsuttalelsen fra 2015 uttrykte Ntmf uro over at leger utdannet utenfor Norge ikke får et tilbud som er jevngodt med norsk utdanning innenfor trygdemedisin. Ntmf anbefaler at kunnskapskravene bør være på samme nivå som de kravene som stilles til kandidater som uteksamineres ved Norske universitetet. Foreningen er i dialog med legeforeningen om hvordan kompetansekravene kan løftes frem. Se hjemmesiden. 

Samarbeid:

Foruten internt samarbeid med Den norske legeforeningen er Ntmf medlem i den europeiske trygde-og forsikringslegeforeningen EUMASS (European Union of Medicine in Assurance and Social Security). Karen Walseth Hara er norsk representant. Søren Brage er vararepresentant  samt medlem i Eumass vitenskapelige komite. Styret søkte legeforeningen om og fikk innvilget forhåndsgodkjenning av Eumass kongressen i  2016 som tellende i forhold til spesialitetene allmennmedisin, arbeidsmedisin og samfunnsmedisin. Medlemmer meldte at dette var avgjørende for at de kunne reise  og vi så en økning i norsk deltagelse fra kongressen i 2014. Målet er å søke om samme type godkjenning til neste Eumass kongress som avholdes 4. – 6. Oktober i Maastricht. 

Ntmf deltar gjennom Eumass i et internasjonalt samarbeid om evidensbasert forsikringsmedisin i regi av Cochrane-samarbeidet. Medlemmer som ønsker å motta et gratis nyhetsbrev tre ganger årlig fra Cochrane Insurance medicine kan abonnere på ved å bruke følgende lenke:

http://cochrane.us11.list-manage.com/subscribe?u=7f2f51d9b45535aed49ecd198&id=f4dc299ff4

 Eumass har mange pågående prosjekt og Ntmf bidrar inn i flere av disse (funksjonsvurderinger, trygdemedisinsk etikk, internasjonal ordbok over trygdemedisinske begrep, mfl.). For mer informasjon se: http://www.eumass.eu.

Kontakten med kollegaer over hele Europa er svært verdifull både for å utveksle erfaringer fra praktisk arbeid men også og for å styrke det vitenskapelige grunnlaget i vårt arbeid som trygdemedisinere.

7.Økonomi:

Foreningens økonomi er solid. Det er ikke foretatt kontingentendring. Ntmf opprettholder landsdekkende representasjon i styre, fagutvalg og arbeidsgrupper. Utgifter til styre- og andre møter holdes nede ved at møter primært legges i tilslutning til andre møtepunkt for trygdemedisinere (f.eks. nettverkssamling for ROL) eller tas per videokonferanse.

 

Trondheim 01.03.17

For styret i Ntmf

Karen Walseth Hara, leder