Lover for Ntmf

Norsk trygdemedisinsk forening

Lover

Vedtatt på årsmøtet 8.mars 1992, med endringer vedtatt av årsmøtene 6.mars 1995, 1.september1997, 17.oktober 2000,12. mars 2013 og 8.3.2016.

§1 Norsk Trygdemedisinsk forening (Ntmf) er en spesialforening under Den norske legeforening (Dnlf)

§2 Foreningen har som formål å arbeide for trygdemedisin som fagfelt og for medlemmenes faglige og økonomiske interesser.

§3 Lege tilsatt i NAV og/eller lege med spesiell interesse for trygdemedisin kan bli medlem. Bare medlemmer i Dnlf kan bli medlem. Tvil om medlemskap avgjøres av Dnlf.

§4 Styret skal ha leder, nestleder, 3 medlemmer og 2 varamedlemmer. Alle velges for to år. Lederen velges separat og bør fortrinnsvis være tilsatt i NAV. Nestleder utpekes av styret blant de faste medlemmene, og styret fordeler andre oppgaver mellom seg. Det nyvalgte styret begynner å virke når årsmøtet er slutt. For at styret skal kunne gjøre vedtak, må minst 4 medlemmer delta. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. Styret kan innkalle til medlemsmøter, og fastsetter program for møtene. Hovedtillitsvalgt for leger i NAV har møterett uten stemmerett.

§5 Foreningen skal ha et fagutvalg på 4 medlemmer som velges for 4 år. Fagutvalget peker selv ut en leder for 2 år av gangen. Fagutvalget skal gi styret råd i faglige spørsmål. Årsmøtet fastsetter instruks og oppgaver for utvalget.

§6 Ordinært årsmøte innkalles med 1 måneds varsel. Med innkallingen følger dagsorden foreslått av styret. Lovendringsforslag må sendes styret minst to måneder før årsmøtet, og styret må sende ut til medlemmene slike forslag minst 2 uker før årsmøtet. Andre forslag til årsmøtesaker fra medlemmene må meldes til styret minst 2 uker før årsmøtet.

Årsmøtet skal behandles disse sakene:

  • styrets årsberetning og reviderte regnskap
  • styrets budsjettforslag, årskontingent
  • lovendringsforslag
  • valg av leder, etter forslag fra valgkomiteen
  • valg av styremedlemmer og varamedlemmer, etter forslag fra valgkomiteen
  • valg av fagutvalg, etter forslag fra styret
  • valg av revisor og vararevisor for 2 år, etter forslag fra valgkomiteen
  • valg av valgkomite på 3 medlemmer for 2 år, etter forslag fra valgkomiteen
  • andre saker fremlagt av styret eller medlemmene

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller minst halvparten av medlemmene ønsker det

§7 Lovendringer må vedtas med minst 2/3 flertall, og må godkjennes av Dnlf.

§8 Dersom foreningen oppløses, tilfaller dens midler Dnlf.