Årsberetning 2018

Årsberetning for Norsk trygdemedisinsk forening for inneværende styreår som er perioden fra 08.03.2018. – 20.03.2019
 1. Følgende personer har siden forrige styremøte hatt tillitsverv i Norsk trygdemedisinsk forening:

Medlemmer av styret:

Karen Walseth Hara - leder, valgt for 2017 - 2019

Bjørn Berge Hansen - sekretær og nestleder, valgt for 2017 - 2019

Anne Lise Bangstad – styremedlem og kasserer, valgt for 2018 - 2020

Steinar Westin – styremedlem, valgt for 2018 – 2020

Nina Thunold Reime – medlemskontakt, valgt for 2018 - 2020

Nils Fleten – varamedlem, kontaktperson for fagstipendet, valgt for 2018 – 2020

Ingvild Damskog – varamedlem og nettredaktør, valgt for 2018 - 2020

 

Medlemmer av fagutvalget:

Ole Grønli, valgt for 2015 – 2019

Marit Valen, valgt for 2016 – 2020

Elin Gjerstad, valgt for 2018 – 2020

Lucretia Udding, 2018 – 2022

 

Medlemmer av valgkomite i Ntmf:

Harald Elvsåshagen, valgt for 2018 – 2020

Kirsten Leiros, valgt for 2018 – 2020

Hege Rebecca Jacobsen, valgt for 2018– 2020

 

Revisor:

Dag Brekke, revisor, valgt for 2018 - 2020

Tor Harald Christiansen, vararevisor, valgt for 2018 – 2020

2. Observatør under styremøtene

Hovedtillitsvalgt Bjørn Knudtzen er representant for NAV legene i Akademikerne. Vara er Håvard Olsen. Hovedtillitsvalgt innkalles til alle styremøter og har da observatørstatus. De tillitsvalgte har ikke deltatt på styrets møter inneværende styreår.

 

3.Medlemstall:

Medlemstallet er økende og Ntmf har nå 113 medlemmer. Styret jobber jevnt med å rekruttere nye medlemmer blant både NAV legene og andre leger med interesse for faget trygdemedisin.

 

4. Arbeid i styre og fagutvalg

Fordeling av styreoppgaver inneværende styreår har vært som følger: Karen Walseth Hara er leder. Bjørn Berge Hansen er nestleder og sekretær. Anne Lise Bangstad er kasserer. Ingvild Damskog er webredaktør. Nina Thunold Reime er medlemskontakt. Nils Fleten er kontaktperson for fagutviklingsfondet og Ntmfs fagstipend.

 

Styret er representert i:

 • Ntmfs arbeidsgruppe i trygdemedisinsk etikk ved Nina Thunold Reime.
 • Referansegruppen i trygdemedisin i regi av Norsk forening for allmennmedisin (NFA) ved Harald Elvsåshagen.
 • The European Union of Medicine in Assurance and Social Security (EUMASS) ved Karen Walseth Hara og Bjørn Berge Hansen (vara)
 • Nasjonalt samfunnsmedisinsk nettverk som er et samarbeidsinitiativ fra de samfunnsmedisinske miljøene ved universitetene. Styret var det siste året representert ved Karen Walseth Hara, Nils Fleten og Steinar Westin

 

Det har i perioden vært avholdt 7 styremøter, inkludert ett felles møte med fagutvalget, arbeidsgruppen for utvikling av nettkurs i trygdemedisin, legene med verv i EUMASS og legene fra Arbeids- og velferdsdirektoratet. Det har i tillegg vært selvstendig aktivitet i etikkgruppen og fagutvalget (se egne punkt)

 

Styret jobber etter Ntmfs strategidokument (se hjemmesiden). De viktigste saker det er jobbet med i inneværende år er som følger:

 

4a. Ntmf som organisasjon:

 

Hjemmesiden til Ntmf:

Det er gjort betydelige endringer på hjemmesiden det siste året. i forbindelse med at legeforeningen har oppdatert sine hjemmesider. Fortsatt gjenstår noe arbeid i forhold til å strukturere faner og innhold, og dette vil styret fortsette å jobbe med i året som kommer. Styret ser på det som viktig å ha en velfungerende hjemmeside. Nettsiden er foreningens hovedkanal for å formidle informasjon om foreningens virksomhet og annen aktuell informasjon fra fagfeltet trygdemedisin, både til medlemmene og omverden. Medlemmer oppfordres til å tipse styret om saker som bør legges ut på hjemmesiden. Ta kontakt med webredaktør Ingvild Damskog. Se lenke til hjemmesiden:

https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/spesial/norsk-trygdemedisinsk-forening/

Kontakt med medlemmer

Det er sendt “Julebrev” og annen informasjon direkte til medlemmene via legeforeningens epostliste. Foreningen har kjøpte inn en engelsk spesialutgave av TBV, det nederlandske tidsskriftet innen trygdemedisin. Spesialutgaven ble publisert i anledning EUMASS-kongressen 2018 med bidrag fra ulike medlemsland, Norge inkludert. Spesialutgaven har blitt delt ut til Ntmfs medlemmer på trygdemedisinske samlinger i høst. Medlemmer som ønsker et eksemplar bes ta kontakt med medlemskontakt: Nina Thunold Reime: nina.thunold.reime@nav.no

 

Trygdemedisinsk historie:

I anledning 50 årsjubileet for Lov om folketrygd i 2017 innledet Ntmf foredragsserien «Møter med trygdemedisinere i vår tid».  Kjente norske trygdemedisinere inviteres til å ha et foredrag i tilslutning til årsmøtet. Oversikt over årsmøteforedrag:

2017: «Norsk Trygdemedisinsk Forening – en aktør i den norske velferdsstaten»

ved overlege, ph.d. Dag Brekke

2018: «Trygd eller arbeid? Et sosialmedisinsk perspektiv på sykefravær og uførhet”»

ved professor emeritus John Gunnar Mæland

2019: Til årets foredrag har vi invitert professor emeritus Steinar Westin fra NTNU som også er styremedlem i Ntmf. Han skal snakke over temaet: «Veier til velferdsstaten - og andre veier».

4b. Forskning og fagutvikling:

Ntmfs fagutvalg:

Det trygdemedisinske kurset «Fra utenforskap til deltagelse» ble arrangert 7. – 8. mars 2018. Kurset var godkjent av legeforeningen som tellende ved legers videre- og etterutdanning for spesialitetene allmennmedisin, samfunnsmedisin, arbeidsmedisin og fysikalsk medisin og rehabilitering.  De siste årenes kurs har hatt godt oppmøte med hovedvekt på leger som jobber i NAV og allmennpraksis, samt god representasjon fra psykologer som jobber ved NAV Arbeidsrådgivning. Kurset fikk gode tilbakemeldinger. Fagutvalget legger ned mye arbeid i å planlegge årsmøtekurset. Ntmf er stolt over å kunne invitere til et kurs som år etter år holder høy faglig standard.

Ntmfs arbeidsgruppe i trygdemedisinsk etikk og faglighet 

Gruppen består av Hans Magnus Solli (leder), Harald Elvsåshagen, Sverre Blåsvær og Nina Thunold Reime. Gruppen har fått i mandat å utvikle et nettbasert kurs i trygdemedisin i samarbeid med NEL (Norsk elektronisk legehåndbok). 

Kursets arbeidstittel er: «Trygdemedisinsk klinikk, etikk og erklæringsskriving». Kursets 120 siders «basisartikkel» og knapt 100 flervalgsoppgaver har i løpet av året vært gjennom fagfellevurderinger av kolleger.

Manuskriptene skal overføres til NELs kursplattform våren 2019. Foreningens innsats ved utvikling av nettbaserte kurs koordineres av Harald Elvsåshagen.

Ntmfs fagstipend:

 

Årets fagstipend på Kr 30 000 ble tildelt Guri Aarseth for frikjøp knyttet til ferdigstillelse av ph.d. med tittel «Legeproduserte tekster. En undersøkelse av språket i Legeerklæringer ved arbeidsuførhet». Begrunnelse: Aarseths avhandling omhandler et svært sentralt tema i trygdemedisin.

 

Nils Fleten koordinerer styrets arbeid med tildeling av stipend. Styret i Ntmf har inneværende år vedtatt å lyse ut fagstipend på inntil Kr 30.000, - Medlemmer oppfordres til å søke. Det kan ytes tilskudd til prosjektarbeid, studiereiser, utdanning og andre tiltak innenfor fondets formål. Se hjemmesiden for mer informasjon om fagutviklingsfondet og fagstipendet.

Utlysningstekst: 

https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/spesial/norsk-trygdemedisinsk-forening/nyheter/utlysning-fagstipend-norsk-trygdemedisinsk-forening-2020/

Kriterier for tildeling av fagstipend: https://legeforeningen.no/foreningsledd/spesial/norsk-trygdemedisinsk-forening/nyheter/fagstipend/

Begrunnet søknad sendes styret NTMF ved Nils Fleten (Nils.Fleten@uit.no) innen søknadsfristen 1. juni 2019. Fagutvalget vurderer og innstiller søknadene til styret.

Deltagelse på andre trygdemedisinske arenaer:

 

Styret i Ntmf var i styreåret 2018 – 2019 representert ved:  

 • Norsk Smerteforenings (NOSF) «Nasjonale Fagkonferanse i Smertebehandling» ved Rikshospitalet 4. januar 2018: Ntmf ved Nina Thunold Reime holdt foredrag på konferansen med temaet: «Helseeffekter av arbeid – og behov for tettere samvirke mellom helsetjenesten og NAV»
 • Universitetenes samfunnsmedisinske nettverkssamling 28. – 29. mai 2018 i Styret representert ved Nils Fleten, Steinar Westin og Karen Walseth Hara.  
 • Norsk Smerteforenings (NOSF) «Fagkonferanse for kunnskapsbasert smertebehandling» den 4. januar 2019. Ntmf ved Karen Walseth Hara og Søren Brage hadde foredrag under parallellsesjonen om Arbeid og helse. Tema var «Funksjonsvurderinger: Fra praksis til NAV»

 

 

Doktorgrader innen trygdemedisin

 

Foreningen gratulerer de av våre medlemmer som i løpet av året har fullført en doktorgrad med relasjon til fagfeltet trygdemedisin:

 

Stein Nilsen disputerte 12.04.2018 med avhandlingen: «Allmennlegers erfaringer som portvakt – utfordringer, håndtering og konsekvenser» Foreningen gratulerer Stein med å ha gjennomført et viktig vitenskapelig arbeid for fagfeltet vårt og takker for at han har bidratt med kunnskap som vi alle kan bygge videre på.

 

Doktorgradsavhandlinger avlagt fra og med 2017 er lagt ut på hjemmesiden. Styret ønsker beskjed hvis det er flere av våre medlemmer har disputert i løpet av det siste året eller snart skal disputere. Vi ønsker å sende en blomsterhilsen!

4c. Politikk & Samfunn:

 

Styret har deltatt i høringsrunder om

 • Innspill til ny folkehelsemelding.
 • Hva bør skje med BHT? - En fremtidsrettet bedriftshelsetjeneste med fokus på kjerneoppgaver. 
 • Intern høring Dnlf - Retningslinjer for Legeforeningens alkoholpolitikk
 • Intern høring – Forslag til endringer i Reglement for Rådet for legeetikk

 

Foreningens uttalelser kan søkes opp på hjemmesiden.

 

4d. Samarbeid

Nasjonalt samarbeid:

Samarbeid med andre organer i Den norske legeforeningen:

Gruppen "Legens rolle i sykemeldingsarbeidet" ga innspill til Legeforeningen som ledd i Akademikernes arbeid med IA avtalen. Det ble avholdt to møter i 2018 og Bjørn Berge Hansen representerte Ntmf.

 

Foreningen besvart våren 2018 Rådet for legeetikks oppfordring om å kartlegge de viktigste etiske utfordringene innen sitt fag. Svaret ble sendt utpå våren 2018. 

Norsk smerteforening (NOSF)

Ntmf har siden 2017 samarbeidet med Norsk smerteforening (NOSF) som er en tverrfaglig forening for leger, sykepleiere, psykologer, fysioterapeuter og andre yrkesgrupper med interesse for smerteforskning og smertebehandling. Pasienter med langvarige smerter utgjør en stor andel av NAVs brukere av helserelaterte ytelser. Hensikten med samarbeidet mellom Ntmf og NOSF er at våre medlemmer bygger nettverk og samarbeidskompetanse samt utveksler kunnskap og erfaring innen fagområdet arbeid og helse. Et eksempel på samarbeid er gjensidig deltagelse på hverandres fagarenaer. For mer info om NOSF se  https://www.norsksmerteforening.no

Internasjonalt samarbeid

European Union of Medicine in Assurance and Social Security (EUMASS)

Ntmf er medlem i den europeiske trygde-og forsikringslegeforeningen EUMASS. Ntmf bidrar med aktiv representasjon i:  

 

 • EUMASS rådet ved Karen Walseth Hara. Bjørn Berge Hansen er vararepresentant.
 • EUMASS vitenskapelige komite ved Søren Brage. Karen Walseth Hara er assosiert medlem. Rådet møtes tre ganger per år.
 • EUMASS arbeidsgrupper for etikk. Norges EUMASS representanter og Ntmfs etikkgruppe har bidratt i arbeidet med å utvikle etiske retningslinjer for EUMASS. For nærmere info se: http://eumass.eu.transurl.nl/wp-content/uploads/2018/10/Guidelines-of-Conduct-for-Insurance-Physicians-1.pdf
 • EUMASS arbeidsgruppe om ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) og WD-FAB (Work Disability Functional Assessment Battery).WD-FAB er et nytt, pc-basert instrument for å vurdere funksjonsevne. Det skal oversettes og prøves ut i Europa (Belgia, Nederland, Sverige og Tyskland). Utprøvingen i Belgia er omfattende og støttes av EU. Arbeidsgruppen ledes av NTMFs representant Søren Brage.

 

Søren Brage leder også et europeisk prosjekt om overføring av arbeidsoppgaver fra trygdelegene til andre yrkesgrupper. Dette prosjektet gjennomføres innenfor EUMASS rammer på oppdrag og med finansiering fra EU. Alle resultat fra prosjektet beskrives i en rapport som publiseres på EUMASS hjemmesider i mars 2019 (https://www.eumass.eu).

 

Gjennom EUMASS deltar Ntmf i et internasjonalt samarbeid om evidensbasert forsikringsmedisin i regi av Cochrane-samarbeidet. Medlemmer som ønsker å motta nyhetsbrev fra Cochrane Insurance medicine (CIM) kan abonnere via følgende lenke: http://cochrane.us11.list-manage.com/subscribe?u=7f2f51d9b45535aed49ecd198&id=f4dc299ff4

 

EUMASS-kongressen arrangeres hvert andre år. Siste kongress var i Maastricht i oktober 2018 og hadde over 800 deltagere. Norge var godt representert med over ti ulike foredrag eller postere, og enda flere deltagere.  Foreningen søkte legeforeningen og fikk forhåndsgodkjenning av EUMASS-kongressen som tellende i forhold til spesialitetene allmennmedisin, arbeidsmedisin og samfunnsmedisin. Etter at ordningen med forhåndsgodkjenning ble innført i 2016 har vi sett økt norsk deltagelse ved EUMASS-kongressene.

 

Neste EUMASS kongress er 17. – 19. September i 2020 i Basel i Sveits. Tema for kongressen er ”Science and practice in the field of insurance medicine – present and future challenges in the European and Swiss context”. For mer informasjon sjekk:  https://www.eumass-2020.eu. Foreningen vil igjen søke Dnlf om forhåndsgodkjenning av kongressen for spesialister innen arbeidsmedisin, samfunnsmedisin og allmennmedisin.  

 

Kontakten med kollegaer over hele Europa er svært verdifull både for å utveksle erfaringer fra praktisk arbeid men også og for å styrke det vitenskapelige grunnlaget i vårt arbeid som trygdemedisinere. For mer informasjon om EUMASS se: https://www.eumass.eu

Läkarförbundets förening för försäkringsmedicin

Våre kolleger i Sverige har opprettet Läkarförbundets förening för försäkringsmedicin som ledes av Gert Lindenger. Dette blir Ntmfs søsterorganisasjon og det planlegges gjensidig faglig utveksling og annet samarbeid. Gert Lindenger deltar på Ntmfs årsmøte og årsmøtekurs i mars 2019.

 

5.Økonomi:

Foreningens økonomi er solid. Se eget vedlegg. Det er ikke foretatt kontingentendring. Ntmf opprettholder landsdekkende representasjon i styre, fagutvalg og arbeidsgrupper. Utgifter til styre- og andre møter holdes nede ved at møter primært legges i tilslutning til andre møtepunkt for trygdemedisinere eller tas per videokonferanse.

 

Trondheim 01.03.19

For styret i Ntmf

Karen Walseth Hara, leder